Cèilidh mun Chagailt a-nochd!

Published: 09 Jun 2022

Tha sinn air leth toilichte gum bi sreath ùr de sheiseanan Cèilidh mun Chagailt a’ ruith thairis air na beagan sheachdainean ri thighinn, le seisean eadar-dhealaichte gach oidhche Dhiardaoin! Bidh fàilte bhlàth oirbh uile pàirt a ghabhail anns na seiseanan seo a thathar a’ cumail ann an co-bhonn le Fèisean nan Gàidheal is le taic-maoineachaidh bho Bòrd na Gàidhlig. Clàraichibh air Eventbrite gus àite a ghlèidheadh aig an tachartas saor ‘s an-asgaidh seo le Mary Ann Kennedy.

Clàraichibh:
https://bit.ly/3Q3ma2z

Back to ACG News List

Aonghas Dubh MacNeacail - 80 an diugh!

Published: 07 Jun 2022

Do Aonghas Dubh Là na h-Aoise

Fhir-dhàna ’s ollaimh ri filidheachd,
Seadh, agus ri seanchas
Is ealain a tha thu ann,

A cheist is a chuspair
A bhuain aois a’ gheallaidh
’S t’ anam dubh dubh gun sgur

Agus do shùilean beò nan lasair
Nad shuidhe sa chnoc a’ sealltainn a-mach
Air an Eilean ’s na Crìochan ’s Leum na Caillich,

An dèidh dhut èirigh ’s falbh
Agus an obair mhòr agad
Is an dreuchd ud a leigeil a-nuas

Mu dheireadh thall ’s a-bhos
Is na leabhraichean a chur an dara taobh
Mar a dhèanadh na linn am bodach

Na aon luaireagan beag air teòradh,
A chiall, ris a’ bhlàths a-staigh,
Cha chreid mi nach fhàg sinn,

Mar chuimhneachan ’s mar chomharradh,
A’ chathair agad thall ud
Bàn ’s falamh gu Là Luain.

Rody Gorman
Bàrd a’ Chomainn Ghàidhealaich 2021-2022

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn

Published: 01 Jun 2022

​Bruthaibh air a’ cheangal a leanas airson Cuairt-litir a’ Chomuinn:

https://bit.ly/3PSrvcV

Back to ACG News List

​ Comataidh Ionadail Mòd Nàiseanta Rìoghail Pheairt

Published: 01 Jun 2022

Tha Comataidh Ionadail Pheairt a’ sireadh neach-taic airson a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a thèid a chumail san Dàmhair.

Ma tha ùidh agaibh taic a thoirt ann an dòigh sam bith, ron a’ Mhòd no thairis air seachdain a’ Mhòid, nach cuir sibh fios thugainn!

Lìonaibh am foirm gu h-ìosal agus tillibh e thugainn aig modpheairt22@gmail.com no cuiribh post-d thugainn airson tuilleadh fiosrachadh.

https://www.ancomunn.co.uk/images/uploads/Stewards_Form_2022.pdf

Back to ACG News List

​Farpaisean Ùr do Chòisirean Inbheach

Published: 05 May 2022

Tha sinn toilichte innse gu bheil dà fharpais ùr ri fhaotainn do chòisirean inbheach airson a’ Mhòd Naiseanta Rìoghail.

Aig Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021, leis nach e farpaisean àbhaisteach a bh’ ann agus mar sin cha robh na h-aon riaghailtean ann, ghabh feadhainn de na còisirean an cothrom seinn le ceòl taic mar phàirt de na taisbeanaidhean aca. Chòrd seo ri na còisirean agus an luchd-èisteachd gu mòr agus mar sin tha sinn toilichte farpais ùr a chur air bhog airson Mòd na bliadhna seo:
Farpais C109 – Còisirean (Fosgailte) – Seinn aon òran, le ceòl taic air a’ phiàna.

A bharrachd air an sin, tha farpais ùr eile ann do bhuidhnean de 5 suas gu 10 neach:
Farpais C112 (Measgaichte) – Seinn aon òran ann an co-sheirm.

Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ris na farpaisean ùr seo fhaicinn mar phàirt den phrògram de thachartasan Còisir aig Mòd Nàiseanta Rìoghail Pheairt agus tha sinn an dòchas gum bidh an Còisir agaibhse a’ gabhail pàirt.

Back to ACG News List

Measaidhean Ghàidhlig

Published: 04 May 2022

​Ma bhios farpaisich sam bith airson measadh a dhèanamh air thoiseach air Mòd na bliadhna seo, tha agabh gu deireadh an Lùnastal airson sin a dhèanamh.

Cuiribh fios gu seonag@ancomunn.co.uk airson ceann-latha a chur air dòigh.

Bidh cothrom ann measaidhean a dhèanamh aig Mòd Ionadail Obar Pheallaidh air an 11mh den t-Ògmhìos cuideachd.

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn - Giblean

Published: 29 Apr 2022

​Bruthaibh an seo airson an iris as ùire de Chuairt-litir a’ Chomuinn.

Ma tha sibh airson naidheachdan sam bith a chur thugainn airson an ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Inntrigeadh fosgailte gu Farpaisean a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail 2022 ann am Peairt

Published: 19 Apr 2022

​Tha An Comunn Gàidhealach air ainmeachadh gu bheil an siostam inntrigidh air-loidhne gu Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo fosgailte a-nis. Tha cothrom aig farpaisich a tha airson com-pàirteachadh ann an tachartas 2022, a bhios a’ gabhail àite eadar 14 - 22 Dàmhair ann am Peairt, an inntrigean a chur a-steach ro 10f air Dihaoine 15 Iuchair.

Chì a’ bhliadhna 2022 prìomh thachartas ciùil is cultarach na Gàidhealtachd a’ tilleadh gu làn phrògram de fharpaisean agus de fharpaisich an làthair, taobh ri taobh le cuid de fharpaisean air-loidhne a tha gan gleidheadh, còmhla ri foillseachadh air cuid de fharpaisean brosnachail ùra.

Is e seo a’ chiad turas bho 2004 a tha baile-mòr Pheairt air aoigheachd a thoirt don tachartas seo a tha 130 bliadhna a dh’aois, a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig.

Am measg na làn liosta de fharpaisean a bhios a’ gabhail àite, bidh seinn, bàrdachd, ionnsramaidean, dràma agus dannsa Gàidhealach, a lorgar ann an clàr-obrach a’ Mhòid aig ancomunn.co.uk/nationalmod/rules agus faodar inntrigean a chur a-steach gu enter.ancomunn.co.uk.

Mar thoradh air farpaisean soirbheachail a lìbhrigeadh air-loidhne air sgàth a’ ghalar-sgaoilte thar an dà Mhòd Nàiseanta Rìoghail mu dheireadh, bidh cuid de na farpaisean air-loidhne a’ fuireach, a’ gabhail a-steach seinn aon-neach, ionnsramaidean, agus farpaisean chòisirean don dà chuid òigridh agus inbhich.

Dhearbh an eileamaid air-loidhne a bhith gu mòr air a mheas leothasan a bha airson pàirt a ghabhail san tachartas bho astar, agus c eadaichidh e do fharpaisich an gnìomhaidhean inntrigeadh, a chlàradh agus an luchdachadh suas tron t-siostam dhidseatach. Bidh na farpaisean agus na gnìomhaidhean air-loidhne air an taisbeanadh tro shianalan mheadhanan sòisealta a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail mar phàirt den tachartas san Dàmhair.

Am-bliadhna, chithear farpais às ùr Cogadh nan Còmhlan ann an clàr-obrach fharpaisean na h-òigridh. Bheir Cogadh nan Còmhlan cothrom air leth do dhaoine òga gnìomhadh beò air
àrd-ùrlar, leis na còmhlain a bhuannaicheas a’ faighinn cothrom air seisean clàraidh san Wee Studio ann an Steòrnabhagh.

Taobh a-muigh a’ chlàr-obraich, thèid farpais ùr TikTok agus Sruth a chur air bhog, tachartas a bhios ag amas air barrachd còmhraidh nàdarrach a bhrosnachadh am measg dhaoine òga. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu na farpaisean a bharrachd sin aig www.ancomunn.co.uk.

Bidh clàr-obrach nan inbheach a’ cur fàilte air farpais ùr chòisirean le taic-ciùil, a bhios ag amas air buidhnean seinn ann an co-sheirm sam bi eadar còig agus deich sheinneadairean, còmhla
ri farpais ùr seinn aon-neach, Farpais CalMac, a bhios fosgailte do luchd-ionnsachaidh inbheach. Bidh tachartasan pìobaireachd nan inbheach a-nis a’ nochdadh fharpaisean aig Ìre A is Prìomh agus aig Ìre B, le farpais Pìobaireachd, agus farpais Caismeachd, Srath-spè is Ruidhle a’ gabhail àite aig gach ìre.

Cuideachd am-bliadhna, chithear ath-sgrùdadh air rèiteachadh àireamhan mu choinneamh fharpaisean agus ath-ùrachadh air riaghailtean fharpaisean, agus aig an aon àm thathar ag iarraidh air na farpaisich uile eòlas a chur air na riaghailtean ùra uile mus cuir iad inntrigean a-steach.

Thuirt Marina NicAoidh, Oifigear a’ Mhòid aig a’ Chomunn Gidhealach: “Tha e na fhìor thlachd dhuinn ainmeachadh gu bheil na h-inntrigean airson a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail 2022
ann am Peairt, a-nis fosgailte. Is e àm mìorbhaileach a bhios ann a’ cur fàilte air na ceudan de fharpaisich air ais gu bhith a’ com-pàirteachadh gu pearsanta am-bliadhna agus chan eil teagamh sam bith againn nach bi càileachd nan inntrigean barraichte uair eile. Tha sinn air ar dòigh cuideachd a bhith a’ cur cuid de fharpaisean brosnachail ùra air bhonn còmhla ri eileamaidean sa
phrògram do dhaoine de gach aois, agus airson na treas bliadhna às dèidh a chèile tha sinn a’ coimhead air adhart ri inntrigean air-loidhne a thaisbeanadh bho dhaoine nach eil comasach air a bhith an làthair gu pearsanta. Tha an cunntadh-sìos gu Mòd air leth ann an Peairt dha-rìribh fo sheòl a-nis, agus mholadh sinn do chom-pàirtichean an inntrigean a chur a-steach cho luath ’s a ghabhas.”

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig: “Tha prìomh àite aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann a bhith a’ tarraing luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla gus ar cànan agus cultar a chomharrachadh. Tha sinn air leth toilichte a bhith a’ faicinn Mòd na bliadhna seo ga chur air shiubhal agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’
coinneachadh seann chàirdean agus càirdean ùra ann am Peairt san Dàmhair.”

Thuirt Tòmas Glen, Àrd-Oifigear Comhairle Pheairt is Cheann Rois: “Tha sinn a’ coimhead air adhart ri fàilte bhlàth gu Peairt is Ceann Rois a chur air na com-pàirtichean, luchd-èisteachd agus aoighean uile nas fhaide air adhart am-bliadhna. A thuilleadh air comharrachadh mìorbhaileach air cànan is cultar na Gàidhlig air àrd-ùrlaran a’ Mhòid, tha sinn an dòchas gun gabh na
com-pàirtichean cothrom air na tha aig Peairt agus aig an sgìre mun cuairt ri thabhann a thaobh chuspairean cultarach, gnìomhachdan air a’ bhlàr a-muigh agus bùithtean neo-eisimeileach.”

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ faotainn taic bho Bhòrd na Gàidhlig, Comhairle Pheairt is Cheann Rois, EventScotland, Riaghaltas na h-Alba, HIE, Caledonian Mac a’ Bhriuthainn agus SQA.

Bidh Mòd na bliadhna seo a’ gabhail àite ann am Peairt bho 14 - 22 Dàmhair 2022. Airson làn fhiosrachaidh mu shiostam inntrigidh air-loidhne Mòd 2022 agus clàran-obrach, tadhailibh air ancomunn.co.uk/nationalmod/rules agus airson pìosan ainmichte a’ Mhòid 2022, tadhailibh air ancomunn.co.uk/store .

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios gu An Comunn Gàidhealach aig info@ancomunn.co.uk no fòn: 01851 703487.

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn - Màrt 2022

Published: 02 Apr 2022

​Gheibhear ceangal gu cuairt-litir na mìos seo gu h-ìosal.

Cuairt-litir a’ Chomuinn - Màrt 2022

Ma tha sibh airson fiosrachadh sam bith a chur thugainn airson an ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Atharrachaidhean air Earrainnean Ainmichte

Published: 25 Mar 2022

​Gheibhear gu h-iosal liosta de atharrachaidhean airson Earrainnean ainmichte na bliadhna seo:

Atharrachaidhean air Earrainnean Mod 2022

Back to ACG News List

Coinneamh Phoblach - Mod Pheairt

Published: 02 Mar 2022

Coinneamh Phoblach

Thèid coinneamh phoblach a chumail air-loidhne air Dimàirt an 15mh den Mhàirt aig 7.30f gus Comataidh Ionadail a stèidheachadh airson Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo, a thèid a chumail ann am Peairt eadar an 14mh agus an 22mh den Dàmhair 2022.

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail air a chur air dòigh leis a’ Chomunn Gàidhealach agus ‘s e a’ phrìomh Fhèis Ghàidhlig, a bhios a’ comharrachadh cànan, ceòl ‘s cultar na Gàidhlig agus bidh e a’ tilleadh a Pheairt airson a’ chiad uair bho 2004.

Bidh a’ Chomataidh Ionadail ag obair fo stiùir a’ Chomunn Ghàidhealaich, agus bidh iad na phàirt chudthromach den Mhòd, le bhith a’ toirt taic gu saor-thoileach. Ma tha ùidh agaibh ann an cànan agus cultar na Gàidhlig, ‘s e cothrom air leth a tha seo a thighinn an sàs anns an tachartas.

Ma tha sibh airson clàradh airson na coinneamh, cuiribh post-d gu: peigi@ancomunn.co.uk.

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn - Gearran 2022

Published: 02 Mar 2022

Gheibhear ceangal gu cuairt-litir na mios seo an seo.

Ma tha sibh airson fiosrachadh sam bith a chur dhan ath iris, nach cuir sibh fios gu marina@ancomunn.co.uk.

Back to ACG News List

Clàradh bhon Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid 2022 le Iona Whyte

Published: 21 Feb 2022

​​Clàradh bhon cheathramh òraid bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain Macleòid, a chaidh a chumail air an 27mh den Fhaoilleach 2022, ann an co-bhonn leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus Oilthigh Dhùn Èideann.

‘S i Iona Whyte a’ lìbhrig an òraid air a’ chuspair ‘Mealladh Uaine is Fionn-Sgeul an Lorg Carbon’.

Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid 2022 le Iona Whyte

Back to ACG News List

​Tharraing am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021 taic de £1.2m gu Inbhir Nis agus a’ Ghàidhealtachd

Published: 13 Feb 2022

Bha buannachdan anabharrach sòisealta, cultarach agus eaconamach an lùib an tachartais chliùitich seo, a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig

Thog am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021, a ghabh àite ann an Taigh-cluiche Eden Court bho 8 gu 16 Dàmhair 2021, £1.2m do dh’eaconamaidh sgìre Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd, a thuilleadh air togail mòr sòisealta agus cultarach.

Anns an tachartas a tha 129 bliadhna a dh’aois agus a tha a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig, bha measgachadh iongantach de fharpaisean, gnìomhaidhean agus ghnìomhachdan cultarach le 2,840 neach a’ frithealadh gu pearsanta, a’ toirt togail eaconamach a chuidich le taic a chur ri 14 obraichean FTE.

Thog an fhèis nàiseanta a tha eagraichte leis a’ Chomunn Ghàidhealach, roinn turasachd is aoigheachd Inbhir Nis aig àm a bha nas sàmhaiche ann an 2021, an dèidh bliadhna dhuilich don ghnìomhachas mar thoradh air COVID. Nochd suirbhidh air na com-pàirtichean gun robh iad glè choltach tadhal ann an Inbhir Nis a-rithist san àm ri teachd.

Chleachd an fhèis modh-obrach tar-mheasgaichte ann an 2021, le tachartasan a’ gabhail àite an dà chuid gu pearsanta agus air-loidhne. Dhearbh am prògram air-loidhne a bhith anabarrach

soirbheachail, oir chuir na com-pàirtichean uile fàilte air an dòigh-obrach agus sheall e gun robh e na chuideachadh do dhaoine gu smachd fhaighinn air cùisean slàinte inntinn a tharraing an glasadh-sluaigh.

Chuir prìomh fhèis Ghàidhlig na h-Alba taic làidir ri leasachadh cànan is cultar na Gàidhlig agus thug i buaidh air an iomallachadh a chaidh adhbhrachadh le cuibhreachaidhean COVID. A thuilleadh air a bhith comasach air eadar-chonaltradh le fileantaich, luchd-ionnschaidh is luchd-taic na Gàidhlig, bha an luchd-frithealaidh comasach air ath-cheangal a dhèanamh le caraidean agus teaghlach, a’ tarraing togail misneachd fìor mhòr thucasan a bha iomallaichte aig àm a’ ghlasaidh-sluaigh.

Thuirt Ailean Caimbeul, Ceann-suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich: “Tha sinn air leth toilichte gu bheil Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021 air togail làidir a thoirt do dh’eaconamaidh Inbhir Nis agus an sgìre mun cuairt ann am bliadhna a bha doirbh do thurasachd sa bhaile. Tha e gu h-àraid na adhbhar gàirdeachais oir cha robh sinn cinnteach gu an Lùnastal am b’ urrainn don Mhòd àite a ghabhail ann an suidheachadh aghaidh-ri-aghaidh.

“Tha sinn dìreach air ar dòigh gu bheil am Mòd air pàirt dheatamach a choileanadh ann an cuideachadh le na taobhan àicheil de dh’iomallachadh sòisealta a chothromachadh còmhla ri cuid de na dùbhlain inntinneil a dh’adhbhraich an glasadh-sluaigh.

“Tha sinn air fhaicinn uair eile gu bheil com-pàirtichean a’ cur mòr-luach air an eileamaid air-loidhne agus tha e a-nis gu bhith na phàirt mhaireannaich den phrògram iomlan, a’ togail air an fhiosrachadh a fhuair sinn ann an 2020 agus 2021.

“Tha An Comunn a’ cur mealadh naidheachd air com-pàirtichean is luchd-eagrachaidh uile airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021 a dhèanamh cho fìor shoirbheachail. Tha sinn làn dòchais gun urrainn don Mhòd ann am Peairt ann an 2022 a dhol air adhart ann an iomlanachd.”

Thuirt Paul Bush OBE, Stiùiriche Thachartasan VisitScotland: “Bha sinn air leth toilichte taic a chur ris a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail tro Mhaoin Ath-leasachaidh Thachartasan Alba, a

chaidh a stèidheachadh le EventScotland ann an co-bhonn le maoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba. Tha am Mòd a’ taisbeanadh an àite chudromaich a tha aig tachartasan nar coimhearsnachdan. Tha e air buaidh eaconamach bhrìgheil a thoirt air Inbhir Nis agus air an sgìre mun cuairt a thuilleadh air a bhith a’ toirt cothrom do dhaoine air eòlasan cuimhneachail a thogail agus a cho-roinn tro a phrògram de thachartasan air-loidhne agus gu pearsanta. Tha a leithid sin de thachartasan Albannach gun choimeas nar mìosachan, a’ toirt neartachadh a bharrachd do dh’amas agus suidheachadh na dùthcha mar cheann-uidhe thachartasan aig ìre chruinneil agus ag ath-dhaingneachadh dùthaich na h-Alba mar àrd-ùrlar foirfe airson thachartasan.”

Thuirt an Comhairliche Calum Rothach, Cathraiche Comataidh Ghàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd: Tha fàilte mhòr ga chur air an neartachadh a thug am Mòd do dh’eaconamaidh Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd, gu h-àraid aig na h-amannan doirbh COVID a tha seo. Tha an soirbheachadh cultarach is sòisealta an lùib an tachartais a chur air adhart gu farsaingeachd de luchd-èisteachd air-loidhne, ag àrdachadh misneachd a dh’ionnsaigh leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd.”

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig: “Bha sinn air leth toilichte gun do ghabh Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021 àite an dà chuid gu pearsanta agus air-loidhne. Tha buaidh a’

Mhòid thar luaich ann am meudachadh cleachdadh is adhartachadh air Gàidhlig, agus tha a bhuaidh eaconamach gu cunbhalach a’

taisbeanadh cho cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig do dh’eaconamaidh na h-Alba.”

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ faotainn taic bho EventScotland, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle na Gàidhealtach, Riaghaltas na h-Alba, HIE, Caledonian Mac a’ Bhruthainn agus SQA.

Chaidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail air adhart ann an Inbhir Nis bho 8 - 16 Dàmhair 2021. Bidh Mòd na bliadhna seo a’ gabhail àite ann am Peairt bho 14 - 22 Dàmhair 2022.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhailibh air https://www.ancomunn.co.uk/.

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn - Faoilleach 2022

Published: 27 Jan 2022

​Feasgair math!

Seo agaibh ceangal gu cuairt-litir na mìos seo. An dòchas gun còrd e ribh!

https://bit.ly/Cuairt-litirFaoilleach2022

Ma tha sibh airson naidheachdan sam bith a chur thugainn airson an ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk.

Mòran taing!

Back to ACG News List

Òraid Chuimhneachaidh Iain Mhicleòid

Published: 19 Jan 2022

​Thèid an ceathramh òraid bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain Macleòid a chumail air Diardaoin an 27mh den Fhaoilleach 2022 aig 7f, ann an co-bhann leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus Oilthigh Dhùn Èideann.

‘S i Iona Whyte, a bhios a’ lìbhrigeadh na h-òraid. ‘S ann air ‘Mealladh Uaine is Fionn-Sgeul an Lorg Carbon’ a bhios an òraid aig Iona.

Tha an tachartas seo an-asgaidh agus thèid a chumail air loidhne tro Zoom. Bidh seirbheis eadar-theangachaidh ann do dhuine aig nach eil Gàidhlig.

Feuch gun tig sibh còmhla rinn, tha oidhche thlachdmhor, inntinneach gar feitheamh!

Back to ACG News List

​​Bliadhna mhath ùr!

Published: 05 Jan 2022

Tha an sgioba againn air ais ag obair a-nis. Tha sinn an dòchas gun do chòrd na làithean-saora ribh uile!

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn

Published: 24 Dec 2021

​​Seo agaibh an iris mu dheireadh den bhliadhna seo!

Nollaig Chridheil dhuibh uile agus bliadhna mhath ur nuair a thig i.

Cuairt-litir Dubhlachd 2021 (ancomunn.co.uk)

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn - Samhain

Published: 01 Dec 2021

​Gheibhear cuairt-litir a’ Chomuinn an seo.

Ma tha sibh airson fiosrachadh sam bith a chur dhan ath iris, nach cuir sibh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Làn-Dùil air geàrr-liosta airson Duais Trad

Published: 30 Nov 2021

​Tha sinn air leth toilichte gu bheil pròiseact Làn-Dùil air geàrr-liosta airson Duais Trad san roinn Cuirm air Loidhne na Bliadhna 2021.

Dh’obraich An Comunn Gàidhealach gu dlùth ri Soisgeul gus am pròiseact seo a lìbhrigeadh agus abair gu bheil sinn a’ dèanamh fiughair ri Cuirm nan Duaisean!

Meal an naidheachd dhan a h-uile duine a chaidh ainmeachadh air geàrr-liostaichean airson duais agus gur math a thèid leibh!

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn

Published: 29 Oct 2021

​Tha cuairt-litir a’ Chomuinn ri fhaotainn an seo: Cuairt-litir a’ Chomuinn - Damhair 2021

Cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk ma tha sibh airson fiosrachadh sam bith a chur thugainn airson an ath iris.

Back to ACG News List

Bàrd a’ Chomuinn air Ainmeachadh

Published: 13 Oct 2021

Tha e na thlachd dhuinn Rody Gorman ainmeachadh mar Bàrd a’ Chomuinn am bliadhna seo. Seo agaibh Ailean Caimbeul, Ceann-suidhe a’ Chomuinn, a’ toirt seachad Crùn a’ Bhàird do Rody.

Back to ACG News List

Cuairt-litir an t-Sultain

Published: 30 Sep 2021

Gheibhear an seo ceangal chun ath iris den chuairt-litir againn.

Cuairt-litir Sultain (ancomunn.co.uk)

Ma tha sibh airson fiosrachadh sam bith a chur thugainn airson an ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Cèilidh mun Chagailt a-nochd!

Published: 09 Sep 2021

​A-NOCHD!

Cèilidh mun Chagailt còmhla ri Ellen Dòmhnallach a-nochd aig 7.30f air Zoom. Tha tiocaidean saor ‘s an-asgaidh tro Eventbrite agus tha fàilte bhlàth romhaibh uile pàirt a ghabhail ann! Siuthadaibh!

Clàraibh an seo:

https://fb.me/e/2B4Y0hCYT

Back to ACG News List

Taisbeanadh Gàidhlig aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2021 ann an Inbhir Nis

Published: 02 Sep 2021

Tha comharrachadh tarraingeach agus brosnachail air a’ Ghàidhlig ga ghealltainn as t-fhoghar aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2021 ann am baile-mòr Inbhir Nis.

Bheir an tachartas fad ochd làithean sealladh beag air àbhaisteachd a’ tilleadh, agus luchd-eagrachaidh an t-subhachais ainmeil seo a’ foillseachadh prògram anns am bi sreath de fharpaisean is chuirmean-ciùil, an dà chuid gu pearsanta agus air-loidhne.

Bidh tachartas na bliadhna seo a’ co-mheasgachadh fharpaisean is chuirmean-ciùil aghaidh-ri-aghaidh le clàr lìonmhor de ghnìomhaidhean air-loidhne a bhios air an craobh-sgaoileadh fad na seachdaine. Thèid barrachd fiosrachaidh mun t-susbaint sruthaidh air-loidhne ainmeachadh sna seachdainean a tha ri teachd.

Air a stèidheachadh ann an 1891, bidh fèis na bliadhna seo a’ gabhail àite bho 8 - 16 Dàmhair 2021 ann an ionad aoigheachd Chùirt an Easbaig – a’ chiad tachartas a’ gabhail àite a-staigh san ionad sin bho 2020.

Bidh na prìomh fharpaisean, a’ gabhail a-steach farpais chrìochnachaidh Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich air Diciadain 13 Dàmhair agus farpais chrìochnachaidh Bonn Òir an t-Seann Nòis air Diardaoin 14 Dàmhair, nam pàirt de na h-imeachdan air an lìbhrigeadh gu pearsanta, còmhla ri prìomh fharpaisean na h-òigridh. An àite farpaisean ainmeil nan còisirean, mar thoradh air nach robh e comasach dhaibh a bhith a’ tighinn còmhla, thèid comharrachadh sònraichte air seinn chòisirean ann an Gàidhlig a chumail.

Taobh ri taobh leis na farpaisean, thathar an dùil grunn tachartsan beò a chur air adhart mar phàirt den eileamaid chorporra de shubhachas na bliadhna seo, a’ gabhail a-steach cuirm fosglaidh bheòthail air Dihaoine 8 Dàmhair sam bi ceòl bhon chòmhlan ùr Staran, còmhla ri Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnain agus an seinneadair Gàidhlig ainmeil, Maighread Stiùbhart.

Air ainmeachadh mar “fuaim ùr na h-Alba thraidiseanta”, bidh Donnchadh Siosalach na stiùir air sreath de rionnagan ciùil air Disathairne 9 Dàmhair. Air an àrd-ùrlar bidh Mairearad Green, Seumas Donnchadh MacCoinnich agus Còmhlan Taighe Ar Cànan ’s Ar Cèol, ri taobh cuid den luchd-ciùil òga as tàlantaiche a tha a’ tighinn am bàrr air a’ Ghàidhealtachd, ’s iad a’ comharrachadh dualchas ciùil beòthail is soirbheachail na Gàidhealtachd.

Bidh am fìdhlear Lauren NicCholla a’ taisbeanadh pìos obrach air ùr-choimiseanadh, air a bhrosnachadh le tachartasan is sgeulachdan bhon chosta timcheall Linne Mhoireibh, a’ rannsachadh thachartasan fìor co-cheangailte ri muir, oirthir, coimhearsnachd is call. Còmhla ri Lauren air Dimàirt 12 Dàmhair bidh Mairearad Green, Anna Massie agus Raonaid Newton.

Ann an co-rèir ri stiùiridhean an riaghaltais, bidh na h-àireamhan cuibhrichte aig tachartasan corporra a tha air am planadh; ach ma thèid cuibhreachaidhean a lasachadh, feuchaidh an luchd-eagrachaidh ris na h-àireamhan a mheudachadh far an gabh sin a dhèanamh.

Thuirt Seumas Greumach, Àrd-Oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich: “Tha sinn air leth toilichte gun tèid againn air na nithean as fheàrr a ghabhas a thabhann ann an cultar na Gàidhlig, a thaisbeanadh aig Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo. Tha a’ bhliadhna a dh’fhalbh air a bhith dùbhlanach ach tha comas air cuid de dh’eileamaidean a’ Mhòid a thoirt air ais ann an dòigh thar-chinealach, na spionnadh mòr don tachartas agus don choimhearsnachd de fharpaisich, luchd-gnìomhaidh agus luchd-leantainn.

“Is e nì drùidhteach a bhios ann a’ cluinntinn gnìomhadh beò a’ seirm a-mach à Cùirt an Easbaig aon uair eile, agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri fàilte a chur air daoine à Inbhir Nis agus bho air feadh Alba a thighinn agus tlachd a ghabhail còmhla à ceòl agus òrain Ghàidhlig. Bheir an eileamaid air-loidhne de phrògram na bliadhna seo cead dhuinn luchd-èisteachd a ruighinn air feadh an t-saoghail agus tha sinn a’ dèanamh fiughair ri cànan, cultar agus spiorad nan Gàidheal a chomharrachadh leis na mìltean air feadh na cruinne.”

Thuirt An Comhairliche, Calum Rothach, “Tha sinn air ar dòigh gu bheil am Mòd gu bhith a’ tachairt ann am prìomh bhaile na Gàidhealtachd agus san sgìre mun cuairt. Mar a tha fios againn uile, mar thoradh air a’ ghalar-sgaoilte bha e agus tha e fhathast dùbhlanach a bhith ag eagrachadh a leithid sin de thachartasan, ach tha An Comunn Gàidhealach a’ cumail air adhart ann an dòigh ùr-ghnàthach a’ leasachadh cothlamadh de fharpaisean is thachartasan tar-chinealach, a tha ann an co-rèir ri riaghailtean COVID-19.

“Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail mar aon de na fèisean Gàidhlig is cultair as cudromaiche ann an Alba, mar sin tha e iomchaidh gun gabh e àite ann am prìomh bhaile na Gàidhealtachd
far a bheil mòran ionadan-cruinneachaidh, a’ gabhail a-steach Cùirt an Easbaig far am bi a’ mhòr-chuid de thachartasan a’ dol air adhart, agus tha e fìor fhreagarrach airson aoigheachd a thoirt do cho-mheasgachadh de phrìomh thachartasan do dhaoine de gach aois.

“Tha mi a’ coimhead air adhart ri tachartasan a choimhead air-loidhne agus ris na tachartasan aig an t-subhachas mhòr seo a fhrithealadh fad naoi latha, a’ comharrachadh ar cànan
is ar cultar saidhbhir gan taisbeanadh air feadh an t-saoghail.”

Thuirt An Leas-Phròbhaist, An Comhairliche Bet NicAlasdair, “Tha mi dha-rìribh a’ coimhead air adhart ris a’ Mhòd a’ tilleadh a dh’Inbhir Nis, bha e an seo mu dheireadh ann an 2014 agus chruthaich e beòthalachd gu leòr sa bhaile. Bha cumail air an tachartais àrd-ìomhaigheil seo ann an Inbhir Nis dha-rìribh cudromach don choimhearsnachd gnothachais sa bhaile. Ach,
tha sinn a’ tuigsinn gum bi Mòd 2021 eadar-dhealaichte mar thoradh air a’ ghalar-sgaoilte agus na cuingealachaidhean làithreach, ach bidh am modh-obrach co-mheasgaichte tarraingeach do luchd-amhairc bho cheàrnaidhean agus dhùthchannan eile. Tha mi airson an cothrom seo a ghabhail gu fàilte a chur air na com-pàirtichean chun a’ bhaile agus a’ guidhe gach soirbheachadh
dhaibh.”

Thuirt Pòl Bush OBE, Stiùiriche Thachartasan VisitScotland, “Tha mi air leth toilichte a bhith a’ faicinn Mòd na bliadhna seo a’ tilleadh a dh’Inbhir Nis san Dàmhair le taic bho Bhliadhna Chostaichean is Uisgeachan 20/21 agus Maoin Ath-shlànachaidh Thachartasan na h-Alba, a’ dèanamh an tabhartais freagarrach do thachartas tar-chinealach agus a’ leantainn air adhart a’ riochdachadh cultar na Gàidhlig agus na h-Alba air àrd-ùrlar na cruinne.”

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig, “Tha sinn dha-rìribh toilichte a bhith comasach air ar taic don Mhòd Nàiseanta Rìoghail a chumail a’ dol. Bidh cuid de na prìomh fharpaisean gan cumail ann an Inbhir Nis na spionnadh mòr don choimhearsnachd Ghàidhlig, agus nì na tachartasan air-loidhne cinnteach gun urrainn cànan is cultar na Gàidhlig a bhith na thlachd do dhaoine air feadh an t-saoghail.

“Bu mhath leinn meal-a-naidheachd a chur air a’ Chomunn Ghàidhealach agus air buidhnean Gàidhlig eile a tha air a bhith ag obair cruaidh thar nan 18 mìosan mu dheireadh, gus a dhèanamh cinnteach gum faigh mòran daoine buannachd fhathast à èisteachd ri agus com-pàirteachadh ann an cultar na Gàidhlig a dh’aindeoin gach cruadal ris a bheilear a’ cothachadh, agus a bhith nam pàirt de choimhearsnachd chruinneil stèidhichte air cànan na Gàidhlig.”

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ faotainn taic bho Bhòrd na Gàidhlig, Comhairle na Gàidhealtachd, EventScotland, Riaghaltas na h-Alba, HIE, Caledonian MacBrayne, Maoin
Mathas Coitcheann Inbhir Nis agus SQA.

Bidh Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo a’ ruith bho Dihaoine 8 - 16 Dàmhair 2021. Faic am prògram slàn a-nis aig www.ancomunn.co.uk. Tha tiogaidean rim faotainn bho oifis Chùirt an Easbaig www.eden-court.co.uk.

Back to ACG News List

Cuairt-litir - Lunastal

Published: 26 Aug 2021

​Gheibhear ceangal gu cuairt-litir na mios seo gu h-iosal:

https://www.ancomunn.co.uk/images/uploads/Cuairt-litir_ACG_Lunastal_2021.pdf

Back to ACG News List

C​EANN-LATHA IARRTASAN AIR A LEUDACHADH

Published: 30 Jul 2021

Tha an ùine a’ ruith airson tagraidhean a chlàradh airson a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a thèid a chumail an dà chuid, air loidhne agus ann an Inbhir Nis am bliadhna. Bu mhath, ge-tà, leis a’ Chomunn Ghàidhealach innse gu bheilear a’ sìneadh ceann là nan tagraidhean chun an 27mh Lùnasatal.

Tha sin a’ toirt barrachd cothrom do dhaoine cur a-steach agus pàirt a ghabhail ann am Mòd na bliadhna sa.

Thuirt Seumas Greumach, Àrd-Oifigear a’ Chomuinn, “Le sgoiltean fhathast air làithean saora an t-samhraidh agus duiligheadasan le suidheachadh COVID-19 fhathast a’ toirt buaidh air ar beatha làitheil, tha sinn airson ùine a bharrachd a thoirt do
dhaoine iarrtasan a chur a-steach airson a’ Mhòid, an dà chuid air loidhne agus na farpaisean ann an dà-rìribh. Mar sin, tha sinn gu bhith a’ sìneadh a-mach ceann là nan tagraidhean rud beag nas fhaide chun 27mh Lùnastal. Tha cothrom a
bharrachd a-nise aig sgoiltean agus sgoilearan pàirt a ghabhail. Tha daoine air oidhirp nach gann a dhèanamh le an cuid thagraidhean gu ruige seo, ann am farsaingeachd de roinnean ‘s tha sinn a’ toirt taing dhaibh airson sin.”

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail san Dàmhair. Ma tha feum air tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn, feuch gun tadhal sibh air: www.ancomunn.co.uk//nationalmod/mod2021

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn - Iuchar

Published: 29 Jul 2021

Tha cuairt-litir a’ Chomuinn ri fhaotainn an seo.

Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk.

Back to ACG News List

Clàradh airson farpaisean a' Mhòid

Published: 29 Jul 2021

​Tha sinn mothachail gun robh duilgheadasan aig feadhainn agaibh le bhith a’ clàradh airson farpasiean an dè, leis gun robh an làrach-lìn againn sìos. Tha e ag obair gu h-àbhaisteach a-rithist, mar sin, ‘s urrainnear clàradh mar bu chòrr.

Back to ACG News List

Farpaisean aig Cùirt Eden

Published: 22 Jul 2021

​​Thèid cuid de prìomh fharpaisean a’ Mhòid a chumail ann an da-rìreabh ann an Cùirt Eden am bliadhna, eadar an 8mh agus an 16mh den Dàmhair. Bidh fàilte chridheil air farpaisich gu Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis.

Abair gun do dh’ ionndrainn sinn a bhith ag èisteachd ri farpaisean Mòd, beò ann an talla!

Ma tha ùidh agaibh anns na farpaisean a leanas, clàraibh ro Dihaoine 30 Iuchar.

Òigridh / Junior:

Silver Pendant 13-15 Fluent
Traditional 13-15 Fluent
Traditional 16-18 Fluent
Prescribed 13-15 Learner
Traditional 16-18 Learner

Inbhich / Senior:
Gold Medal
Silver Pendant
Prescribed
Duet
Quartet

https://www.ancomunn.co.uk//nationalmod/mod2021

Back to ACG News List

Ceann-latha Mòd Inbhir Nis 2021

Published: 22 Jul 2021

​​‘S e Dihaoine 30 Iuchar an ceann-latha airson cuir a-steach airson Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis 2021. Ma tha sibh anns an t-suidheachadh far a bheil duiligheadas agaibh bhideothan a chruinneachadh agus a chur thugainn ron cheann-là, cuiribh fios thugainn cho luath ‘s a ghabhas.

Back to ACG News List

​An Seachdamh Tonn

Published: 15 Jul 2021

Tha an leabhar ùr aig Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, An Seachdamh Tonn, a-nis ri fhaotainn! Mar Bhàrd a’ Chomuinn, seinneadair agus clàrsair (a-measg tàlantan eile), ‘s i aon de na sgrìobhaidearan as inntinniche a th’ ann an Sandaidh ann an saoghal na Gàidhlig an latha an-diugh.

Chaidh Sandaidh aithneachadh mar sgrìobhadair cùmhachdail as dèidh a’ chiad leabhar aice, “Red Lichen” (2016). Le guth làidir, boireanta a’ tighinn troimhe sa sgrìobhadh aice, ‘s ann tric a bhios i a’ cnuasachadh measgachadh de chuspairean ùidhmhor.

Anns an leabhar ùr aice, gheibhear blasad de bhàrdachd àlainn aig Sandaidh, le cruinneachadh de dhàin agus òrain eadar-dhealaichte, neartach.

Gheibhear an leabhar ùr bho Sandaidh tro larach-lìnn Acair an seo: https://bit.ly/36CMVFD

Back to ACG News List

Cuairt-litir a' Chomuinn

Published: 01 Jul 2021

​Tha an ath iris den chuairt-litir a-nis ri fhaotainn an seo.

Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk.

Back to ACG News List

​SEISEANAN SEINN SAOR 'S AN-ASGAIDH

Published: 23 Jun 2021

​Le taic sonraichte bho Bòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla airson seiseanan seinn a chur air doigh ann an co-bhonn ri na Mòdan is Fèisean ionadail ann an coimhearsnachdan air feadh na dùthcha.

‘S ann aig Fèis Eilean an Fhraoich agus Mòd Ionadail Leòdhais a bhios a’ chiad seisean ‘s tha fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is òg a bhith an làthair tro Zoom airson beagan seinn a dhèanamh còmhla ris an sàr sheinneadair, Mischa Nic a’ Phearsain! Diardaoin 24/06 aig 7.30f!

Clàradh:

Seisean Seinn: Fèis Eilean an Fhraoich agus Mòd Ionadail Leòdhais Tickets, Thu 24 Jun 2021 at 19:30 | Eventbrite

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG

Published: 03 Jun 2021

​Tha an ath iris den chuairt-litir a-nis ri fhaotainn an seo.

Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk.

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Giblean 2021

Published: 30 Apr 2021

​Tha Cuairt-litir na mìos seo ri fhaotainn an seo.

Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Fèis Air-loidhne le Soisgeul!

Published: 05 Apr 2021

Thèid ‘Làn-Dùil’ a chumail eadar an 23mh agus 25mh den Ghiblean le sreath de bhùithean-obrach, tachartasan agus cèilidh air-loidhne, fo stiùir Màiri Anna NicUalraig, stiùiriche cruthachail na buidhne, agus am prìomh stiùiriche air aoigheachd, Gareth Fuller.

Nach tig sibh ann!

Clàraibh an seo: Làn Dùil - Online Soisgeul Weekend Tickets, Fri, Apr 23, 2021 at 7:00 PM | Eventbrite

Back to ACG News List

An Comunn a' cur Fàilte air Stùirichean Ùr

Published: 02 Apr 2021

​Chaidh Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomunn Ghàidhealaich a chumail air Dihaoine an 19mh den Mhàrt air Zoom. Bha sinn toilichte faicinn buill bho gach ceàrnaigh an làthair aig a choinneamh, taing mhòr dhuibh uile airson a bhith còmhla rinn. Bu mhath leinn cuideachd taing a thoirt to Chalum Ailig Mac a’ Mhaoilein airson seirbheis eadar-theangachaidh a thoirt thugainn aig a’ choinneamh.

Bha sinn toilichte fàilte a chur air dithis ùr air a’ Bhòrd Stiùiridh againn, Magaidh Choinneagan agus Iain Eòsaph MacNèill. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith ag obair còmhla riutha.

Bu mhath leinn taing mhòr a thoirt do Dànaidh MacRath a sheas sìos bhon Bhòrd aig a’ choinneamh. Bha Dànaidh na Stiùiriche airson 6 bliadhna agus rinn e obair air-leth airson na buidhne anns an ùine seo. Taing
mhòr dhuibh Dànaidh, bidh sinn nur ionndrainn!

Bòrd Stiùiridh a’ Chomuinn Ghàidhealaich

Ailean Caimbeul (Ceann-suidhe/President)

Seònaid NicDhòmhnaill

Alasdair MacCumhais

Dòmhnull Dòmhnullach

Alisdair Barnett

Eilidh NicIain

Màiri Dhòmhnallach

Iain Murdo Mac a’ Mhaoilein

Maggie Choinneagan

Iain Eòsaph MacNèill

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Mart 2021

Published: 26 Mar 2021

Tha Cuairt-litir na mìos seo ri fhaotainn an seo.

Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Cothrom Obrach aig ACG

Published: 26 Mar 2021

​Tha sinn a’ sireadh Oifigear Thachartasan agus Conaltraidh Digiteach.

Gheibhear foirm iarrtais agus tuilleadh fiosrachadh mun obair an seo.

Back to ACG News List

SCOTLAND’S GAELIC GOSPEL CHOIR LOOKS FORWARD WITH HOPE IN ONLINE FESTIVAL

Published: 19 Mar 2021

‘Soisgeul’, Scotland’s Gaelic Gospel Choir will make a virtual ‘musical promise’ online next month, as a weekend of music and celebration looks forward to a post-COVID world when singers and audiences
alike can gather again in real life to make and listen to live music.

‘Làn-Dùil’ (In Hope) takes place from 23rd – 25th April with a series of workshops, events and cèilidh online, led by the Soisgeul’s Artistic Director, Mary Ann Kennedy, and their principal guest leader, the
highly respected gospel director, Gareth Fuller. And there’s an open invitation and a warm welcome for all Gaelic choristers, singers from other traditions and audiences worldwide to join in an exciting weekend of music.

Soisgeul – the Gaelic for Gospel – last met up in March 2020, the day before the whole of the UK went into full national lockdown. The choir, which was formed in 2015, had taken the Gaelic choral world into a whole new approach to singing in Gaelic. Their uplifting, groundbreaking performances, rooted in the spiritual traditions of two musical worlds, featured in high-profile events such as the Royal National Mòd and the
massed choirs of ‘Glòir’ at Edinburgh’s Usher Hall in 2019.

An Comunn Gàidhealach – the organisers of the Royal National Mòd, Scotland’s premier Gaelic festival – will be hosting ‘Làn-Dùil’ as part of a series of events aimed at supporting their community of Gaelic singers, musicians and audiences. Since lockdown, many Gaelic choirs in Scotland and further afield have worked hard to keep their singers’ souls and voices going, and ‘Làn Dùil’ is also a recognition of these singers and their determination to carry on singing.

Soisgeul sings a broad range of repertoire, from Gaelic traditional spiritual songs to Gaelic versions of gospel classics. Mary Ann and Gareth have worked together since they first met at a Soisgeul workshop on the island of Iona, the heart of Celtic Christianity, creating a repertoire whose performance and repertoire is unique within both music traditions.

The ‘Làn-Dùil’ weekend kicks off on Friday April 23rd with a special online showing of performances from key inspirations for Soisgeul over the years. Online workshops on Saturday 24th and Sunday 25th led by Gareth and Mary Ann will introduce new singers and established Soisgeul members to new repertoire, and take them through some firm musical favourites. On Sunday morning, there’s also a unique opportunity to watch the Demus Productions documentary for BBC ALBA tracing the formation of the choir.

And a Saturday night online cèilidh, hosted by Celtic Music Radio broadcaster and Soisgeul member John Joe MacNeil, will feature singalong choir performances and a specially recorded set of ‘dances for the front room’ by Ingrid Henderson and Iain MacFarlane of the Glenfinnan Cèilidh Band. Ingrid and Iain joined Mary Ann and a global virtual Gaelic choir to bring in the New Year on BBC ALBA this January.

Mary Ann’s arrangement of ‘Thoir Dhomh Do Làmh’ (Give Me Your Hand) brought together 300 singers from 32 choirs and eight countries around the globe, and was in part the inspiration for the Soisgeul weekend.

Soisgeul Artistic Director Mary Ann Kennedy said, “It’s so exciting, after a year away from being able to sing together, that we have this fantastic opportunity to show folk that we are heading slowly but surely back to being able to make music together, and we’re grateful to An Comunn Gàidhealach and to funders Bòrd na Gàidhlig for their support.”

Guest choir leader Gareth Fuller said, “Ever since I met the choir on the first freezing cold weekend in Iona, I knew we were on to something special. I can’t make it up to Scotland just yet, but I’m so happy that the virtual world gives us the chance to come together online.”

James Graham, Chief Exectutive of An Comunn Gàidhealach said, “The spring would normally be a time for singers and choirs to be taking part in local Mòds in preparation for our national festival in October. With Gaelic choirs such a big part of our musical world, we’re delighted to be a part of this weekend of music and celebration.”

Soisgeul chair, Jackie Cotter, said, “For so many of us, our last experience of singing together before lockdown was Soisgeul. It feels so right for our joyful music to be the promise of good things yet to come, and we can’t wait to welcome old friends and new members alike!”

Back to ACG News List

Taigh Cèilidh a' Mhòid

Published: 05 Mar 2021

​Tha sinn toilichte innse dhuibh gum bidh sinn a’ toirt thugaibh Taigh Cèilidh a’ Mhòid a-rithist, air Dihaoine an 19mh den Mhàrt aig 8.30f.

Cluinneamaid bho sàr sheinneadairean agus luchd-ciùil airson oidhche sònraichte de dh’ òrain agus ceòl.

Cumaibh sùil airson tuilleadh fiosrachadh!

#ancomunngàidhealach #ammòdnàiseantarìoghail #royalnationalmod #cèilidh #gàidhlig #gaelic #cleachdi #cleachdiaigantaigh

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Gearran 2021

Published: 26 Feb 2021

Tha Cuairt-litir na mìos seo ri fhaotainn an seo

Gheibhear fiosrachadh mu Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn, Clasaichean Gàidhlig, teachdaireachd na mìos bho Sandaidh NicDhòmhnaill Jones agus naidheachdan mu thachartasan agus cuid de na buidhnean Gàidhlig eile. Tha sinn an dòchas
gun còrd e ribh.

Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris den chuairt-litir, nach cuir sibh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn Ghàidhealaich

Published: 26 Feb 2021

Thèid Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn Ghàidhealaich a chumail air Dihaoine an 19mh den Mhàirt, aig 7.30f air Zoom. Tha fàilte chridheil air Buill a’ Chomuinn a thighinn còmhla rinn air an oidhche.

Air sgàth agus mar a tha cùisean leis a’ Chorona Bhìorais an dràsta, agus leis gu bheil an luchd-obrach againn uile ag obair bhon taigh, chan eil e comasach dhuinn fiosrachadh a chuir a-mach sa’ phost. Mar sin, tha fios air a dhol a-mach gu buill a’ Chomuinn air post-dealan a-mhàin am bliadhna.

Mur a d’ fhuair sibh am post-dealan, agus ma tha sibh nur ball, feuch gun dèan sibh cinnteach gu bheil an seòladh post-dealain agaibh anns an siostam againn – tadhlaibh an seo gus dèanamh cinnteach gu bheil e anns a’ chunntas agaibh: Home | An Comunn Gàidhealach

Ma tha ceistean sam bith agaibh cuiribh fios gu peigi@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Sreath Ùr de Clasaichean Gàidhlig a' Chomuinn

Published: 05 Feb 2021

Tha a’ chiad sreath de na clasaichean Gàidhlig againn a-nis air tighinn gu crìch. Bu mhath leinn taing mhòr a thoirt do gach neach a ghabh pàirt annta. Taing cuideachd don luchd-teagaisg againn, Joy Dunlop, Marcas Mac an Tuairneir agus Alec ‘Bhaltos’ Dòmhnallach.

Tòisichidh an ath shreath de chlasaichean air an 15mh den Ghearrain, le 6 clasaichean gan cumail gach seachdain. Ma tha ùidh agaibh anns na clasaichean seo, clàraibh cho luath’s a ghabhas tron cheangal a leanas. Tha cuid de na beàrnan air lìonadh mu thràth: https://enter.ancomunn.co.uk/products

Cosgaidh na 6 clasaichean £24 gach duine no £12 airson buill a’ Chomuinn. (Bidh cothrom agaibh ballrachd a’ Chomuinn ùrachadh / a thoirt a-mach nuair a tha sibh a’ clàradh).

Bu mhath leinn taing a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig airson am pròiseact seo a mhaoineachadh.

Cuiribh fios gu seonag@ancomunn.co.uk airson tuilleadh fiosrachaidh.

Back to ACG News List

Òraid Chuimhneachaidh Iain Mhicleoid

Published: 20 Jan 2021

​Thèid an treas òraid bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain Macleòid a chumail air Diardaoin an 28mh den Fhaoilleach 2021. ‘S e Pàdruig Moireasdan, a bhios a’ lìbhrigeadh na h-òraid. ‘S ann air “Tìr nan Gàidheal? A’ beachdachadh air òigridh agus na h-eileannan anns an àm ri teachd” a bhios an òraid aig Pàdruig.

Tha an tachartas seo an-asgaidh agus thèid a chumail air loidhne tro Zoom.

Feuch gun tig sibh còmhla rinn, tha oidhche thlachdmhor, inntinneach gar feitheamh!

Bruthaibh an seo airson clàradh: Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid Tickets, Thu, Jan 28, 2021 at 7:00 PM | Eventbrite

Bu mhath leinn taing a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig, CalMac, Riaghaltas na h-Alba agus Comhairle na Gàidhealtachd airson an cuid taic.

Back to ACG News List

#CLEACHDIAIGANTAIGH

Published: 14 Jan 2021

​Tha Bòrd na Gàidhlig air a bhith ag obair gu dlùth le com-pàirtichean gus prògram air loidhne #cleachdiaigantaigh a chur air bhog a-rithist, a bhrosnaicheas òigridh Gàidhlig a chleachdadh san dachaigh.

Thèid clàr #cleachdiaigantaigh beò a-rithist Diluain air làrach-lìn Comann nam Pàrant le liosta de thachartasan is sheiseanan Gaidhlig do dh’òigridh is inbhich thairis air a’ ghlasadh. Bidh liosta de ghoireasan feumail cuideachd ri fhaighinn air an làrach-lìn gus taic a bharrachd a chumail ri pàrantan agus iad a’ toirt oideachadh-dachaigh do an cuid chloinne ann am Foghlam tron Ghàidhlig.

Feuch gun cleachd sibh an taga-hais #cleachdiaigantaigh a-rithist airson sealltainn na tha sibhse a’ dèanamh tron ghlasadh gus Gàidhlig a chleachdadh aig an taigh!

Back to ACG News List

Bliadhna Mhath Ùr!

Published: 06 Jan 2021

​Tha sinn a’ guidhe sàbhailteachd, slàinte agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile!

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Dùbhlachd

Published: 17 Dec 2020

​Tha Cuairt-litir na mìos seo a-nise ri fhaotainn an seo.

Ma tha sibh airson càil a chur thugainn airson an ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Back to ACG News List

Taigh Cèilidh a' Mhòid

Published: 03 Dec 2020

​Ma tha sibh airson cuirmean Taigh Cèilidh a’ Mhòid fhaicinn a-rithist, tha iad uile rim faotainn air duilleag Facebook a’ Mhòid no air seanal YouTube a’ Chomuinn.

An dòchas gun còrd iad ribh!

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Samhain

Published: 30 Nov 2020

​Bruthaibh air an ceangal gu h-ìosal airson cuairt-litir na mìos seo.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Cuairt-litir Samhain 2020

Back to ACG News List

A' cuimhneachadh air Iain MacAoidh

Published: 20 Nov 2020

​‘S ann duilich a tha sinn an naidheachd a chluinntinn gun do bhàsaich ar caraid Iain MacAoidh an-dè aig 78 bliadhna de dh’ aois. B’ e Iain fear dhe na seinneadairean Gàidhlig a b’ fheàrr agus a b’ ainmeile a bh’ ann, ‘s thug e toileachas nach gann do mhòran dhaoine thairis air nam bliadhnichean leis an t-seinn aige.

Choisinn Iain, às an Rubha ann an Leòdhas, Bonn Òir an t-Seann Nòis aig Mòd Nàiseanta Inbhir Nis ann an 1972 agus, beagan as dèidh sin, choisinn e duais an t-Seann Nòis aig Fèis Phan-Cheilteach Chill Àirne ann an Èirinn.

Tha ar co-fhaireachdainn le Dollag agus an teaghlach agus caraidean Iain aig an àm dhuilich a tha seo. Bidh ionndrainn mhòr air Iain anns gach ceàrnaidh.

Back to ACG News List

Piobrachadh na Ceòlraidh: Togail-Inntinn gus Bàrdachd agus Ceòl Gàidhlig a Sgrìobhadh

Published: 16 Nov 2020

Piobrachadh na Ceòlraidh: Togail-Inntinn gus Bàrdachd agus Ceòl Gàidhlig a Sgrìobhadh’: tachartas le Gillebrìde MacMillan agus Sandaidh NicDhòmhnaill Jones aig Book Week Scotland ann an co-bhonn le

Ceòlas agus Royal National Mòd!

Clàraibh an seo:

https://www.scottishbooktrust.com/book-week-scotland/events/2020/the-urge-to-write-sources-of-inspiration-for-gaelic-poetry-and-music?fbclid=IwAR1L7h9NJjKxCKgjc7KSsOD8whTNt1lPEcyeQ_P7F6zFZy-wwe6_SZOktSM

Back to ACG News List

Suirbhidh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne

Published: 02 Nov 2020

​Ged nach robh e comasach dhuinn am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail an Inbhir Nis am bliadhna, bha An Comunn Gàidhealach toilichte Mòd Air Loidhne a chumail eadar 9-17mh den Dàmhair. Ghabh òigridh agus inbhich pàirt anns a’ Mhòd Air-Loidhne, far an deach còrr is 30 tachartas a chumail agus a chraoladh air meadhanan sòisealta na buidhne.

Airson beagan sgrùdaidh a dhèanamh air an tachartas, bu mhath leinn bh’ ur beachdan a shireadh. Ma thug sibh sùil air no ma ghabh sibh pàirt anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne ann an dòigh sam bith, bhiodh sinn fada na bh’ur comain nan gabhadh sibh pàirt anns an suiribhidh seo.

Chan fheum sibh ainm a chur ris mur a bheil sibh ag iarraidh. Tha an sgrùdadh seo cudthromach airson beachd a thoirt dhuinn air dè cho èifeachdadh ’s a bha an tachartas agus ciamar is urrainnear tachartasan a leasachadh san àm ri teachd.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/T38MV5H

Back to ACG News List

Clasaichean Gàidhlig air a Thabhachd do Bhuill nan Còisirean Gàidhlig

Published: 30 Oct 2020

​A bheil thu nad bhall de chòisir Ghàidhlig ag amas air do sgilean Gàidhlig a thoirt am feabhas?

Tha An Comunn Gàidhealach a’ tabhann chlasaichean Gàidhlig air-loidhne do sheinneadairean ann an còisirean inbheach a tha airson an comas sa chànan a leasachadh. Thèid clasaichean a thairgsinn aig trì diofar ìrean comais; Òr, Airgead agus Umha, ann an co-rèir ri Sgeama Measaidh a’ Chomuinn.

Bidh na clasaichean a’ ruith ann am blocaichean de 6 seachdainean sa chiad àite, le meanbh-chìs de £4 gach clas (£2 gach clas do bhuill a’ Chomuinn Ghàidhealaich). Ma tha ùidh agad ann an clàradh sna clasaichean sin agus gus tuilleadh fiosrachaidh fhaotainn, feuch gun lìon thu an t-suirbhidh gu h-ìosal.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ML2XVY3

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Damhair

Published: 30 Oct 2020

​​​Bruthaibh air an ceangal gu h-ìosal airson cuairt-litir na mìos seo.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Cuairt-litir ACG Dàmhair 2020

Back to ACG News List

Toraidhean Roinnean Clàrsach

Published: 16 Oct 2020

C1 Clàrsach. Luchd-ionnsachaidh / An Roghainn Fhèin / Introductory. Own Choice

1. Eilidh, Dùn Èideann

2. Oisín, Dùn Èideann

3. Zorka, Dùn Èideann

C2 Clàrsach. A’ chiad ìre. An Roghainn Fhèin / Elementary. Own Choice

1. Hazel, Dùn Èideann

2. Bernadette, Inbhir Theòrsa

3. Eve, Dùn Èideann

C3 Clàrsach. Eadar-mheadhanach. An Roghainn Fhèin / Intermediate. Own Choice

1. Katie, Dùn Èideann

2. Maria, Glaschu

3. Carly-Skye, Inbhir Nis

C4 Clàrsach. Adhartach. An Roghainn Fhèin / Advanced. Own Choice

1. Isabella, Inbhir Nis

2. Xiaotong, Dùn Èideann

3. Andrew, Glaschu

IC Clàrsach – Inbhich / Senior

1. Barbara Brandt

2. Jane Parkinson, Inbhir Nis

3. Robert Ciastko, Alanais

Back to ACG News List

Toraidhean Diardaoin

Published: 15 Oct 2020

​1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

D1 Dannsa 7-10 Bliadhna / Dancing 7-10 Years

 1. Hazel, Dùn Èideann
 2. Katie Mairead & Niamh, Inbhir Nis

IS3 Seinn Aon-neach. Seann Nòs. Fosgailte / Solo Singing. Traditional. Open

 1. Fionnlagh Iain Mac an Fhùcadair, Obar Dheathain
 2. Saffron Hanvidge, Inbhir Nis
 3. Linn Phipps, Leòdhas

IS4 Seinn Aon-neach. Puirt-à-beul. / Solo Singing. Puirt-à-beul.

 1. Màiri NicGilleMhaoil, Cary, Na Stàitean Aonaichte
 2. Saffron Hanvidge, Inbhir Nis

IS5 Seinn Aon-neach. Roinn Caledonian Mac a’ Bhruthainn. / Solo Singing. Caledonian MacBrayne Category.

 1. Saffron Hanvidge, Inbhir Nis
 2. Lettie Nijhuis, Leeuwarden, An Olaind
 3. Donald Gillies, Na Stàitean Aonaichte

IBA3 Aithris Bàrdachd. Fosgailte. / Poetry Recitation. Open.

 1. Anne Macdonald Coleman, Dùn Omhain
 2. Don Woodall, Dùn Omhain
 3. Frances Rosemary Lynn, Dùn Omhain

IL3 Sgrìobh Bàrdachd / Poetry.

 1. Marcas Mac an Tuairneir, Dùn Èideann
 2. Robbie Macleòid, Dùn Èideann
 3. Tia Thomson, Inbhir Narann

Back to ACG News List

Ceilidh a' Mhoid

Published: 15 Oct 2020

Comhairle na Gàidhealtachd agus Fèis Rois a’ cur cèilidh nàiseanta air-loidhne air dòigh gus tàlant na sgìre a thaisbeanadh

Tha Sgioba na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd air tighinn còmhla ri Fèis Rois, a tha stèidhichte ann an Inbhir Pheofharain, gus tàlant bho air feadh na sgìre a thaisbeanadh mar phàirt de Mhòd Nàiseanta Rìoghail air-loidhne na bliadhna sa.

Thèid Cèilidh na Comhairle a-mach air meadhanan-sòisealta a’ Chomuinn Ghàidhealaich aig 9f air Dihaoine 16 Dàmhair. Chaidh a’ chèilidh a chur air dòigh le Fèis Rois le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Cluinnear luchd-ciùil le cliù eadar-nàiseanta a leithid Julie Fowlis, agus Charlie McKerron bho Capercaillie, luchd-buannachaidh Bonn Òir a’ Mhòid, luchd-ealain a tha a’ tighinn am bàrr, agus daoine òga a tha air a bhith ann am Foghlam tron Ghàidhlig sa Ghàidhealtachd.

Thuirt an Comhairliche Calum Rothach, Cathraiche Comataidh Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd, “Tha sinn fìor thoilichte a bhith a’ cur taic ris a’ Mhòd Air-loidhne. Tha mi air a bhith a’ coimhead air a’ Mhòd Air-loidhne agus tha na tagraidhean aig ìre cho àrd agus a’ sealltainn cho tàlantach ’s a tha na ‘co-fharpaisich’ de gach aois. Tha na tagraidhean anabarrach math agus a’ gabhail a-steach obair-ealain chloinne, seinn Ghàidhlig agus sàr chluiche air innealan-ciùil de gach seòrsa.”

Lean e air adhart, “Tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ri Cèilidh na Comhairle oidhche Haoine far am faic sinn daoine bho air feadh na Gàidhealtachd a tha cho fìor thàlantach a’ cluiche ceòl traidiseanta
agus a’ seinn sa Ghàidhlig. Tha Comhairle na Gàidhealtachd cuideachd moiteil a bhith a’ cur taic ris a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Inbhir Nis, Prìomh Bhaile na Gàidhealtachd, ann an 2021. Tha mi gu mòr an dòchas ur faicinn ann.”

Thuirt Fiona Dalgetty, Àrd-Oifigear Fèis Rois: “Tha sinn cho toilichte a bhith ag obair còmhla ri co-obraichean aig Comhairle na Gàidhealtachd gus àrd-ùrlar a thoirt do luchd-ciùil is do sheinneadairean tàlantach a tha a’ fuireach ann an naoi sgìrean Com-pàirteachas Dealbhadh Coimhearsnachd Chomhairle na Gàidhealtachd. Tha e air a bhith tlachdmhor a’ chuirm seo a chur ri chèile agus tha mi gu mòr an comain Bhòrd na Gàidhlig airson an tasgaidh agus sin a’ toirt cothrom dhuinn taic a thoirt do luchd-ealain aig an àm dhoirbh seo.”

Bidh Julie Fowlis na bean an taighe aig a’ chèilidh agus bidh i a’ seinn is a’ cluiche còmhla ris an duine aice, Eamon Doorley. Bidh sàr sheinneadairean agus luchd-buannachaidh Bonn Òir a’ Mhòid a leithid Raymond Bremner (1999), Eilidh NicCarmaig (2014) agus Raonaid Nic an Fhucadair (2017) a’ tighinn còmhla ri Julie.

Bidh gach ginealach a’ gabhail com-pàirt sa chèilidh agus chì sinn Aonghas MacCoinnich (Dàimh) agus a bhean Eilidh (Dòchas) a’ cluiche còmhla rin cuid chloinne. Bidh am fìdhlear Charlie McKerron a’ cluiche còmhla ri a chèile, an seinneadair tàlantach Gàidhlig Sandra NicAoidh, agus an cuid chloinne Seòras agus Cailean.

Bidh Mike Vass, a chluicheas iomadh inneal-ciùil, a’ riochdachadh Inbhir Narann sa chèilidh agus bidh Chloe Bryce agus Kaitlin Ros a tha air ceumnachadh o chionn ghoirid agus a bha nan sgoilearan aig Acadamaidh Bhaile Dhubhthaich a’ riochdachadh Ros an Ear. Bidh an cluicheadair bogsa-ciùil Megan NicDhòmhnaill à Luirg, a bhios a’ cluiche còmhla ris a’ chòmhlan Eabhal a tha a’ sìor chosnadh
cliù dhaibh fhèin, cuideachd a’ gabhail com-pàirt. Tha Meadhan Rois air a riochdachadh le Innes White a tha sònraichte math air a’ ghiotàr agus a b’ àbhaist a bhith na sgoilear ann an Acadamaidh Inbhir Pheofharain.

Coimhead a’ chèilidh air-loidhne aig 9f air Dihaoine 16 Dàmhair air www.facebook.com/RoyalNationalMod no air duilleag Facebook a’ Chomuinn Ghàidhealaich.

Back to ACG News List

Toraidhean Litreachas

Published: 14 Oct 2020

​​Toraidhean Litreachas – Òigridh / Literature Results - Junior

L1 Sgrìobhadh Fo Aois 13 / Writing U13

 1. Eve, Dùn Èideann
 2. Hannah, Baile Dhùbhthaich
 3. Lucy, Inbhir Narann

L2 Sgrìobhadh Fo Aois 19 / Writing U19

 1. Elissa, Inbhir Nis
 2. Maria, Glaschu

COU – Òran Ùr / New Song

 1. Niamh, Baile Dhùbhthaich

M1 Fiolm Goirid / Short Film

 1. Clas 7 Bun-sgoil Chille Mhoire
 2. Fionnlagh, Inbhir Nis
 3. Hannah, Baile Dhùbhthaich

Toraidhean Litreachas – Inbhich / Literature Results – Senior

IL3 Bàrdachd / Poetry

 1. Marcas Mac an Tuairneir, Dùn Èideann
 2. Robbie Macleòid, Dun Èideann
 3. Tia Thomson, Inbhir Narann

IL4 Sgrìobhadh / Writing

 1. Joan NicDhòmhnaill, Uibhist a Tuath
 2. Minna Graeber, Lunnainn

IL5 Co-sheirm / Choral Arrangement

Dr Elizabeth Theobald, Dùn Omhain

IL7 Fiolm Goirid / Short Film

 1. Pierre Fuentes, Dùn Èideann

IOU – Òran Ùr / New Song

 1. Marcas Mac an Tuairneir, Dùn Èideann
 2. Caroline Bennet, Pawling, Na Stàitean Aonaichte
 3. Donald Woodall, Dùn Omhain

Back to ACG News List

Toraidhean Diciadain

Published: 14 Oct 2020

C1 Clàrsach. Luchd-ionnsachaidh / An Roghainn Fhèin / Introductory. Own Choice

 1. Eilidh, Dùn Èideann
 2. Oisín, Dùn Èideann
 3. Zorka, Dùn Èideann

C2 Clàrsach. A’ chiad ìre. An Roghainn Fhèin / Elementary. Own Choice

 1. Hazel, Dùn Èideann
 2. Bernadette, Inbhir Theòrsa
 3. Eve, Dùn Èideann

C3 Clàrsach. Eadar-mheadhanach. An Roghainn Fhèin / Intermediate. Own Choice

 1. Katie, Dùn Èideann
 2. Maria, Glaschu
 3. Carly-Skye, Inbhir Nis

C4 Clàrsach. Adhartach. An Roghainn Fhèin / Advanced. Own Choice

 1. Isabella, Inbhir Nis
 2. Xiaotong, Dùn Èideann
 3. Andrew, Glaschu

IS1 Seinn Aon-neach. Fileanta. An Roghainn Fhèin / Solo Singing Fluent. Own Choice

 1. Saffron Hanvidge, Inbhir Nis
 2. Marina Nicleòid, Glaschu
 3. Lorna Nic an t-Sagairt, Port Rìgh

IS2 Seinn Aon Neach. Luchd-ionnsachaidh. An Roghainn Fhèin / Solo Singing – Learners. Own Choice

 1. Letty Nijhuis, Leeuwarden, An Olaind
 2. Màiri NicGilleMhaoil, Cary, Na Stàitean Aonaichte
 3. Beathag NicLeòid, Dùn Èideann

IBA1 Aithris Bàrdachd. Fosgailte / Poetry Recitation. Open

 1. Ruth Oliver, Glaschu
 2. Anne MacDonald Coleman, Dùn Omhain
 3. Sarah Douglas, Dùn Omhain

IBA2 Sgeulachd. An Roghainn Fhèin / Tell a Story. Own Choice

 1. Liam Ó Caiside, Alexandria, Na Stàitean Aonaichte
 2. Alasdair MacCumhais, Cardross

Back to ACG News List

Toraidhean Dimàirt

Published: 14 Oct 2020

Roinnean Òigridh.

1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

Junior Categories.

1. ‘Exceptional’ 2.‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’

(S1) Seinn Aon-neach - Fileanta – Nigheanan Fo aois 13 / Solo Singing Fluent – Girls U13

1. Sophie, Siorrachd Rois

2. Leah, Uibhist

3. Jaime Eve, An t-Òban

(S2) Seinn Aon-neach- Fileanta – Balaich Fo aois 13 / Solo Singing Fluent – Boys U13

1. Seòras Murdaidh Fionnlagh, Glaschu

2. Oisín, Dùn Èideann

3. Coinneach, Leòdhas

(S3) Seinn Aon-neach Fileanta – Nigheanan Fo aois 19 / Solo Singing Fluent – Girls U19

1. Iona-Mairead, Leòdhas

2. Emily, An t-Eilean Sgitheanach

3. Rebecca, Glaschu

(S4) Seinn Aon-neach Fileanta – Balaich Fo aois 19 / Solo Singing Fluent – Boys – U19

1. Ruaraidh, Druim na Drochaid

(S9) Seinn san t-Seann Nòs fo aois 13 / Traditional Singing U13

1. Innes, An t-Òban

2. Sophie, Siorrachd Rois

3. Lily Jane, An Gearastan

(S11) Seinn Aon-neach. Fosgailte / Solo Singing. Open – Caledonian MacBrayne Category)

1. Iona-Mairead, Leòdhas

2. Eoghan, An t-Eilean Sgitheanach

3. Eliza, Loch Abar

(BA3) Bàrdachd Fo aois 13 / Poetry U13

1. Niamh, Baile Dhùbhthaich

2. Seòras Murdaidh Fionnlagh, Glaschu

3. Hannah, Baile Dhùbhthaich

Back to ACG News List

Toraidhean Diluain

Published: 12 Oct 2020

​​Roinnean òigridh.

1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

Junior categories

1. ‘Exceptional’ 2. ‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’

S5 Seinn Aon-neach. Nigheanan. Luchd-ionnsachaidh fo aois 13 / Solo Singing Girls. Learners U13

1. Aimee, Leòdhas

2. Cara, An t-Òban

3. Megan, Muile

S6 Seinn Aon-neach. Balaich. Luchd-ionnsachaidh fo aois 13 / Solo Singing Boys Learners U13

1. Finlay, An t-Òban

2. Innes, An t-Òban

3. Lyam, An t-Òban

S7 Seinn Aon-neach. Nigheanan. Luchd-ionnsachaidh fo aois 19 / Solo Singing Girls. Learners U19

1. Holly, Muile

2. Kirsty, Leòdhas

3. Rhona, Ceann Loch Gilb

S8 Seinn Aon-neach. Balaich. Luchd-ionnsachaidh fo aois 19 / Solo Singing Boys Learners U19

1. Archie, A’ Mhorbhairne

S10 Seinn san t-Seann Nòs. Fosgailte. Fo aois 19 / Traditional Singing. Open. U19

1. Kirsty, Leòdhas

2. Isla, Na Hearadh

3. Elinor, Seattle, Na Stàitean Aonaichte

BA1 Innse-sgeulachdan. Fosgailte Fo aois 13 / Storytelling. Open U13

1. Finlay, Glaschu

2. Jonathan, An t-Eilean Sgitheanach

3. Shonnie, Uibhist

BA5 Bàrdachd Luchd-ionnsachaidh Fo aois 13 / Poetry Learners U13

1. Megan, Muile

2. Hannah, Muile

3. Jack, An t-Òban

BA6 Bàrdachd Luchd-ionnsachaidh Fo aois 19 / Poetry Learners U19

1. Rachel, A’ Mhorbhairne

M1 Fiolm Goirid / Vloga – Fosgailte - Òigridh

1. Clas 7 Bun-sgoil Chille Mhoire

2. Fionnlagh, Inbhir Nis

3. Hannah, Baile Dhùbhthaich

Back to ACG News List

Toraidhean Roinnean Ionnsramaid

Published: 12 Oct 2020

Roinnean nan ionnsramaidean fo aois 13.

1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

Instrumental categories Under 13.

1. ‘Exceptional’ 2. ‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’

(B1) Bogsa CSR fo Aois 13 / Accordion MSR U13

1. Jake, Biggar

2. Eilidh, Inbhir Nis

3. Lauren, Leòdhas

(F1) Fidheall fo aois 13 / Fiddle U13

1. Seonaidh, Barraigh

2. Alice, Steòrnabhagh

3. Eliza, An Gearastan

(P1) Pìana fo aois 13 / Piano U13

1. Grace, Inbhir Nis

2. Hazel, Dùn Èideann

(PB1) Feadan – neach-ionnsachaidh. Fosgailte / Chanter – novices. Open

1. Dòmhnall Eachann, Barraigh

2. Iain, Inbhir Nis

3. Ronnie, Inbhir Nis

(PB3) Pìob – CSR fo aois 13 / Bagpipes MSR U13

1. Archie, An t-Òban

2. Magnus, Massachusetts, Na Stàitean Aonaichte

3. Grace, Inbhir Nis

(PB5) Pìob – fo aois 13 / Bagpipes U13

1. Grace, Inbhir Nis

2. Charlie, Inbhir Nis

3. Archie, An t-Òban

(PB8) Pìobaireachd fo aois 13 / Bagpipes U13

1. Magnus, Massachusetts, Na Stàitean Aonaichte

2. Archie, Muile

3. Charlie, Inbhir Nis

Roinnean nan ionnsramaidean fo aois 19 & Fosgailte.

1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

Instrumental categories Under 19 & Fosgailte.

1. ‘Exceptional’ 2. ‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’

(B2) Bogsa CSR fo aois 19 / Accordion MSR U19

1. Archie, Drochaid Ailein

2. Calum, An t-Òban

3. Darroch, Dùn Phris

(B3) Bogsa fo aois 19 / Accordion U19

1. Archie, Drochaid Ailein

2. Kyle, Dùn Phris

3. Darroch, Dùn Phris

(F2) Fidheall fo aois 19 / Fiddle U19

1. Kathleen, Am Ploc

2. Flora, Seattle, Na Stàitean Aonaichte

3. Rachel, An t-Eilean Sgitheanach

(IB2) Bogsa – Bhalsaichean Gàidhlig Fosgailte / Accordion Gaelic Waltz Open

1. Graham MacIllinnein, Steòrnabhagh

2. Barbara Brandt, Dùn Èideann

(P2) Pìana fo aois 19 / Piano U19

1. Rae,Glaschu

(PB4) Pìob CSR fo aois 19 / Bagpipes MSR U19

1. Ruaraidh, Druim na Drochaid

2. Hector, An Caol

3. Calum, Inbhir Nis

(PB6) Pìob fo aois 19 / Bagpipes U19

1. Ruaraidh, Druim na Drochaid

2. Laura, An Gearastan

3. Logie, An t-Òban

(PB9) Pìobaireachd fo aois 19 / Bagpipes U19

1. Hector, An Caol

2. Ruaraidh, Druim na Drochaid

3. Calum, Inbhir Nis

Back to ACG News List

Diluain aig a' Mhod

Published: 12 Oct 2020

Madainn mhath dhuibh, seo na bhios againn dhuibh an diugh!

Back to ACG News List

De tha dol an diugh?

Published: 11 Oct 2020

​Feuch gum bidh sibh còmhla rinn aig 9m agus 3f airson Seirbheis Gàidhlig am Mod Air-loidhne.

https://www.facebook.com/radionangaidheal/videos/690702411802925/


Back to ACG News List

De tha dol an diugh?

Published: 10 Oct 2020

​Prògram a’ Mhòid / Mod Programme:https://www.ancomunn.co.uk/i…/uploads/Program_Mod_2020_1.pdf

Bidh gach tachartas ri fhaotainn fad na seachdain aig:

Duilleag Facebook a’ Mhòid: https://www.facebook.com/RoyalNationalMod

Seanal Youtube ACG: https://www.youtube.com/channel/UCs4-a-mCvJTll8LO8ErbB4A

www.ancomunn.co.uk

#VirtualMod

Back to ACG News List

Tosgaire na Gàidhlig a' leanntainn air gu 2021

Published: 09 Oct 2020

​Chaidh Alasdair MacIlleBhàin ainmeachadh mar Tosgaire na Gàidhlig aig Mòd Nàiseanta Rìoghail 2019 ann an Glaschu, agus chaidh an duais a’ shìneadh dhà le Leas-phrìomh-Mhinistear agus Rùnaire Foghlaim na h-Alba, Iain Swinney.

B’ ann ann an 2008 a dh’ iarr Riaghaltas na h-Alba air a’ Chomunn Ghàidhealach cuideigin a chomharrachadh a bha, mar thoradh air sàr-shaothair as leth na Gàidhlig, airidh air an ainmeachadh mar Thosgaire Gàidhlig na Bliadhna. Chuir an Riaghaltas fhèin air dòigh duais shònraichte òrdachadh bho neach-ealain ann an sgìre na h-Eaglaise Bric, sgìre-aoigheachd Mhòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna sin, agus chaidh an duais a bhuileachadh air an t-seinneadair Gàidhlig ainmeil Julie Fowlis. Tha An Comunn air leth toilichte gun do cho-dhuinn Riaghaltas na h-Alba an t-urram seo a chumail a-dol, agus duais a’ lìbhrigeadh gu Tosgaire Gàidhlig na Bliadhna aig gach Mòd Nàiseanta Rìoghail bhon uairsin.

Leis an t-suidheachadh àraid a th’ againn am bliadhna cha robh cothrom gu bhith ann duais a lìbhrigeadh agus bha ceist oirnn dè a dhèanamaid. Ged a tha Alasdair air sàr obair a dhèanamh dhan Chomuinn bhon a chaidh an t-urram a bhuileachadh air fhèin chan eil e air a bhith comasach dha a h-uile càil a bu mhiann leis a dhèanamh. Mar thoireadh air seo tha e na thlachd dhuinn fhoillseachadh gum bheil sinn air aontachadh le Alasdair gun lean esan air mar Thosgaire na Gàidhlig airson bliadhna eile, chun an Dàmhair 2021.

Thuirt Ceann-suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Ailean Caimbeul, “Tha sinn air leth toilichte gum bheil Alasdair deònach dleastanas Thosgaire na Gàidhlig a’ ghiùlan cuide rinn airson bliadhna eile, agus tha sinn a’ dèanamh fiughair ris na tha e a’ cur roimhe a’ choileanadh anns a’ bhliadhna tha romhainn.”

Back to ACG News List

Prògram Mòd Air-loidhne

Published: 02 Oct 2020

​​

Tha sinn toilichte Prògram a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne a thoirt thugaibh! Thoiribh sùil air na th’ againn san amhairc agus feuch gum bidh sibh còmhla rinn eadar an 9-17mh den Dàmhair.

Prògram a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Sultain

Published: 01 Oct 2020

​​Bruthaibh air an ceangal gu h-ìosal airson cuairt-litir na mìos seo.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Cuairt-litir ACG - Sultain 2020

Back to ACG News List

Cuairt-litir A' Chomuinn - Lùnastal

Published: 31 Aug 2020

​Bruthaibh air an ceangal gu h-ìosal airson cuairt-litir na mìos seo.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Cuairt-litir - Lùnastal 2020

Back to ACG News List

Sandaidh NicDhòmhnaill Jones & Meg Bateman ann an còmhradh A-MÀIREACH!

Published: 17 Aug 2020

​Tachartas ro-chlàraichte le dithis bhàird a’ bruidhinn mun sgrìobhadh ùr aca, ann an co-bhann le Comhairle nan Leabhraichean agus An Comunn Gàidhealach

Clàraichibh airson an tachartais an seo: https://www.eventbrite.co.uk/e/sandaidh-nicdhomhnaill-jones-agus-meg-bateman-ann-an-comhradh-tickets-115958359575?fbclid=IwAR3ndTKY4CHyvbHTl86CTmZxxCMs2x1gtzrSmposY_OxXT3SdG6LZKGkyDA

Back to ACG News List

Ceann-latha Mòd Air-loidhne Dihaoine seo tighinn!

Published: 17 Aug 2020

​Bheil sibh air na bhideothan agaibh a chlàradh airson am Mòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne fhathast?

Faodaidh sibh an clàradh air na fònaichean làimhe agaibh, no inneal sam bith eile agus cuiribh thugainn iad tro làrach-lìn a’ Chomuinn. Sin e!

⭐️Ceann-latha: Dihaoine 21 Lùnastal⭐️

https://www.ancomunn.co.uk/images/uploads/Virtual_Mod_Syllabus_July_31.pdf?fbclid=IwAR1W6kIPkSZTipAEGoe4ONnKN5Wr4OLgXoYVulqhvkzFMvSl1vdvSanjxrM

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Iuchar

Published: 31 Jul 2020

​Bruthaibh an seo airson cuairt-litir a’ Chomuinn - Iuchar 2020.

Tha sinn an dochas gun cord e ribh!

Ma tha sibh airson cail a chur thugainn airson a’ chuairt-litir no airson tuilldeadh fiosrachadh, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Tachartas do Dheugairean air Zoom!

Published: 23 Jul 2020

​Diluain 27mh Iuchair, 3f / Monday 27th July, 3pm

Do dheugairean aois 13-18/For teenagers aged 13-18

Ainmean-àite: sgeul na Gàidhlig ann an Alba
B’ i a’ Ghàidhlig prìomh chànan na h-Alba uair. Chan eil tùs a dh’innseas barrachd dhuinn mu sgeul na Gàidhlig ann an Alba na ainmean-àite na dùthcha. Thigibh còmhla ris an Dr Alasdair C. MacIlleBhàin (Co-eòlaiche Rannsachaidh aig Oilthigh Ghlaschu & Tosgaire na Gàidhlig 2019) agus e a’ bruidhinn air na ciad ainmean-àite a tha air an clàradh ann an Alba, mar a sgaoil a’ Ghàidhlig fad is farsaing air feadh na dùthcha agus air iomadach nì eile a dh’innseas ainmean-àite dhuinn, ma sheallas sinn orra gu dlùth.
Tha an tachartas seo an-asgaidh agus freagarrach do dheugairean aig a bheil Gàidhlig. Thèid an tachartas a chumail air loidhne tro Zoom.
Clàraichibh an seo: https://tinyurl.com/y5tbvstb

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Ogmhios 2020

Published: 02 Jul 2020

​Bruthaibh an seo airson cuairt-litir a’ Chomuinn - Ogmhios 2020.

Tha sinn an dochas gun cord e ribh!

Ma tha sibh airson cail a chur thugainn airson a’ chuairt-litir no airson tuilldeadh fiosrachadh, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List

Interview with John Joe Macneil

Published: 02 Jul 2020

Innis dhuinn beagan mu do dheidhinn fhein?

Is mise John Joe MacNèill agus ‘s ann à Barraigh a tha mi bho thùs, ged a tha mi a-nise a’ fuireach an Dùn Èideann. Tha mi ag obair aig Oilthigh Dhùn Èideann agus ‘s e Prìomh Cho-eòlaiche Teagaisg an dreuchd a th’ agam aig
an Oilthigh. Tha mi cuideachd a-ruith am prògram MA Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig.

Ciamar a tha lockdown air a bhith dhut fhein?

Gu ìre mhòr tha e air còrdadh rium, feumaidh mi a ràdha, ged a tha laithean ann far a bheil mi a’ faireachdainn aonranach agus tha mi ag iarraidh leum air an itealan agus a dhol dhachaidh a Bharraigh! Tha tòrr phròiseactan agam a
tha air a bhith gam chumail a’ dol. Nam measg m’ obair a tha air a bhith trang, mar a thuigeadh sibh, tha mi cuideachd air ais a’ lìbhrigadh agus a’ craoladh phrògraman air Rèidio Ciùil Ceilteach, b’ àbhaist dhomh bhith dèanamh seo nuair a bha mi nam oileanach ann an Glaschu. Tha mi cuideachd air a bhith ag ionnsachadh tòrr a thaobh teicneòlas. Chanainn gu bheil mi coltach ri ‘Tech Guru’ a-nise, eadar a bhith a’ craoladh beò a-mach as an flat agam fhèin gu na diofair innealan a tha sinn a’ cleachdadh. Tha mi cuideachd air a bhith an sàs ann an rudan a thaobh ceòl, trang le còisirean, a’ dèanamh co-sheirmean, tha mi air a bhith a’ seinn agus a’ cluich a’ phiàno mi fhèin cuideachd. Ghluais mi anns an t-Sultain a Dhùn Èideann agus bha bocsaichean loma-làn a’ suidhe ann an rùm! Leis an sin tha mi air a bhith trang a’ dol tro dhealbhan, cds, leabhraichean is eile agus feumaidh mi ràdha gu bheil na bùthan cathrannais gu bhith trang leis na tha iad gu bhith faighinn bhuamsa!

De an rud as motha a tha thu ag ionndrainn?

Uill tha a’ cheist seo gu math furasta a fhreagairt, feumaidh mi a ràdh, mo theaghlach, mo charaidean, a bhith a’ dol air ais a Bharraigh agus cuideachd a bhith a’ tighinn còmhladh ri daoine airson began craic agus plòigh fhaighinn.

Ciamar a tha Taigh Ceilidh a’ Mhoid a’ cordadh riut?

Tha Taigh Cèilidh a’ Mhòid a’ còrdadh rium glan, feumaidh mi a ràdh agus abair gu bheil beartas de sheinneadairean air a bhith againn. Tha e a’ còrdadh rium a bhith a’ cluinntinn nan òrain agus a bhith a’ cluinntinn mu na cuimhneachain a th’ aca agus na rudan a bha a’ seasamh a-mach dhaibh air an latha. Tha e cuideachd a’ còrdadh rium a bhith a’ cluinntinn na seinneadairean nach eil còmhla rinn a-nis agus cho prìseil ‘s a tha an gibht a tha iad air fhàgail dhuinn.

Tha tòrr an lùib a bhith a’ clàradh na cèilidhean seo beò, tha e follaiseach gu bheil thu math air an teicneòlas. A bheil an obair a tha na lùib doirbh?

Nam biodh tu air faighneachd seo dhomh nuair a thòisich sinn an toiseach, bhithinn air a ràdh gun robh e gu math doirbh agus tha mi smaoineachadh gun robh sinn uile a’ liathadh aig an àm! A-nis, leis gu bheil sinn nas eòlaiche air, tha e gu math nas fhurasta, chan e a-mhàin gu bheil sinn nas eòlaich air an seòrsa cruth a tha air ach cuideachd gu bheil sinn nas eòlaiche air an teicneòlas agus na rudan a dh’ fhaodadh a dhol ceàrr. Bidh sgioba a’ Chomuinn a’ bruidhinn ri na

seinneadairean, gus a’ faighinn a-mach mun deidhinn agus a’ bruidhinn riutha mu dheidhinn òrain. Tha mise an uairsin a’ faighinn an fhiosrachadh sin agus ag obair orra airson sgriobt a dhèanamh, puingean a’ sgrìobhadh, agus eòlas fhaighinn air na seinneadairean mur a bheil mi eòlach orra agus na h-òrain aca. Tha sin dìreach airson gun urrainn dhomh rudan a chumail a’ dol gu siubhalach. ‘Se na h-aon seòrsa cheistean a tha sinn a’ faighneachd, mu dheidhinn na cuimhneachain aca. Tha sinn cuideachd, airson dèanamh cinnteach gum bidh beagan craic ann cuideachd! Mo thaing dha Alex agus Anna a tha a-ruith an uidheamachd teicneòlais, tha iadsan dìreach sgoinneil fhèin, bhiodh sinn air chall nam biodh e air fhàgail agamsa airson a dhèanamh! Tha sinn airson gu bheil seo a’ faireachdainn beò, mar cèilidh. ‘S e sgioba air leth a tha ag obair air an seo agus tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ris an ath chèilidh.

Tha thu air a bhith ag obair ann am foghlaim airson grunn bhliadhnaichean a-nis. Carson a mholadh tu gabhail pàirt ann am Mòd dha na sgoilearan agad?

Tha mi air a bhith an lùib foghlam bhon a bha mi gu math òg, nuair a thòisich mi a’ teagasg aig fèisean agus tha mi air a bhith an lùib foghlam foirmeil airson deich bliadhna. Thoisich mi nam thidsear Bun-sgoile, bha mi an uairsin nam cheannard agus tha mi a-nise ag obair anns an oilthigh. Na mo bheachd-sa, ma tha sinn airson neart a thoirt dhan chànan, ma tha sinn ag iarraidh bogadh a tha dlùth, feumaidh cultar agus coimhearsnachd a bhith an teis-mheadhan sin. Tha ùidh mhòr agam ann an òrain Ghàidhlig, ceòl Gàidhlig, dannsa, Mòdan, Feisean agus mar sin air adhart agus tha mi daonan a’ faicinn a bhuaidh a tha sin a’ toirt air sgoilearan, bho aois gu math òg. Tha cuimhne agam gu sònraichte, ann am Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar, aon fheasgair aig Mòd Ionadail, a’ coimhead suas air an àrd-ùrlar, agus leth-cheud sgoilear bhon Sgoil Àraich air an àrd-ùrlar. Bha deòir nam shùilean a’ coimhead orra, cho prìseil ’s a tha an gibht a tha sinn a’ toirt dhaibh bho aois òg. Chan e a-mhàin òrain, ceòl agus dràma a tha sinn a’ toirt dhaibh, tha sinn a’ bruidhinn cuideachd air spòrs agus diofair dhòighean dhaibh a bhith a’ cleachdadh a’ chànan agus a bhith ga bogadh fhèin ann an
diofair shuidheachaidhean. Chan e a-mhàin suidheachaidhean co-cheangailte ris an sgoil ach cuideachd suidheachaidhean cudthromach a tha ceangailte ri beatha àbhaisteach an dachaidh. Bha mise cho fortannach nuair a chaidh mo thogail gun robh mo sheanair agam gu sònraichte, a bha làn beul-aithris, ach gun robh a’ leithid de chothroman agam anns an sgoil a thaobh ceòl agus dràma a thug dhòmhsa spionnadh ann a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig agus a bhith air mo bhogadh gu tur anns a’ chànan, anns a’ chultar agus ann an coimhearsnachd a bha air leth pròiseil dhan Ghàidhlig.

Bhuannaich thu fhein Bonn Òir an t-Seann Nòis ann an 2017, ciamar a bha thu a’ faireachdainn an latha sin?

Bha mi air a bhith a-staigh airson Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich an latha roimhe sin. Bha seachdain air leth trang air a bhith agam, le farpaisean sgoilearan cuideachd agus bha mi faireachdainn cho sgìth. Bha an fhearg orm, ann an dòigh, leam fhèin oir ‘be seo am bonn a bha mi ag iarraidh fhaighinn, oir bha mi air mo chuairteachadh le òrain san t-seann nòis nuair a bha mi a’ fàs suas, bho mo sheanair, mo sheanmhair agus feadhainn eile air feadh an eilean agus cha robh
mi toilichte idir leam fhèin, gun robh mi air a leithid a chur romham agus nuair a thàinig an latha, bha mi a’ faireachdainn cho sgìth. Tha cuimhne agam a bhith shuas air an àrd-ùrlar, a’ faireachdainn cho bochd. Sheinn mi cho math ’s a sheinn mi a-rìamh. Bha àrainneachd sònraichte anns an eaglais. Fhuair mi an treas àite an sin. Nuair a chaidh mi air an àrd-ùrlar an oidhche sin, cha robh mi faireachdainn math idir. Bha fios agam cuideachd gun robh e a’ dol a-mach beò air an tele agus bha mo chasan cho lag, ach co dhiù, rinn mi e! Shaoil mi gun do sheinn mi a’ chiad òran rudeigin slaodach ach thuirt mi rium fhèin, tha mi a’ dol a dhol airson seo leis an dàrna òran, chan eil mi a’ dol a bhuannachadh co dhiù, thuirt mi rium fhèin. Chaidh mi suas agus sheinn mi e mar a chluinninn bodach à Barraigh ga sheinn agus thuirt mi rium fhèin, uill tha mi an dòchas gun do chòrd siud riutha, chan urrainn dhomh an còrr a dhèanamh. Cha robh mi smaoineachadh gum buannaichinn idir, idir. Tha cuimhne agam gun robh mi a’ smaoineachadh, chan eil seo ceart, tha rudeigin air a dhol ceàrr! ‘S e togail agus soirbheachas air leth a bh’ ann dhomhsa agus tha mi cho pròiseil gun d’ fhuair mi e.

Am bidh thu fhathast a’ seinn leat fhèin air an àrd-ùrlar?

Bidh mi fhathast a’ seinn an siud ‘s an seo. Tha e a’ còrdadh rium glan a bhith seinn agus tha mi air a bhith a’ feuchainn fhad’s a tha lockdown air a bhith dol, ri bhith ag ionnsachadh òrain ùr. Tha liosta gun chiall de dh’ òrain agam a tha
mi air a bhith ag iarraidh ionnsachadh thairis air grunn bhliadhnachean. Tha mi air a bhith feuchainn ri bhith a’ dol tron liosta sin fhad’s a tha sinn air a bhith air lockdown.

Dè ’s fheàrr leat, a bhith air beulaibh no air cùlaibh an camara?

Tha an dà rud a’ còrdadh rium. Tha e a’ còrdadh rium a bhith air cùlaibh an camara, a thaobh teicneòlas agus a bhith a’ faighinn cothrom sgilean didseatach ionnsachadh ach air an làimh eile tha e e a’ còrdadh rium a bhith an aghaidh a chamara a lìbhrigeadh program. Tha mi smaoineachadh gun tèid mi airson aghaidh a chamara.

Dè ’s fhearr leat, seinn leat fhèin no ann an còisir?

‘S toigh leam a bhith a’ seinn còmhla leum fhèin. Tha mi smaoineachadh ged a bhios mi a’ fàs nearbhasach mu dheidhinn, tha e a’ còrdadh rium a bhith a’ seinn agus a bhith ag innse sgeulachd a’ bhàrdachd ach ‘s toigh leam gu mòr a bhith a’ seinn ann an còisir oir ‘s toigh leam co-sheirm agus mar a tha co-sheirmean air an toirt còmhla ri chèile airson an sgeulachd innse. Mar sin, tha mi smaoineachadh gun tèid mi airson seinn ann an còisir.

Nam biodh taghadh agad seinn le duine sam bith air àrd-ùrlar, cò dh’ iarradh tu?

Nam biodh taghadh agam seinn còmhla ri duine sam bith, ‘s e mo sheanair a thaghainn. Bha guth agus stoidhle air leth aige agus chòrdadh e rium, chan e a-mhàin a bhith a’ seinn còmhla ris air àrd-ùrlar, ach cuideachd ùine a chur seachad, a’ cur nam chuimhne na stoidhlichean agus na rudan a dh’ ionnsaich e dhomh nuair a bha mi òg agus tha mi a-nis, gu ìre, air diochuimhneachadh.

Back to ACG News List

A' Chailleach - Oraid leis an Dr Alasdair MacIllebhain

Published: 17 Jun 2020

Ainmean-àite, seanchas & òrain à Muile (tachartas air loidhne)

Tha A’ Chailleach aithnichte air feadh na Gàidhealtachd. Tha caochladh ainmean oirre: aithnichidh cuid ann an Earra-Ghàidheal i mar A’ Chailleach Bheur ach aithnichidh càch i mar Chailleach Beinn a’ Bhric no Cailleach Mhòr Chlìbhric,
mar eisimpleir.

Thigibh còmhla ris an Dr Alasdair C. MacIlleBhàin (Oilthigh Ghlaschu & Tosgaire na Gàidhlig 2019) agus e a’ bruidhinn air ainmean-àite, seanchas agus òrain co-cheangailte ris A’ Chaillich às an sgìre aige fhèin agus àiteachan eile.

Tha an tachartas seo an-asgaidh agus freagarrach do luchd-labhairt ionnsachaidh na Gàidhlig a cheart cho math ri luchd-labhairt fileanta na Gàidhlig, ach bhiodh beagan Gàidhlig gu buannachd.

Thèid an tachartas a chumail air loidhne tro Zoom. Clàraichibh an seo: https://tinyurl.com/y8w8ar74

Back to ACG News List

Taigh Cèilidh a' Mhòid #2!

Published: 05 Jun 2020

Tha deagh naidheachd againn dhuibh! Leis cho soirbheachail ’s a bha Taigh Cèilidh a’ Mhòid air a’ mhìos a chaidh seachad, tha sinn toilichte innse dhuibh gum bidh sinn a’ toirt thugaibh cèilidh eile san t-sreath seo an ath sheachdain!

Thèid an dàrna Taigh Cèilidh a’ Mhòid a chumail air Diardaoin 11 Ògmhios aig 8.30f agus ‘s e seinneadairean a choisinn Buinn Òir an t-Seann Nois anns na 90an a bhios againn an oidhche seo.

Tha sinn toilichte gum bidh John Joe MacNeill còmhla rinn a-rithist mar Fhear an Taighe.

Mar sin, feuch gun tig sibh còmhla rinn air an 11mh, beò air duilleag Facebook a’ Mhòid!

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Cèitean

Published: 29 May 2020

​Tha an ath iris den chuairt-litir againn ri fhaotainn an seo.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Giblean

Published: 30 Apr 2020

​Gheibhear ceangal gu cuairt-litir na mìos seo an seo.

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Back to ACG News List

Luch-obrach Bunaiteach - Tapadh leibh!

Published: 21 Apr 2020

​​Madainn mhath dhuibh uile. Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math, sàbhailte agus a’ fuireach aig an taigh!

Tha sinn cho fortannach leis na tha deth luchd-obrach bunaiteach a tha fhathast ag obair, gus sinne uile a dhìon. Tha sin a’ gabhail a-steach luchd-obrach an t-Seirbheis Slàinte Nàiseanta, luchd-obrach dachaighean cùram, feadhainn a tha ag obair ann am bùithean bidhe, am Posta Rìoghail agus seirbhisean-lìbhrigidh eile, feadhainn a bhios a’ dràibheadh làraidhean gus nithean mar biadh agus stuthan slàinte a sgaoileadh agus mar sin air adhart – tha iomadach neach ann a tha fhathast ag obair airson sinne a chumail sàbhailte agus comhairteil aig an taigh, agus bu mhath leinn taing a thoirt dhaibh uile.

Tha mòran air seo a dhèanamh mu thràth air feadh na meadhanan sòisealta, ach bu mhath leinne a dhèanamh cuideachd, anns a’ Ghàidhlig. Le sin, nach cuir sibh bhideo goirid suas air an duilleag seo ag innse cò dha tha sibh a’ toirt taing, a cleachdadh #gaisgichcorona

Faodaidh sibh taing a thoirt dha cuideigin sònraichte, m.e. nurs no dotair no cuideigin anns an teaghlach agaibh a tha ag obair ann am bùth-bidhe, ann an dachaigh cùram no teachdaireachd a’ toirt taing dhan a h-uile duine mar seo anns an fharsaingeachd – bidh a h-uile teachdaireachd gu feum.

Tapadh leibh!

Back to ACG News List

Taic dha luchd-ciùil a thaobh COVID-19

Published: 02 Apr 2020

​Bruthaibh air an ceangal a leanas airson fiorsachadh mun taic a tha ri fhaotainn dha luchd-ciùil agus mar sin air adhart air sgàth’s COVID-19.

https://tracscotland.org/news-post/newsid/22289-coronavirus-covid-19-useful-resources-for-traditional-musicians/?fbclid=IwAR3lhskGucuCc3SNLsAOhgjPAYX0PZYV6NZqtTGQ1-BHivVn7ZxctCP_iRA

Back to ACG News List

Ceannard Ùr air tòiseachadh aig a' Chomunn

Published: 01 Apr 2020

Thòisich Seumas Greumach san dreuchd mar Àrd-oifigear an diugh (Diciadain 1 Giblean 2020).

Tha sinn uile mar sgioba a’ cur fàilte mhòr air Seumas dhan dreuchd agus a’ guidhe gach soirbheachas dha anns na bliadhnaichean ri teachd.

Bu mhath leinn taing mhòr a thoirt dha Iain Moireasdan a-rithist airson na rinn e dhan Chomunn agus dhan Ghàidhlig thairis air na bliadhnaichean.

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Màrt

Published: 31 Mar 2020

​Bruthaibh an seo airson an ath iris den chuairt-litir againn.

Back to ACG News List

Oifisean Dùinte

Published: 23 Mar 2020

​Tha na h-oifisean againn a-nis dùinte agus tha an luchd-obrach gu lèir ag obair bhon taigh.

Ma tha sibh airson fios a chur thugainn, cuiribh post-dealain thugainn. Gheibhear na seòlaidhean againn an seo.

Cumaibh sùil air na meadhanan sòisealta airson fiosrachadh sam bith eile.

Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Cumaibh sàbhailte.

Bho sgioba a’ Chomuinn.

Back to ACG News List

Coronavirus

Published: 16 Mar 2020

Airson fiosrachadh.

Back to ACG News List

Coinneamh Bhliadhnail a' Chomuinn 2020

Published: 13 Mar 2020

​Thèid Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn a chumail Dihaoine seo tighinn, aig 6.30f ann an Talla a’ Bhaile Inbhir Nis. Bidh fàilte air buill a’ Chomuinn.

Back to ACG News List

Cèilidh Meur Loch Abar

Published: 09 Mar 2020

**AIR A CHUR DHETH AIR SGÀTH CORÒNABHÌORAIS**

Back to ACG News List

Fèis Chlàrsaich Dhùn Èideann DHETH

Published: 05 Mar 2020

​Gu mì-fhortannach, cha tèid Fèis Chlàrsaich Dhùn Èideann air adhart am bliadhna. Seo agaibh brath-naidheachd bhuapa:

“It is with deep regret (due to circumstances beyond our control) that we announce that the 2020 Edinburgh International Harp Festival has been cancelled, by Merchiston Castle School, following their concerns about the COVID-19 virus.

Our administration team will begin contacting ticket holders, for all our events, tomorrow. We ask you kindly for your patience in this.

If you have booked accommodation at Merchiston, please email the school’s events team on events@merchiston.co.uk

We are deeply saddened that we won’t see you this year, but rest assured, we will be back!

Keep harping,
The Edinburgh International Harp Festival”

Back to ACG News List

Farpais Òrain Ghàidhlig

Published: 05 Mar 2020

​Seo agaibh fiosrachadh mun fharpais òrain Ghàidhlig a tha Ceòlas a’ ruith gus 25 bliadhna dhen sgoil shamhraidh am-bliadhna.

’S e £250 an duais airgid agus feumaidh òrain a bhith a-staigh air 1 Cèitean, 2020. Tha sinn a’ sireadh òran togarrach aighearrach agus rachadh an t-òran ionnsachadh aig sgoil shamhraidh Cheòlais san Iuchar.

Bhithinn nur comain nam b’ urrainn dhuibh seo a chur air adhart do dhuine sam bith aig am biodh ùidh ann an òran a chur a-steach dhan fharpais. Tha an tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air an làraich-lìn an seo: https://www.ceolas.co.uk/gd/2020/01/21/farpais-oran-1-ceitean-2020/

Back to ACG News List

Coinneamh Bhliadhnail a' Chomuinn 2020

Published: 04 Mar 2020

​Thèid coinneamh bhliadhnail a’ Chomuinn a chumail air 13/03/20 ann an Inbhir Nis.

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Gearran

Published: 28 Feb 2020

​Gheibh sibh cuairt-litir a’ Chomuinn gu h-ìosal. Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Cuairt-litir_a_Chomuinn_Gearran_2020.pdf

Back to ACG News List

Fèis Chlàrsaich Dhùn Èideann 2020

Published: 19 Feb 2020

​Thèid Fèis Chlàrsaich Dhùn Èideann a chumail eadar an 3mh agus an 8mh den Ghiblean am bliadhna seo.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh an seo.

Back to ACG News List

Coinneamh Bhliadhnail a' Chomuinn 2020

Published: 15 Feb 2020

​Thèid Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn a chumail air Dihaoine 13 Màrt 2020 aig 6.30f, Talla a’ Bhaile Inbhir Nis.

Tha fàilte chridheil air buill a’ Chomuinn a thighinn ann.

Airson tuilleadh fiosrachadh, cuiribh fòn air 01463 709 705.

Back to ACG News List

Mòdan Ionadail 2020

Published: 13 Feb 2020

​​​Gheibhear liosta le cinn-latha Mòdan Ionadail na bliadhna seo tron cheangal gu h-ìosal.

https://www.ancomunn.co.uk/localmods/dates

Tha duilleag aig gach Mòd air an làrach-lìn againn, far is urrainn dhaibh fiosrachadh mu na Mòdan aca fhèin a shanasachd. Bruthaibh an seo airson duilleagan gach Mòd.

Back to ACG News List

​Ceannard ùr dhan Chomunn Ghàidhealach

Published: 05 Feb 2020

Tha An Comunn Gàidhealach air fhoillseachadh gur e Seumas Greumach, a bhuineas bho thùs dha Loch an Inbhir, an Ceannard ùr a bhios air a’ bhuidheann nuair a leigeas Iain Moireasdan dheth an dreuchd aig deireadh a’ Mhàrt, an dèidh còrr air dusan bliadhna.

‘S e Seumas a th’ air a bhith na Mhanaidsear air a’ Mhòd aig a’ Chomunn bho 2010 agus tha an t-eòlas farsaing a thog e thar nam bliadhnaichean a’ dèiligeadh ri dùbhlain rianachd agus deasachadh Mhòdan Nàiseanta agus Ionadail gu bhith na chuideachadh mòr dhà na dhreuchd ùr.

Thuirt Seumas, “Tha e na urram mhòr dha-rìribh an dreuchd a tha seo a ghabhail os làimhe agus tha mi a’ dèanamh fiughair ris an obair ionmholta a rinn Iain Moireasdan a chumail a’ dol, cha bheag an dùbhlan sin. Bidh e na amas agam obrachadh gus leasachadh agus piseach a bharrachd a thoirt air a’ bhuidhinn anns an ùine ri teachd. Bho bha mi nam bhalach beag bhithinn a’ gabhail pàirt anns na Mòdan aig ìre ionadail agus nàiseanta agus tro m’ obair nam Mhanaidsear anns na deich bliadhna a dh’ fhalbh, tha mi ag aithneachadh gu bheil am Mòd na bhun-stèidh do chultar agus nan ealain Ghàidhlig. Bidh dùbhlain mu choinneimh na h-obrach, ach bidh dùil agam ri làn thaic bhon luchd-obrach
agus Buill a’ Bhùird airson a’ bhuidheann a thoirt air adhart.”

Thuirt Ceann-suidhe a Chomuinn, Ailean Caimbeul, “Gum meal Seumas à naidheachd, agus tha sinn a’ cur fàilte bhlàth air chun dreuchd chudromach seo, agus a’ guidhe gach soirbheachadh dha innte! Aig an aon àm bith ar beannachdan agus deagh dhùrachd airson iomadh bliadhna shona air chluaineas a’ dol le Iain Moireasdan nuair a dh’fhàgas esan an dreuchd aig deireadh a’ Mhàrt!”

Back to ACG News List

Cuairt-litir ACG - Faoilleach 2020

Published: 30 Jan 2020

​​Tha an ath iris den chuairt-litir a-nise ri fhaotainn an seo.

Back to ACG News List

Atharrachaidhean air Earrainnean Ainmichte Mòd 2020

Published: 30 Jan 2020

Bithibh mothachail air na h-atharrachaidhean air na pìosan a leanas. Gheibhear atharrachaidhean sam bith eile an seo.

 • A308 ‘Tha bainne aig na caoraich uile’: ‘chruinn’ should be “chruim”, throughout.
 • A308 ‘Bodachan a’ Ghàrraidh’: bars 42/44/46- should be ‘aige’ not ‘aice’.
 • A308 ‘Bodachan a’ Ghàrraidh’: bar 43-bass second note should be a D rather than an E (doh rather than a ray)
 • A306 ‘Beinn Eadarra’-bar 24/26-in the soprano line, bar 26 should be the same as bar 24.
 • C44(i) Chì mi’ n toman-Verse 3, line 2, should read: “gu bean-taighe an fhuilt-bhàin”
 • Back to ACG News List

  Bliadhna nan Cladaichean is nan Uisgeachan ann an Alba le EventScotland 2020

  Published: 29 Jan 2020

  ​Tha sinn gu math toilichte a bhith mar phàirt de na tachartasan a bhios a’ gabhail àite am bliadhna airson Bliadhna nan Cladaiachean is nan Uisgeachan ann an Alba a chomharrachadh.

  Nach cum sibh sùil air na meadhanan sòisealta againn airson barrachd fiosrachadh sa bhliadhn’ ùr.

  Back to ACG News List


  Proudly Sponsored By

  Bord na Gàidhlig

  Bord na Gàidhlig

  Sponsor

  Scottish Government

  Scottish Government

  Sponsor

  Event Scotland

  Event Scotland

  Sponsor

  SQA

  SQA

  Sponsor

  Cal Mac

  Cal Mac

  Main Commercial Sponsor

  BBC Alba

  BBC Alba

  Sponsor

  Highland Council

  Highland Council

  Highland Council Mòd 2021 Supporter

  Glasgow City Council

  Glasgow City Council

  Sponsor

  Argyll and Bute Council

  Argyll and Bute Council

  Sponsor

  Comhairle nan Eilean Siar

  Comhairle nan Eilean Siar

  Hosts of the 2016 National Mòd