Mòdan Ionadail

Tha 20 Mòd ionadail an-dràsta ri fhaotainn air feadh na h-Alba aig a bheil cothroman pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànain, ciùil agus cultarach.

Mòdan Ionadail | Provincial Mods

Leòdhas | Lewis 4 - 7 Ògmhios | June 2019
Sruighlea | Stirling 17 / 18 Cèitean | May 2019
Uibhist | Uist 24 / 25 Cèitean | May 2019
An t-Eilean Sgitheanach | Skye 29 Cèitean | May - 1 Ògmhios | June 2019
An t-Òban | Oban 31st Cèitean | May / 1 Ògmhios | June 2019
Loch Abar | Lochaber 7 Ògmhios | June 2019
Glaschu | Glasgow 7 / 8 Ògmhios | June 2019
Siorrachd Pheairt agus Aonghais | Perthshire and Angus 14 / 15 Ògmhios | June 2019
Ìle | Islay 15 Ògmhios | June 2019
Àird nam Murchan | Ardnamurchan 21 Ògmhios | June 2019
Inbhir Nis | Inverness 21 | 22 Ògmhios | June 2019
An Dreòlluinn | Mull 13 / 14 Sultain | September 2019
Barraigh | Barra 21 Sultain | September 2019
Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbride 31st Cèitean | May / 1 Ògmhios | June 201

Dùn Èideann | Edinburgh tbc
Na Hearadh | Harris 14 Ògmhios | June
Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithness 8 Ògmhios | June 2019
Mod Lochailse | Localsh tbcLeòdhas | Lewis 4 - 7 Cèitean | May 2019
Sruighlea | Stirling 17 / 18 Cèitean | May 2019
Uibhist | Uist 24 / 25 Cèitean | May 2019
An t-Eilean Sgitheanach | Skye 29 Cèitean | May - 1 Ògmhios | June 2019
An t-Òban | Oban 31st Cèitean | May / 1 Ògmhios | June 2019
Loch Abar | Lochaber 7 Ògmhios | June 2019
Glaschu | Glasgow 7 / 8 Ògmhios | June 2019
Peairt | Perth 7 / 8 Ògmhios | June 2019
Ìle | Islay 15 Ògmhios | June 2019
Àird nam Murchan | Ardnamurchan 21 Ògmhios | June 2019
Inbhir Nis | Inverness 21 / 22 Ògmhios | June 2019
An Dreòlluinn | Mull 13 / 14 Sultain | September 2019
Barraigh | Barra 21 Sultain | September 2019
Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbride tbc
Dùn Èideann | Edinburgh tbc
Na Hearadh | Harris tbc
Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithness tbc
Mod Lochailse | Localsh tbc
Obar Pheallaidh | Aberfeldy tbc

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD