Mòd 2023 Galleries

Gheibh sibh dealbhan bho Mòd Phàislig 2023 an seo

Ar Cànan ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ‘s sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànan agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Ma tha sibh airson taic a thoirt dhan obair againn agus tabhartas a thoirt seachad, faodaidh sibh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn.

Future Royal National Mòd Dates

13-21 Dàmhair 2023 - Pàislig

Mòd Announcements

VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

  • SUTHERLAND & CAITHNESS MOD

    ​Theid Mòd Ionadail Chataibh & Ghallaibh a chumail air an 3mh den t-Ògmhìos 2023 anns a’ Bhlaran Odhar Gheibher clar-eagair an seo. ...
  • ​Provincial Mods 2023

    ​Bidh cuid de na Mòdan Ionadail a’ coimhead ri Coinneamhan Bliadhnail agus cinn-latha airson Mòdan na bliadhna seo a chur air dòigh. Ma tha ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

Stafffinders

Stafffinders

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council