Taing!

Published: 25 Oct 2023

​Uill, tha sinn an dòchas gun do chòrd an t-seachdain ribh – chòrd e rinne gu mòr! Taing mhòr dhuibh uile airson a bhith còmhla rinn airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2023 ann am Pàislig. Bu toil leinn taing shònraichte ag ràdh ris a h-uile duine a chum taic rinn – buidhnean taic-maoineachaidh, buidhnean a th’ air a bhith ag obair còmhla rinn thairis air na mìosan a dh’fhalbh agus cuideachd luchd-saor thoileach a bha còmhla rinn tron t-seachdain fhèin. Tha sinn fada nur chomainn.

Cuimhnich gum faicear taghadh de dhealbhan bho sheachdain a’ Mhòid an seo: https://www2.ancomunn.co.uk/2023/1

Chì sinn sibh uile san Òbain an ath-bhliadhna sibh!

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

Stafffinders

Stafffinders

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council