Naidheachdan

Mod 2011 5k Run / Walk!

Published: 15 Aug 2011

With the start of Mòd nan Eilean Siar just under six weeks away the local organising committee are encouraging the public to get fit, perhaps even reduce a kilt size, in the run up to the 14th of October! In September 2010 a successful 5k event was hosted by the committee and Saturday the 24th of September 2011 has been chosen as the date of this years event.

The 5k, which will take place in Lews Castle Grounds, Stornoway, is the ideal fitness solution in the weeks running up to the Mod and even if you are a total novice you have just under eight weeks to get those trainers on and pound those pavements. An easy to follow training programme is available at www.jogscotland.org.uk. However, there is absolutely no pressure to run the 5k and participants can walk, at their own pace, round the 3.2 mile course.

A fee of £10 will be charged for taking part in the event although those under the age of 16 can participate for free.

Committee members Evelyn Coull and Marina MacLeod, who are organising the Mod 5k commented:“The 2010 5k was excellent and we hope to have even more participants at this year’s event, particularly since the Mod will only be a mere three weeks away from then! Getting fit and setting a personal challenge can be great fun, especially if you team up with a friend for training. It would also be great to see the island choirs well represented and to see their competitive spirit emerge round the five kilometre course! The fantastic thing about an event like this is that people can take it at their own pace and last year it was particularly encouraging to see so many people, both young and old, take part. This is also an excellent way to showcase the premier festival of Gaelic language and culture to an entirely different audience”.

Following the 5k on the evening of the Saturday the 24th of September, popular local rockers Blitzer will be performing at the Sea Angling Club and again all money raised on the evening will go towards Mòd nan Eilean Siar 2011. This gives those who have donned their trainers in the morning the chance to get their glad rags on and enjoy a well deserved night out after all their training endeavours!

For more information or to register your interest contact Evelyn Coull on evelyncoull@hotmail.com or Marina MacLeod on marina@ancomunn.co.uk, telephone 01851 703 487. Alternatively forms can be picked up from the An Comunn office in Perceval Square of from Ionad Spòrs Leòdhais.

« Back to Mod News List

Pìobaireachd nan Inbheach

Published: 10 Aug 2011

Tha obair ullachaidh airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2011 a-nis aig àrd-ìre agus bu mhath leis a’ Chomuinn Ghàidhealaich cur an cuimhne fharpaisich pìobaireachd nan inbheach gum feumar tagraidhean a bhith a-steach ro 26mh Lùnasdal 2011, ‘s nach tèid gabhail ri tagraidhean anmoch neo neo-chrìochnaichte a gheibhear an-dèidh a’ cheann-latha sin.

Thèid farpaisean Pìobaireachd na h-òigridh ‘s nan inbheach a chumail ann an Sgoil Lionacleit ann am Beinn na Faoghla am bliadhna air 15mh Damhair 2011. ‘S e eachdraidh phròiseil, fharsaing a th’ aig na h-Uibhistich a thaobh na Pìobaireachd, mar sin, ‘s ann gu math iomchaidh a tha e gun till farpaisean pìobaireachd a’ Mhòid dhan na h-Eileanan seo. Thèid farpaisean agus tachartasan a chumail air feadh nan eilean aig a’ Mhòd am bliadhna, le farpaisean dannsa Gàidhealach gan cumail ann am Barraigh.

Thuirt Dòmhnall Bàn Dòmhnallach, air a bheil meas mòr mar neach-teagaisg ann an Uibhist, “Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ cumail farpaisean pìobaireachd a’ Mhòid am bliadhna. Tha an t-uamhas de thàlant a-measg nam pìobairean òga anns na h-Eileannan agus gheibh iad cothrom èisteachd ri cuid dhe na pìobairean as fheàrr a th’ ann san t-saoghal, ‘s bidh fàilte bhlàth romhpa.”

A bharrachd air na duaisean a bhios rim faighinn , glèidhidh an neach a bhuannaicheas farpaisean pìobaireachd inbheach a’ Mhòid aig a’ cheann thall àite-inntrigidh gu farpais Uibhist & Barraigh Ghlaschu, a bhios a’ gabhail àite Disathairne 10mh Màirt 2012.

‘S e seo an còigeamh turas a thèid am Mòd a chumail sna h-Eileanan an Iar le Mòdan air gabhail àite ann an 1979, 1989, 2001 agus 2005. Tha e soilleir gu bheil muinntir nan Eilean a’ cur fàilte air a’ Mhòd a chumail a-rìthist. Thuirt Neach-gairm na Comataidh Eagrachaidh Ionadail, Alex Dòmhnallach, “Tha sinn airson ‘s gum bi Mòd 2011 a cheart cho soirbheachail ri na Mòdan a chaidh an cumail sna h-Eileanan an Iar a cheana. Tha sinn misneachail gur e Mòd fìor mhath a bhios ann, ann an 2011 agus gun còrd an turas dha na h-Eileanan ri luchd-tadhail. Gu dearbh, tha fàilte chridheil Ghàidhealaich a’ feitheamh air luchd-tadhail agus farpaisich.”

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail anns na h-Eileanan Siar eadar 14mh agus 22mh Dàmhair 2011.

Airson tuilleadh fiosrachaidh a thaobh a bhith a’ cur a-steach airson farpais, cuiribh fios gu Seumas MacIlleathain air 01505 612 134/07833 742 024 air neo air post-d: jmacleanpiper@hotmail.co.uk. Cuideachd, gheibhear foirm iarrtais airson a luchdachadh a-nuas aig www.acgmod.org

Airson fiosrachadh sam bith eile mun Mhòd Nàiseanta Rìoghail neo Mòd nan Eilean Siar 2011, feuch an tadhal sibh air www.acgmod.org neo www.modnaneileansiar.com

« Back to Mod News List

Mòd 2011 (400 Club)

Published: 06 Aug 2011

Chaidh taghadh an Iuchair a chumail beò air Isles FM aig deireadh na miosa. ‘Se Aileen Dhomhnallach a Steinis a bhuannaich a’ chiad duais de £250, fhuair EJ & CW Gordon a Bruach Tatha an dàrna duais de £100 agus ‘si Kristeen NicIlleathain , a Siabost a fhuair an treas duais de £50. Meal an naidheachd orra uile.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD