Naidheachdan

Ceilidh ann an Uibhist Dihaoine!

Published: 20 Feb 2012

Theid ceilidh a chumail Dihaoine seo tighinn (24mh den Ghearran) ann an Talla St Mary, Griomanais, eadar 7.30f agus 10.30f. Bidh seinneadairean agus cluicheadairean ionadail a’ gabhail pairt.

Tha sinn a’ cruinneachadh airgead airson Mod Ionadail na bliadhna seo.

Theid failte chridheil oirbh uile!

« Back to Mod News List

Oidhche Choisirean ann am Paislig

Published: 20 Feb 2012

Come and hear some fantastic Gaelic Choirs in Paisley on Saturday 3rd March. The choirs including Govan Gaelic Choir, Glasgow Gaelic Musical Association and Cumbernauld Choir will compete to win the Provost Celia Lawson Gaelic Cup.

This light hearted evening, hosted by Mod Phaislig 2013 and Voices in Paisley Fringe, is part of Weaving Musical Threads, the free programme or arts and cultural events taking place in the town over the weekend.

The audience will also get the opportunity to vote for the winner of the Weaving Musical Threads / Mod Phaislig 2013 tune competition.

Entry is free but seats can be reserved by emailing modphaislig2013@yahoo.co.uk or call Ealasaid on 07535514385.

Mod Phaislig 2013 are grateful for the support of ClannGaidhlig in organising this event.

« Back to Mod News List

Ire Fileantachd ann an Coisirean

Published: 15 Feb 2012

Tha sinn air coimhead ri na h-àireamhan a leanas agus tha sinn a’ dearbhadh nach tèid an àrdachadh am-bliadhna.

Còisirean Òigridh - Cha bu chòrr Còisir Luchd-Ionnsachaidh a bhi air a dhèanamh an àirde le barrachd air 50% de sgoilearan a tha a’ dol tro foghlam tro-mheadhan na Gàidhlig. (Thèid coimhead ri seo a-rithist ann an 2013).

Còisirean Inbhich - Bu chòrr cairt a bhi aig 35% (le co dhiù barrachd air 1/3 aig ìre cairt uamha) de Còisir sam bith a tha a’ gabhail pàirt ann am farpais an Sgiath MhicShimidh & Thulaich Bhàrdain agus farpais an Sgiath Latharna. (Thèid coimhead ri seo a-rithist ann an 2013)

Còisirean Inbhich - Bu chòrr cairt a bhi aig co dhiù 30% de Còisir sam bith (cairt òr, airgid no umha) a tha a’ gabhail pàirt ann am farpais Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh. (Thèid coimhead ri seo a-rithist ann an 2013)

(Ma dh’ obraicheas seo a-mach aig mar eisimpleir, 10.4 no nas ìsle, bhiodh seo a’ ciallachadh 10 neach. Ma dh’ obraicheas e a-mach aig 10.5 no nas àirde, se 11 neach a bhiodh ann)

Dèanaibh cinnteach gu bheil sibh a’ cleachdadh na Riaghailtean gu h-ìosal a tha sinn air ùrachadh airson Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo:

Riaghailtean - Gearran 2012 - Copy.doc

« Back to Mod News List

Dealbhan bhon Mhòid Naiseanta Rioghail 2011

Published: 04 Feb 2012

The Mòd 2011 Western Isles photos are now available in the Galleries Section under Royal National Mòd.
Also available are the Oban and Caithness Mòds.
So for memories of the Mòds click here to visit this section on the ACG website.

« Back to Mod News List

Atharrachadh air A301

Published: 01 Feb 2012

Bu chorr dhuibh a bhi mothachail den atharrachadh a leanas airson farpais A301:

A301 - Cumha Coire Cheathaich

RANN 1: Bu chorr loidhne 7 a radha; “…robh mi greis am àrach…”

« Back to Mod News List

Atharrachadh air A250

Published: 01 Feb 2012

Bu chorr dhuibh a bhi mothachail den atharrachadh a leanas airson farpais A250:

A250 - An tèid thu leam gu Tìr a’ mhurain

RANN 3: Bu chòrr loidhne 2 a radha: “còisir èibhinn grinn nan eòin”.

.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd