Mòdan Ionadail

Tha 18 Mòd Ionadail air an cumail air feadh Alba tron bhliadhna far am bheil cothrom ann pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànan, ceol agus cultarail. Bidh na cinn-latha airson Mòdan Ionadail 2020 againn a dh’ aithghearr,

Mòdan Ionadail | Provincial Mods

Leòdhas | Lewis
Sruighlea | Stirling
Uibhist | Uist
An t-Eilean Sgitheanach | Skye
An t-Òban | Oban
Loch Abar | Lochaber
Siorrachd Pheairt agus Aonghais | Perthshire and Angus
Ìle | Islay
Àird nam Murchan | Ardnamurchan
Inbhir Nis | Inverness
An Dreòlluinn | Mull
Barraigh | Barra
Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbride
Dùn Èideann | Edinburgh
Na Hearadh | Harris
Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithness
Mod Lochailse | Lochalsh

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD