Naidheachdan

Mòd Nàiseanta Rìoghail 2020 air a chur dheth

Published: 24 Apr 2020

​​Mar thoireadh air a’ bhìoras COVID-19 a tha air sgapadh air feadh an t-saoghail, cho-dhùin Bòrd Stiùiridh a’ Chomuinn Ghàidhealaich nach tèid Mòd Nàisenta Rìoghail 2020 na bliadhna a chumail.

Thathas cuideachd air co-dhùnadh gun tèid Mòd Nàiseanta Rìoghail na h-ath bhliadhna a chumail ann an Inbhir Nis, 8-16 Dàmhair 2021. Bithear a’ conaltradh ann an co-bhann le Ùghdarasan Ionadail feuch slighe a dhearbhadh do Mhòdan 2022, 2023 & 2024, thèid tuilleadh fiosrachaidh a sgaoileadh mun seo cho luath ‘s a thèid planaichean a dhaingneachadh.

Cha bheag am briseadh dùil a th’ ann dhuinn nach bi sinn a’ coinneachadh san Dàmhair am bliadhna ach tha sinn a’ coimhead air adhart le mòran fiughair ri coinneachadh ribh an Inbhir Nis ann an 2021.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor