C​EANN-LATHA IARRTASAN AIR A LEUDACHADH

Published: 30 Jul 2021

Tha an ùine a’ ruith airson tagraidhean a chlàradh airson a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a thèid a chumail an dà chuid, air loidhne agus ann an Inbhir Nis am bliadhna. Bu mhath, ge-tà, leis a’ Chomunn Ghàidhealach innse gu bheilear a’ sìneadh ceann là nan tagraidhean chun an 27mh Lùnasatal.

Tha sin a’ toirt barrachd cothrom do dhaoine cur a-steach agus pàirt a ghabhail ann am Mòd na bliadhna sa.

Thuirt Seumas Greumach, Àrd-Oifigear a’ Chomuinn, “Le sgoiltean fhathast air làithean saora an t-samhraidh agus duiligheadasan le suidheachadh COVID-19 fhathast a’ toirt buaidh air ar beatha làitheil, tha sinn airson ùine a bharrachd a thoirt do
dhaoine iarrtasan a chur a-steach airson a’ Mhòid, an dà chuid air loidhne agus na farpaisean ann an dà-rìribh. Mar sin, tha sinn gu bhith a’ sìneadh a-mach ceann là nan tagraidhean rud beag nas fhaide chun 27mh Lùnastal. Tha cothrom a
bharrachd a-nise aig sgoiltean agus sgoilearan pàirt a ghabhail. Tha daoine air oidhirp nach gann a dhèanamh le an cuid thagraidhean gu ruige seo, ann am farsaingeachd de roinnean ‘s tha sinn a’ toirt taing dhaibh airson sin.”

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail san Dàmhair. Ma tha feum air tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn, feuch gun tadhal sibh air: www.ancomunn.co.uk//nationalmod/mod2021

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor