Naidheachdan

Còisir Soisgeul air ais!

Published: 11 Mar 2020

​Tha Soisgeul, a’ Chòisir Ghàidhlig Shoisgeulach, air ais! Nach mìorbhaileach! Agus tha sinn gu mòr air ar dòigh a bhi nar pairt de ghrunn chuirmean an Inbhir Nis thairis air an deir-sheachdain, a’ togail airgid agus a’ togail aire dhaoine gu bheil am Mòd Rìoghail Nàiseanta a’ tilleadh do phrìomh bhaile na Gàidhealtachd nas fhaide dhen bhliadhna.

Os cionn gnothaich aon uair eile bidh Màiri Anna NicUalraig agus ar prìomh stiùiriche air aoigheachd, Gareth Fuller, agus air a’ phiàna bidh Pòl Watson. Bidh againn dà là de bhùithean-obrach le ceann a’ mhaide ga chumail rinn is sinn ag ionnsachadh òrain ainmeil soigeulach nar dreach Gàidhlig fhìn, agus bidh sinn cuideachd a’ tilleadh do dh’iomadh òran spioradail air a bheil sinn ro-dheidheil.

Is e seo an ceathramh turas a bha Gareth air aoigheachd againn an Alba. Tha cliù aige mar aon de phrìomh stiùirichean soisgeulach na rìoghachd, agus theab nach eil e air fàs cleachdte ri aimsir na h-Alba mu dheireadh thall – b’ ann car fionnar a bha a bhaisteadh anns a’ chòisir agus e a’ tadhal air Eilean Ì comhla rinn aig deireadh a’ gheamhraidh bho chionn tri bliadhn’ air ais.

Mur a cuala sibh fhathast sinn, agus sibh deiseil airson ceòl a thogas anam is cridhe, no ma chuala sibh cheana sinn, is sibh air bhioran airson tuilleadh, tha dà chothrom ann ar cluinntinn air an deir-sheachdain seo.

Tha sinn gu math moiteil an cothrom fhaighinn a bhi air aoigheachd sinn fhìn aig cuirm shònraichte oidhche Shathairne (14mh) aig taigh-òsta, far am bi sàr-ghaisgich ceòl na Gàidhlig - Iain ‘Costello’ MacÌomhair agus New Tradition air an àrd-ùrlar.

Agus bhiodh sinn cho toilichte ur faicinn ann an ionad-bhùithean an Eastgate air an DìDòmhnaich (15mh). Bidh sinn a’ seinn fad uair a thìde le Gareth agus Pòl aig am ‘Blue Wall’ làimh ri bùth Waterstones bho 2uf. Gàirdeachas mòr!

Tha Soisgeul a’ toirt taing airson an taic bho Alba Chruthachail agus stòras Tasgadh.

www.soisgeul.com

www.facebook.com/gaelicgospelchoir

« Back to Mod News List

Acadamaidh a' Mhòid 2020

Published: 05 Mar 2020

​Tha Sgioba na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd ag obair còmhla ri Fèisean nan Gàidheal agus An Comunn Gàidhealach gus pròiseact Acadamaidh a’ Mhòid a leasachadh, gu h-àraid ann an sgìre Inbhir Nis a thoiseach air Mòd Roinneil Inbhir Nis agus am Mòd Nàiseanta Rìoghail a bhios air an cumail ann an Inbhir Nis san Ògmhios agus san Dàmhair. Tha Acadamaidh a’ Mhòid ag amas air sgoiltean Foghlam tron Ghàidhlig agus sgoiltean Foghlam tron Bheurla a tha air a’ Ghàidhlig a thaghadh mar dhàrna cànan a bharrachd (C3). Airson Ionnsachadh Cànain 1+2 cuiridh a’ chlann agus na daoine òga eòlas air cànan a bharrachd bho P1 air adhart (Cànan 2 no C2). Tha dàrna cànan a bharrachd air a thoirt a-steach bho P5 (Cànan 3 no C3). Bidh am pròiseact cuideachd air a lìbhrigeadh ann an sgoiltean a tha airson taic
fhaighinn le bhith ag ullachadh dhaoine òga airson a’ Mhòid.

Tha am pròiseact an-dràsta a’ cur oidean air dòigh gus oideachadh a lìbhrigeadh ann an ionnsachadh is cleachdadh na Gàidhlig, òrain Ghàidhlig, seinn chòisirean Gàidhlig, bàrdachd, agus cluiche còmhlain-chiùil. Bidh an t-oideachadh a’
buntainn ri clàr-obrach is farpaisean a’ Mhòid agus com-pàirteachas sa Mhòd.

Bidh An Comunn Gàidhealach a’ lìbhrigeadh sreath de thachartasan Togail Aire Òigridh a’ Mhòid ann an sgoiltean na sgìre.

Thuirt Iar-Phròbhaist Inbhir Nis, an Comhairliche Graham Ros, “Bidh pròiseactan a bhrosnaicheas ionnsachadh, cleachdadh is com-pàirteachas a thaobh cultar na Gàidhlig a’ neartachadh eòlas ionnsachaidh dhaoine òga. Tha mi an dòchas gun gabh sgoiltean an cothrom gus com-pàirt a ghabhail ann am pròiseact Acadamaidh a’ Mhòid seach gu bheil e a’ tabhann fìor dheagh oideachadh mar ullachadh airson prìomh fhèis na Gàidhlig.” Lean e air adhart, “Tha a’ Chomhairle ag
aithneachadh gu bheil buannachd shòisealta, chànanach, chultarail is eaconamach an lùib na Gàidhlig anns a’ Ghàidhealtachd.”

Thuirt Janice NicRath, Ceannard Bun-Sgoil Bhaile an Fhraoich, “Tha sinne, aig Bun-Sgoil Bhaile an Fhraoich fìor thoilichte gun deach iarraidh oirnn Acadamaidh a’ Mhòid a chur air bhog airson na bliadhna sa.” Lean i air adhart,
“Tha pàirt fìor chudromach aig a’ Ghàidhlig ann an cultar is dualchas na Gàidhealtachd. Tha e sgoinneil gu bheil sinne a’ faighinn taic mar sgoil gus com-pàirt a ghabhail sa Mhòd ionadail agus nàiseanta, agus gu bheil cothrom aig a’ chloinn againn com-pàirt a ghabhail ann am fèis Ghàidhlig bheothail a tha a’ brosnachadh an ùidh is an tlachd sa chànan.”

Thuirt Eilidh NicCoinnich Barker, “Tha Fèisean nan Gàidheal a’ cur fàilte air a’ chothrom obrachadh còmhla ri daoine òga gus na sgilean ciùil Gàidhlig aca a thoirt air adhart. Tha am meur foghlaim foirmeil againn, Fèisgoil, air a bhith
an lùib Acadamaidh a’ Mhòid airson grunn bhliadhnaichean a’ cuideachadh chloinne is thidsearan gus òrain is bàrdachd ullachadh sa bhaile anns am bi am Mòd air aoigheachd gach bliadhna. Tha sinn gu h-àraid toilichte a bhith ag
obair ann an sgoiltean FtG na Gàidhealtachd agus anns na sgoiltean far a bheil sgoilearan ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd. Chuireamaid fàilte air a’ chothrom an com-pàirteachas co-obrachail seo a leudachadh le
bhith a’ brosnachadh luchd-obrach is dhaoine òga gus na cothroman a tha an lùib ionnsachadh cultarail Gàidhlig a ghabhail.”

Tha am pròiseact a’ faighinn taic bho Bòrd na Gàidhlig.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD