Mòdan Ionadail

Tha 18 Mòd Ionadail air an cumail air feadh Alba tron bhliadhna far am bheil cothrom ann pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànan, ceol agus cultarail.

Chaidh a’ chuid as motha de na Mòdan Ionadail airson 2021 an cumail air-loidhne no an cur dheth air sgàth’s an corònabhiorais. Cumaibh sùil air an duilleag Facebook againn agus an làrach-lìn seo airson fiosrachadh sam bith a thaobh 2022.

Mòdan Ionadail | Provincial Mods

Sruighlea | Stirling

Dùn Èideann | Edinburgh

Loch Abar | Lochaber

Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbride

Uibhist | Uist

Leòdhas | Lewis

An t-Eilean Sgitheanach | Skye

An t-Òban | Oban

Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithness

Na Hearadh | Harris

Glaschu | Glasgow

Siorrachd Pheairt agus Aonghais | Perthshire and Angus

Àird nam Murchan | Ardnamurchan

Inbhir Nis | Inverness

An Dreòlluinn | Mull

Ìle | Islay

Barraigh | Barra

Mod Lochailse | Lochalsh

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd