​SEISEANAN SEINN SAOR 'S AN-ASGAIDH

Published: 23 Jun 2021

​Le taic sonraichte bho Bòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla airson seiseanan seinn a chur air doigh ann an co-bhonn ri na Mòdan is Fèisean ionadail ann an coimhearsnachdan air feadh na dùthcha.

‘S ann aig Fèis Eilean an Fhraoich agus Mòd Ionadail Leòdhais a bhios a’ chiad seisean ‘s tha fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is òg a bhith an làthair tro Zoom airson beagan seinn a dhèanamh còmhla ris an sàr sheinneadair, Mischa Nic a’ Phearsain! Diardaoin 24/06 aig 7.30f!

Clàradh:

Seisean Seinn: Fèis Eilean an Fhraoich agus Mòd Ionadail Leòdhais Tickets, Thu 24 Jun 2021 at 19:30 | Eventbrite

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor