Lèodhas

Theid Mod Ionadail Leodhais a chumail air-loidhne am bliadhna air Diardaoin 24 Ogmhios aig 2f. Theid an taisbeanadh a sgaoileadh air duilleag Facebook Mod Ionadail Leodhais an seo:

https://www.facebook.com/ModIonadailLeodhais

Cuir Fios Gu:

Peigi NicIllinnein
Aonad 7A,
7 Sràid Sheumais,
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais

HS1 2JE

Fòn: 01851 703 487

Post-d: peigi@ancomunn.co.uk


« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor