Na Hearadh

Theid Mod na Hearadh a chumail air-loidhne am bliadhna air Diardaoin 18 Ogmhios aig 7.30f. Theid Cuirm na bliadhna seo a thaisbeanadh air duilleag Facebook Mod na Hearadh 2021: https://www.facebook.com/M%C3%B2d-Na-Hearadh-2021-109289791376882/?ref=page_internal

Cuir Fios Gu:

Sgoil Sir E Scott

An Tairbeart

Na Hearadh

HS3 3AJ

Tel: 01859 502339« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor