Naidheachdan

Atharachadh air C78

Published: 27 Feb 2013

Thoiribh sùil air an atharrachadh a leanas:

C78 Ruidhlidh na coilich dhubha

An loidhne mu dheireadh, rann 2 :

“sgaradh air an t-seana bhean”

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 27 Feb 2013

Seo liosta den fheadhainn a fhuair duaisean Club 400 na mios seo:

£250 - Pam Barnet, Inbhir Nis

£100 - C. A. Hollas,
Inbhir Nis

£50 - Mairi Hanna, Hunndaidh

« Back to Mod News List

Oidhche nam Mna

Published: 18 Feb 2013

An Comunn Gàidhealach

Meur Inbhir Nis

Oidhche Nam Mna!!

Dihaoine 22mh Gearran 2013

7 – 9.30f

Talla Choimhearsnachd , Ospadal an Rathaigmhor

Inbhir Nis

Fion agus criomagan bidhe.

Raffle aig 9.30f

Cosgais £10

Cuiribh fios gu Kathleen air 01463 241340 no Murdina air 01463 791361

A’ cruinneachadh airgead airson Mod Ionadail Inbhir Nis san t-Ogmhios 2013 agus Mod Naiseanta Rioghail 2014« Back to Mod News List

Brot / Club 400 Inbhir Nis

Published: 12 Feb 2013

An Comunn Gàidhealach

Meur Inbhir Nis

Brot & ceapairean

Disathairne 16mh Gearran 2013

12 - 2f

Ionad Dunbar, 86 Sraid na h-Eaglaise, Inbhir Nis

Inbhich £3

Clann £1.50

Bidh teatha agus cofaidh ri fhaighinn cuideachd!

Theid failte chridheil oirbh uile!

A’ cruinneachadh airgead airson Mod Ionadail Inbhir Nis 2013 agus Mod Naiseanta Rioghail Inbhir Nis 2014.

« Back to Mod News List

Coinneamh Mod 2016

Published: 08 Feb 2013

Theid coinneamh a chumail ann an Steornabhagh an ath sheachdain gus Comataidh Ionadail a chur air doigh airson Mod Nan Eilean Siar 2016.

Theid a’ choinneamh a chumail air Dimairt an 12mh den Ghearran ann an Seomar na Comhairle, Steornabhagh aig 7.30f.

Ma tha uidh agaibh pairt a ghabhail air a’ Chomataidh Ionadail, nach tig sibh ann!

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho: An Comunn Gàidhealach, Taigh a’ Mhorair Leverhulme, Cearnag Phearsabhail, Steornabhagh, Eilean Leodhais. Fon: 01851 703487

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD