Naidheachdan

Ceilidh ann an Steornabhagh

Published: 20 Jul 2011

Mòd nan Eilean Siar 2011

Cèilidh is Dannsa

Disathairne 23 Iuchar

Caladh Inn, Steòrnabhagh

7.30f

Catriona Watt

Coinneach MacNeacail

Murdo Dan & a Charaidean

Dòmhnall A MacMhathain

Ceitlin Russel Nic a’ Ghobhainn

Neillie Fearghasdan

Dannsa le Shocky & Willie

Bàr

Raffle

£7 / £5 Aig an Doras

« Back to Mod News List

Farpaisean Dannsa Gaidhealach

Published: 20 Jul 2011

‘Se Disathairne an 15mh den Dàmhair an latha mu dheireadh a th’ agaibh airson cuir a-steach airson farpaisean Dannsa Gàidhealach aig Mòd Nàiseanta Rìoghail 2011.

Thèid na farpaisean seo a chumail air Diardaoin an 20mh den Dàmhair ann an Sgoil Bàgh a’ Chaisteal.

Ma tha tuilleadh fiosrachadh a dhìth oirbh, thèidibh chun an làrach-lìn gu h-ìosal.

www.toeandheel.com

Airson foirm iarrtais airson farpaisean Dannsa Gàidhealach, bruthaibh an seo:

http://www.toeandheel.com/enter_online/2011_MOD.php

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd