#CLEACHDIAIGANTAIGH

Published: 14 Jan 2021

​Tha Bòrd na Gàidhlig air a bhith ag obair gu dlùth le com-pàirtichean gus prògram air loidhne #cleachdiaigantaigh a chur air bhog a-rithist, a bhrosnaicheas òigridh Gàidhlig a chleachdadh san dachaigh.

Thèid clàr #cleachdiaigantaigh beò a-rithist Diluain air làrach-lìn Comann nam Pàrant le liosta de thachartasan is sheiseanan Gaidhlig do dh’òigridh is inbhich thairis air a’ ghlasadh. Bidh liosta de ghoireasan feumail cuideachd ri fhaighinn air an làrach-lìn gus taic a bharrachd a chumail ri pàrantan agus iad a’ toirt oideachadh-dachaigh do an cuid chloinne ann am Foghlam tron Ghàidhlig.

Feuch gun cleachd sibh an taga-hais #cleachdiaigantaigh a-rithist airson sealltainn na tha sibhse a’ dèanamh tron ghlasadh gus Gàidhlig a chleachdadh aig an taigh!

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD