Naidheachdan

Farpais an Aigeallain Airgid

Published: 13 Dec 2013

Thathas a’ cur ann an cuimhne farpaisich an Aigeallain Airgid gum feumar na cuspairean sònraichte, a chaidh a thaghadh airson farpaisean A252 (Mnathan) agus A253 (Fir,) a leantainn. Aig Mòd 2014, ‘s e Gaol an cuspair do na mnathan (A252) agus ‘s e Cogadh a bhios ann do na fir (A253).

Thèid na cuspairean ainmeachadh gach bliadhna air clàr-eagair inbheach a’ Mhòid agus air liosta nam pìosan ainmichte.

Thèid na cuspairean seo a thaghadh gach bliadhna leis a’ Chomataidh Chiùil ‘s bidh iad ag atharrachadh bho bhliadhna gu bliadhna. Thathas an dòchas gum bi roghainn de dh’ òrain nas farsainge aig farpaisich ri linn an atharrachaidh seo.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun atharrachadh seo, cuiribh fios dhan Chomunn Gàidhealaich: info@ancomunn.co.uk neo air am fòn: 01463 709705.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD