Sreath Ùr de Clasaichean Gàidhlig a' Chomuinn

Published: 05 Feb 2021

Tha a’ chiad sreath de na clasaichean Gàidhlig againn a-nis air tighinn gu crìch. Bu mhath leinn taing mhòr a thoirt do gach neach a ghabh pàirt annta. Taing cuideachd don luchd-teagaisg againn, Joy Dunlop, Marcas Mac an Tuairneir agus Alec ‘Bhaltos’ Dòmhnallach.

Tòisichidh an ath shreath de chlasaichean air an 15mh den Ghearrain, le 6 clasaichean gan cumail gach seachdain. Ma tha ùidh agaibh anns na clasaichean seo, clàraibh cho luath’s a ghabhas tron cheangal a leanas. Tha cuid de na beàrnan air lìonadh mu thràth: https://enter.ancomunn.co.uk/products

Cosgaidh na 6 clasaichean £24 gach duine no £12 airson buill a’ Chomuinn. (Bidh cothrom agaibh ballrachd a’ Chomuinn ùrachadh / a thoirt a-mach nuair a tha sibh a’ clàradh).

Bu mhath leinn taing a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig airson am pròiseact seo a mhaoineachadh.

Cuiribh fios gu seonag@ancomunn.co.uk airson tuilleadh fiosrachaidh.

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD