Naidheachdan

Leabhar Cocaireachd!

Published: 13 Dec 2011

Tha Leabhraichean Cocaireachd Mod nan Eilean Siar fhathast ri fhaighinn ann am Buth a’ Chomuinn ann an Steornabhagh.

Nach iad a bhiodh math mar tiodhlac Nollaig do chuideigin!

Tha na Leabhraichean a’ cosg £8 agus tha corr is 300 duilleag ann le reasabaidhean de gach seorsa!

Ma tha sibh airson fear a cheannachd, tadhalaibh a-steach gu Buth a’ Chomuinn ann an Cearnag Phearsabhail, Steornabhagh no cuiribh fon thugainn air 01851 703 487 no post-d gu marina@ancomunn.co.uk agus cuiridh sinn fear thugaibh sa phost. (Cosgaidh e £2 airson a chur a-mach sa’ phost).

« Back to Mod News List

Atharrachaidhean Air Sgeama Measaidh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail

Published: 02 Dec 2011

Às dèidh cho soirbheachail ‘s a bha Mod Nàiseanta Rìoghail nan Eilean Siar am-bliadhna, tha buidheann eagrachaidh a’ Mhòid, An Comunn Gàidhealach, air atharrachaidhean ainmeachadh air sgeama measaidh a’ Mhòid, a thig gu buil aig Mod 2012.

Tha an sgeama ur coltach ris an fhear a bh’ ann ach le atharrachaidhean cudromach na chois. Tha eisimpleirean de chòmhraidhean rim faotainn air loidhne far am faicear na structaran as cudromaiche a dh’fhaodar a bhith air an cleachdadh agus inbhe gach còmhraidh a dh’fheumas a choileanadh aig gach ìre. Bidh liosta sgrùdaidh aig gach neach-measaidh gus dèanamh cinnteach gu bheil ceartas is cothromachd anns na measaidhean. Faodaidh farspaichean goireasan ionnsachaidh sam bith a chleachdadh gus an inbhe fileantachd a choileanadh a dh’fheumas iad airson cairt a ghlèidheadh ach tha An Comunn Gàidhealach a’ moladh gum faodar tadhail air www.learngaelic.net.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun sgeama mheasaidh uir, feuch an tadhail sibh air ar làrach-lìn no cuiribh fios gu An Comunn Gàidhealach air 01463 709 705.

Thuirt Maoilios Caimbeul a chruthaich an sgeama ùr, “Thathas an dòchas gum bi na eisimpleirean de chòmhraidhean a bhios rim faotainn air làrach-lìn a’ Chomuinn nan cuideachadh mòr do fharpaisich a bhios a’ feuchainn airson cairtean umha, airgid no òir. Chan eilear a’ sùileachadh ge-ta gum bi tagraichean a’ cumail gu dlùth ris na còmhraidhean fhèin gu mionaideach. ‘S e a bhith comasach air còmhradh a dhèanamh gu nàdarrach agus na structuran as cudromaiche a chleachdadh gu h-iomchaidh na rudan as deatamaiche.”

Bu chòir do dh’fharpaisich a bhios ag iarraidh cur a-steach airson farpais an Aigeallain Airgid a bhith mothachail gum feumar cairt airgid fhaighinn airson feuchainn air an fharpais seo. Thig an t-atharrachadh seo gu buil bho seo a-mach, a’ ciallachadh gum feum na farpaisich aig a bheil cairt umha agus a chur a-steach airson farpais an Aigeallain Airgid aig Mod 2011, cairt airgid fhaighinn gus pàirt a ghabhail ann am farpais 2012 agus bho sin a-mach.

Thuirt Seònaid NicDhòmhnaill, stiùiriche a’ Mhòid, “‘S e prìomh amas a’ Chomuinn Ghaidhealaich ann a bhith a’ cur air dòigh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, Gàidhlig a bhrosnachadh agus a leasachadh. Leis an sgeama ur a tha seo, thathas an dòchas gum faicear farspaichean a’ dèanamh adhartas cunbhalach ann a bhith ag ionnsachadh a’ chanain gus na cairtean a’ dh’fheumar a ghleidheadh airson pàirt a ghabhail aig a’ Mhòd. Chan eil an sgeama ùr cho cuingealaichte do thagraichean agus bithear a’ dèanamh cinnteach gu bheil inbhe co-ionnanachd ann, le bhith a’ cleachdadh liosta-sgrùdaidh gus farspaichean a mheasadh.”

Faodar coinneamh a dhèanamh aig uair sam bith tron bhliadhna airson measadh Gàidhlig le bhith a’ cur fios gu, An Comunn Gaidhealach, 5 Caolshràid Mhìcheil, Inbhir Nis, IV2 3HQ, fon: 01463 709 705, post-d @ info@ancomunn.co.uk.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council