Mòd 2019 Galleries

Gheibh sibh dealbhan bho Mòd 2019 an seo

Ar Cànan ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ‘s sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànan agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Thèid Mòd Nàiseanta Rìoghail 2019 a chumail ann an Glaschu 11 - 19 Dàmhair

Tha sinn an dòchas gum faic sinn ann an Glaschu sibh ann an 2019!

Tha làrach-lìn Comataidh Ionadail a’ Mhòid beò a-nis. Dèanaibh cinnteach gun tadhal sibh air airson fiosrachadh a thaobh Comataidh Ionadail a’ Mhòid, tachartasan airson airgead a thogail, àitichean-fiuirich agus cothroman saor-thoileach!

https://modghlaschu2019.com/

​Àite-fuirich

​Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, Glaschu 2019, fìor thoilichte a bhith ag obair ann an co-bhann le People Make Glasgow agus Biùro Co-chruinneachadh Ghlaschu ann a bhith ag ìsleachadh prìsean àite-fuirich is taighean-òsta do dhaoine airson seachdain Mòd Ghlaschu 2019.

Lorgar tuilleadh fiosrachaidh air àite-fuirich aig:

https://peoplemakeglasgow.com/MOD2019 neo air fòn: 0141 566 0821. Please note, tickets are not available from this link and telephone number. Tickets can be purchased here.


Future Royal National Mòd Dates

11-19 Dàmhair 2019 - Glaschu
9-17 Dàmhair 2020- Inbhir Nis

Mòd Announcements

 • Enter this year’s Mòd competitions online

  ​​‘S urrainnear iarrtas a chur a-steach airson farpaisean a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, tha an siostam air loidhne beò! Bruthaibh ...
 • Gaelic Testing Reminder

  ​Cuimhnichibh dèanamh cinnteach ma tha feum agaibh air measadh Gàidhlig a dhèanamh mus gabh sibh pàirt ann an farpaisean. Ma tha feum ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Barra Provincial Mòd

  ​​Provincial Mòd, Isle of Barra, Saturday 21 September 2019 This year marks the staging of the ninth Barra & Vatersay Provincial Mòd, an ...
 • Inverness Provincial Mòd 2019

  ​Thèid Mòd Ionadail​ Inbhir Nis 2019 a chumail Dihaoine 21mh & Disathairne 22mh den t-Ògmhios. Gheibh sibh tuilleadh fiosrachadh, foirm ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Glasgow Life

Glasgow Life

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

People Make Glasgow

People Make Glasgow

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

Mòd Glaschu

Mòd Glaschu

Local Organising Committee

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD