Mòdan Ionadail

Tha 18 Mòd Ionadail air an cumail air feadh Alba tron bhliadhna far am bheil cothrom ann pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànan, ceol agus cultarail. Bidh na cinn-latha airson Mòdan Ionadail 2020 againn a dh’ aithghearr.

Mòdan Ionadail | Provincial Mods

Sruighlea | Stirling - 8 & 16 Cèitean

Dùn Èideann | Edinburgh - 29 Cèitean

Loch Abar | Lochaber - 29 Cèitean

Uibhist | Uist - 29 & 30 Cèitean

Leòdhas | Lewis - 1-5 Ògmhios

An t-Eilean Sgitheanach | Skye - 4-6 Ogmhios

An t-Òban | Oban - 5 & 6 Ògmhios

Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithness - (Goillspidh) - 6 Ògmhios

Na Hearadh | Harris - 12 Ògmhios

Glaschu | Glasgow - 12 & 13 Ògmhios

Siorrachd Pheairt agus Aonghais | Perthshire and Angus - 12 & 13 Ògmhios

Àird nam Murchan | Ardnamurchan - 19 Ògmhios

Inbhir Nis | Inverness - 19 & 20 Ògmhios

Ìle | Islay - ri dhearbhadh

An Dreòlluinn | Mull - ri dhearbhadh

Barraigh | Barra - ri dhearbhadh

Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbride - ri dhearbhadh

Mod Lochailse | Lochalsh - ri dhearbhadh

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD