​An Seachdamh Tonn

Published: 15 Jul 2021

Tha an leabhar ùr aig Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, An Seachdamh Tonn, a-nis ri fhaotainn! Mar Bhàrd a’ Chomuinn, seinneadair agus clàrsair (a-measg tàlantan eile), ‘s i aon de na sgrìobhaidearan as inntinniche a th’ ann an Sandaidh ann an saoghal na Gàidhlig an latha an-diugh.

Chaidh Sandaidh aithneachadh mar sgrìobhadair cùmhachdail as dèidh a’ chiad leabhar aice, “Red Lichen” (2016). Le guth làidir, boireanta a’ tighinn troimhe sa sgrìobhadh aice, ‘s ann tric a bhios i a’ cnuasachadh measgachadh de chuspairean ùidhmhor.

Anns an leabhar ùr aice, gheibhear blasad de bhàrdachd àlainn aig Sandaidh, le cruinneachadh de dhàin agus òrain eadar-dhealaichte, neartach.

Gheibhear an leabhar ùr bho Sandaidh tro larach-lìnn Acair an seo: https://bit.ly/36CMVFD

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor