Òraid Chuimhneachaidh Iain Mhicleòid

Published: 19 Jan 2022

​Thèid an ceathramh òraid bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain Macleòid a chumail air Diardaoin an 27mh den Fhaoilleach 2022 aig 7f, ann an co-bhann leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus Oilthigh Dhùn Èideann.

‘S i Iona Whyte, a bhios a’ lìbhrigeadh na h-òraid. ‘S ann air ‘Mealladh Uaine is Fionn-Sgeul an Lorg Carbon’ a bhios an òraid aig Iona.

Tha an tachartas seo an-asgaidh agus thèid a chumail air loidhne tro Zoom. Bidh seirbheis eadar-theangachaidh ann do dhuine aig nach eil Gàidhlig.

Feuch gun tig sibh còmhla rinn, tha oidhche thlachdmhor, inntinneach gar feitheamh!

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd