Naidheachdan

Seomar dhan Choisir Agaibh

Published: 31 Aug 2012

Ma bhios an coisir agaibh a’ lorg seomar airson a dhol thairis air na h-orain agaibh ro na farpaisean, cuiribh fios gu Jim Anderson air j_anderson@btinternet.com no cuiribh fon thuige air 07799 658 076.

« Back to Mod News List

Cuirm Mod 2012

Published: 31 Aug 2012

Thèid cuirm sònraichte a chumail ann an Taigh Òsta a’ Ghleann Mhòraig air Diardaoin an 18mh den Dàmhair bho 7.30f.

Bidh ceòl agus dannsa ann bhon chòmhlan ceilidh ‘Trail West’, seinn bho feadhainn de na farpaisich a bhios a’ gabhail pàirt ann am farpaisean Mòd na bliadhna seo, agus mòran eile.

Gheibhear ticeadan airson an cuirm seo ann an Talla a’ Bhàn-righinn thairis air seachdain a’ Mhòid.

« Back to Mod News List

Ceann-la na duaisean seachad

Published: 31 Aug 2012

Tillibh Duaisean a’ Mhòid

Bha corr agaibh duaisean a’ Mhòid a thilleadh air ais thugainn air an 31mh den Lunastal. Bha corr agaibh deanamh cinnteach gun robh iad air an glanadh agus gun robh sibh air ainmeanan a chur orra ron cheann latha seo.

Tha ceudan de dhuaisean againn agus feumaidh sinn an clàradh agus dèanamh cinnteach gu bheil iad ceart gu leòr nuair a thig iad a-steach. Mar sin, mur an tèid iad an tilleadh chun a’ mhionaid mu dheireadh, bheir sin tòrr a bharrachd obair dhan luchd-obrach, aig àm nuair a tha an oifis cho trang co dhiù.

Bu chorr dhuibh a bhith air dèanaibh cinnteach gun do thill sibh iad ann an tìde, gus nach bidh briseadh-dùil aig na farpaisich air latha nam farpaisean! Tha na Riaghailtean ag innse gun tèid càin a chur air duine sam bith nach cuir na duaisean aca air ais ann an tìde. Mur a bheil sibh air an tilleadh mar bu chorr, bidh sinn a’ cur fios thugaibh a dh’ aithghearr a thaobh cainean.

Ma tha ceistean sam bith agaibh a thaobh seo, cuiribh fòn thugainn air 01463 709 705.

« Back to Mod News List

Kenny 'Nostie' Macleod Memorial Cup

Published: 30 Aug 2012

Caithness and Sutherland shinty teams are currently preparing to play each other for the first time since the Mod Cup of 2010 when the Caithness side beat their closest neighbours.

The match is being played in memory of local shinty stalwart the Reverend Kenny ‘Nostie’ Macleod of Thurso Free Church who died in April of this year. Kenny played a leading role in the development of shinty in the county. In 2006, assisted by his wife Marianna, he established Thurso Junior Shinty Club to promote the game amongst the youngsters of the area. In 2008 he co-founded Naver Athletic, the first senior shinty team in the far north since the Dounreay team of the 1960s. His greatest success in far north shinty came at the fore-mentioned Mod Cup when he captained the Caithness team to victory at Bignold Park in Wick.

The forthcoming match will take place at Viewfirth Park in Thurso on Saturday 29th September 2012 at 3.00pm. The Caithness side will consist of former players from Thurso Junior Shinty Club. Along with them will be players from an earlier era in Caithness shinty, when PE teacher Rachel Mennie developed the sport in schools across the county during the 1990s.

There will be a family connection too - Kenny’s daughter Isobel and his niece Katie Booth who plays for Aberdour senior shinty team will be joining the ranks of their male counterparts. The pool will be completed by other enthusiasts from around Caithness.

The Sutherland team will consist of past and present players from the two shinty teams in the county - Kinlochbervie Camanachd and Farr High School (Bettyhill).

Entrance at the match is free, but donations will be gratefully received for The Beatson West of Scotland Cancer Centre.

« Back to Mod News List

Taisbeanadh na Gaidhlig

Published: 30 Aug 2012

Tha Taisbeanadh Gàidhlig a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a’ toirt cothrom math do luchd-siubhail, farpaisich agus luchd-taic a’ Mhòid, eòlas fhaighinn air na daoine a tha ag obair ann an saoghal na Gàidhlig agus a’ toirt seachad seirbheisean Gàidhlig. ‘Se cothrom a th’ ann cuideachd faicinn dè na seirbhisean a tha ri fhaighinn gu h-ionadail cuideachd.

Mar is tric, bidh rudan mar leabhraichean, cds, pìosan ealain, dealbhan agus mar sin air adhart. Am measg an fheadhainn a bhios a’ gabhail pàirt anns an Taisbeanadh, bidh buidhnean mar Comhairle nan Leabhraichean, MG Alba, Sabhal Mòr Ostaig, SNH, Stòrlann, Comunn na Gàidhlig agus Pròiseact nan Ealain.

Am bliadhna tha an Taisbeanadh gu bhith stèidhichte an teis-meadhan tachartasan a’ Mhòid, ann am Pàillean a bhios taobh a-muigh Talla na Ban-rìghinn, am meadhan Dùn Omhain. Bidh gu leòr a’ dol againn. Biadh is deoch bhon sgìre fhèin, ceòl beò agus gu leòr eile airson ur tàladh a-steach chun Taisbeanadh!

« Back to Mod News List

Club 400 - Iuchar

Published: 03 Aug 2012

Seo an fheadhainn a fhuair na duaisean na mìos seo ann an Club 400 Mòd 2014: 1mh - £250 J.F. Jones, Inbhir Nàrann2mh - £100 Pam Barnett, Inbhir Nis3mh - £50 Calum I MacLeòid, Calanais, Eilean Leòdhais

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD