Ar Cànan ’s Ar Ceòl

Ar taing dhuibh uile a chuir a-steach iarrtasan Mòid Nàiseanta Rìoghail ron cheann-latha 31d Cèitean.

Ùraich iarrtasan an seo.

’S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ’s sinne ’s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Ma tha sibh airson taic a thoirt dhan obair againn agus tabhartas a thoirt seachad, faodaidh sibh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn.

Future Royal National Mòd Dates

11 - 19 Dàmhair 2024 Òban
11 - 19 October 2024 Oban

10 - 18 Dàmhair 2025 Loch Abar
10 - 18 October 2025 Lochaber

9 - 17 Dàmhair 2026 Glaschu
9 - 17 October 2026 Glasgow

8 - 16 Dàmhair 2027 Eileanan Siar
8 - 16 October 2027 Western Isles

Mòd Announcements

  • Oban Mòd Fringe Programme Launched!

    ​ Bidh an t-uabhas a’ dol san Òban, dachaigh A’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, agus Prògram Iomall a’ Mhòid air ...
  • Oban National Mòd Preparations

    Coinneach agus Seumas aig Tallaichean a’ Chorrain Chaidh Seumas Greumach agus Coinneach Combe dhan Òban Dihaoine 21d Ògmhios an lùib ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Local Mòd Announcements

VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council