Mòdan Ionadail

Tha 17 Mòd Ionadail air an cumail air feadh Alba tron bhliadhna far am bheil cothrom ann pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànan, ceol agus cultarail.

Cumaibh sùil air an duilleag seo, air an duilleag Facebook againn agus an làrach-lìn seo airson fiosrachadh sam bith a thaobh 2023.

Mòdan Ionadail | Provincial Mods

Dùn Èideann | Edinburgh 26 & 27 Ceitean | May

Loch Abar | Lochaber 9 & 10 Ogmhios | June

Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbride 2 & 3 Ogmhios | June

Leòdhas | Lewis - 5-9 Ògmhios 2023

An t-Eilean Sgitheanach | Skye 31 Ceitean | May & 1 Ogmhios | June

An t-Òban | Oban 2 & 3 Ogmhios | June

Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithness - 3 Ògmhios 2023 (Thèid Mòd na bliadhna seo a chumail anns a’ Bhladhran Odhar)

Na Hearadh | Harris 15 Ogmhios | June

Glaschu | Glasgow 16 & 17 Ogmhios | June

Siorrachd Pheairt agus Aonghais | Perthshire and Angus 9 & 10 Ogmhios | June

Àird nam Murchan | Ardnamurchan 16 Ogmhios | June

Inbhir Nis | Inverness 16 & 17 Ogmhios | June

An Dreòlluinn | Mull 8 & 9 Sultain | September

Ìle | Islay 23 Sultain | September

Barraigh | Barra 23 Sultain | September

Mod Lochailse | Lochalsh

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

Stafffinders

Stafffinders

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council