Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn Ghàidhealaich

Published: 26 Feb 2021

Thèid Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn Ghàidhealaich a chumail air Dihaoine an 19mh den Mhàirt, aig 7.30f air Zoom. Tha fàilte chridheil air Buill a’ Chomuinn a thighinn còmhla rinn air an oidhche.

Air sgàth agus mar a tha cùisean leis a’ Chorona Bhìorais an dràsta, agus leis gu bheil an luchd-obrach againn uile ag obair bhon taigh, chan eil e comasach dhuinn fiosrachadh a chuir a-mach sa’ phost. Mar sin, tha fios air a dhol a-mach gu buill a’ Chomuinn air post-dealan a-mhàin am bliadhna.

Mur a d’ fhuair sibh am post-dealan, agus ma tha sibh nur ball, feuch gun dèan sibh cinnteach gu bheil an seòladh post-dealain agaibh anns an siostam againn – tadhlaibh an seo gus dèanamh cinnteach gu bheil e anns a’ chunntas agaibh: Home | An Comunn Gàidhealach

Ma tha ceistean sam bith agaibh cuiribh fios gu peigi@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD