Rudan Ùra

Tha an siostam iarratais airson Mòd Pheairt a-nis fosgailte!

Thoiribh sùil gu h-ìosal air cuid de na farpaisean is iomairtean ùra a bhios ann am bliadhna.

Farpais TikTok
Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail air TikTok agus tha sinn airson na bhideothan Gàidhlig agaibh fhaicinn airson Mòd Nàiseanta Rìoghail Pheairt 2022!
Chan eil agaibh ach bhideo a chlàradh, ann an Gàidhlig, mu 3 mionaidean a dh’ fhaide, mu chuspair sam bith (ach bhiodh fàilte air bhideothan èibhinn gu sònraichte!). Cuiribh suas iad ro Dhihaoine 14 Dàmhair 2022, a’ cleachdadh #modpheairt2022, le tag air @royalnationalmod.

Cogadh nan Còmhlan
Tha farpaisean ùr againn am bliadhna do chòmhlain òga, a thèid an cumail thairis air dà latha air seachdain a’ Mhòid, le cuairt-dheireannach a’ gabhail àite air feasgair Diluain 17mh den Dàmhair agus Dimàirt an 18mh den Dàmhair ann am Peairt.

Tha duais air leth ann airson na farpaisean seo cuideachd. Gheibh na còmhlain a bhuannaicheas gach farpais cothrom tadhail air agus ùine clàraidh còmhla ri Wee Studio ann an Steòrnabhagh!

https://weestudiorecords.bandcamp.com/artists

Ma tha sibh ann an còmhlain agus airson cothrom an ceòl agaibh a thaisbeanadh agus a chlàradh ann an stiùideo proifeasanta, nach tig sibh còmhla rinn a Pheairt!

Sruth - “Buainidh aon fhacal ceud”
Cothrom don òigridh a thighinn a choinneachadh ri feadhainn de na rionnagan as ainmeile bho shaoghal na Gàidhlig, air Diluain agus Dimàirt a’ Mhòid. Nach tig sibh fhèin agus na caraidean agaibh gus coinneachadh ris na daoine cliùiteach seo airson beagan craic, faigh a-mach mun obair aca, cur-seachadan, ùidhean – chòrdadh e riutha gu mòr beagan cabadaich a dhèanamh leibh sa Ghàidhlig!


Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd