Farpaisean aig Cùirt Eden

Published: 22 Jul 2021

​​Thèid cuid de prìomh fharpaisean a’ Mhòid a chumail ann an da-rìreabh ann an Cùirt Eden am bliadhna, eadar an 8mh agus an 16mh den Dàmhair. Bidh fàilte chridheil air farpaisich gu Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis.

Abair gun do dh’ ionndrainn sinn a bhith ag èisteachd ri farpaisean Mòd, beò ann an talla!

Ma tha ùidh agaibh anns na farpaisean a leanas, clàraibh ro Dihaoine 30 Iuchar.

Òigridh / Junior:

Silver Pendant 13-15 Fluent
Traditional 13-15 Fluent
Traditional 16-18 Fluent
Prescribed 13-15 Learner
Traditional 16-18 Learner

Inbhich / Senior:
Gold Medal
Silver Pendant
Prescribed
Duet
Quartet

https://www.ancomunn.co.uk//nationalmod/mod2021

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor