Ile

Chaidh Mòd Ionadail Ìle a chumail air Disathairne an 15mh den t-Ògmhios 2019.

Cuir Fios Gu:

Alison Gray
42 Stanalane
Bowmore
Isle of Islay
PA43 7LA


01496 810980

alisongrayislay@aol.co.uk


« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD