An Comunn a' cur Fàilte air Stùirichean Ùr

Published: 02 Apr 2021

​Chaidh Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomunn Ghàidhealaich a chumail air Dihaoine an 19mh den Mhàrt air Zoom. Bha sinn toilichte faicinn buill bho gach ceàrnaigh an làthair aig a choinneamh, taing mhòr dhuibh uile airson a bhith còmhla rinn. Bu mhath leinn cuideachd taing a thoirt to Chalum Ailig Mac a’ Mhaoilein airson seirbheis eadar-theangachaidh a thoirt thugainn aig a’ choinneamh.

Bha sinn toilichte fàilte a chur air dithis ùr air a’ Bhòrd Stiùiridh againn, Magaidh Choinneagan agus Iain Eòsaph MacNèill. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith ag obair còmhla riutha.

Bu mhath leinn taing mhòr a thoirt do Dànaidh MacRath a sheas sìos bhon Bhòrd aig a’ choinneamh. Bha Dànaidh na Stiùiriche airson 6 bliadhna agus rinn e obair air-leth airson na buidhne anns an ùine seo. Taing
mhòr dhuibh Dànaidh, bidh sinn nur ionndrainn!

Bòrd Stiùiridh a’ Chomuinn Ghàidhealaich

Ailean Caimbeul (Ceann-suidhe/President)

Seònaid NicDhòmhnaill

Alasdair MacCumhais

Dòmhnull Dòmhnullach

Alisdair Barnett

Eilidh NicIain

Màiri Dhòmhnallach

Iain Murdo Mac a’ Mhaoilein

Maggie Choinneagan

Iain Eòsaph MacNèill

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD