Cuairt-litir ACG - Gearran 2021

Published: 26 Feb 2021

Tha Cuairt-litir na mìos seo ri fhaotainn an seo

Gheibhear fiosrachadh mu Coinneamh Bhliadhnail a’ Chomuinn, Clasaichean Gàidhlig, teachdaireachd na mìos bho Sandaidh NicDhòmhnaill Jones agus naidheachdan mu thachartasan agus cuid de na buidhnean Gàidhlig eile. Tha sinn an dòchas
gun còrd e ribh.

Ma tha sibh airson càil a chur dhan ath iris den chuairt-litir, nach cuir sibh fios gu marina@ancomunn.co.uk

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD