Children's Books

 • 'A' Challaig seo, Chall Ò'

  'A' Challaig seo, Chall Ò'

  'A' Challaig seo, Chall Ò' le Màrtainn Mac an t-Saoir Uaireannan bidh sinn a' faighneachd a bheil droch fhortan gam shireadh-sa a dh'aona-ghnothach? 'S ann mar sin a tha Mìcheal Boidhd a'faireachdainn is cus eile roimhe is e a-nise san àrd-sgoil an Dùn Èideann. Ach nuair a thèid e fhèin is athair a Bharraigh airson na Bliadhn' Ùire, 's ann a thig Mìcheal mu choinneamh eagal mòr: a bheir crathadh air fhèin is air càch; a nì fìor atharrachadh na bheatha bho sin a-mach. _______________________ Pàirt de 'Sgrìob'- Sreath de nobhailean ùra do luchd-leughaidh eadar 10 is 14 bliadhn' a dháois. A part of Sgrìob- a series of new novels for young readers between 10-14 years of age.

  £4.95

  £4.95

 • 100 Facal Furasda

  £5.99

  £5.99

 • A Shutha Chòir

  A Shutha Chòir

  A Shutha Chòir le Rod Campbell Leabhar tog-na-flapaichean Dè an seòrsa peata a dh'iarradh tu fhèin bhon t-sutha? Ailbhean, leòmhann, nathair, no rudeigin na bu lugha? Tog na flapaichean agus faic dè na chaidh a thabhann - cuiridh e iongnadh ort!

  £4.99

  £4.99

 • A' Chlach-Ghealaich

  A' Chlach-Ghealaich

  A' Chlach-Ghealaich le Elaine NicFhearghais The beatha Mòrag ann am bùrach. Tha a teaghlach a' tuiteam às a chèile, chan eil caraid aice, agus tha i a' smaoineachadh nach bi adhbhar aice a bhith toilichte tuilleadh. Saoil an atharraich cùisean nuair a thig an nighean ùr, annasach dhan sgoil? _______________________ Pàirt de 'Sgrìob'- Sreath de nobhailean ùra do luchd-leughaidh eadar 10 is 14 bliadhn' a dháois. A part of Sgrìob- a series of new novels for young readers between 10-14 years of age.

  £4.95

  £4.95

 • An Latha A Dh' Ith Iad Louis

  An Latha A Dh' Ith Iad Louis

  Nuair a thèid Louis ithe leis a' Ghilpar, feumaidh a phiuthar mhòr, Sarah, gluasad gu luath. Thèid i le cabhaig às dèidh a' Ghulpair, ach chan eil e cho furasta cobhair a dhèanamh air Louis, gu h-àraid nuair a tha creutairean neònach eile leis an acras a' lorg biadh... When Louis was eaten by the Gulpar, his big sister Sarah had to move fast. She quickly went after the Gulpar but it isn't very easy to help Louis, especially when there are other strange, hungry creatures looking for food...

  £5.99

  £5.99

 • Bròg is Ad, Cò leis a tha iad?

  Bròg is Ad, Cò leis a tha iad?

  Leabhar le flapaichean is fealla-dhà a leaughas tu còmhla ri do leanabh. Saoil an tomhais sibh cò a tha a' falachd? Tòg na flapaichean is faic dè a tha fòdhpa! A book of fun and flaps that you can read with your baby. Look through the book and guess who is hiding. Lift the flaps to discover who is underneath!

  £4.99

 • Ceitidh Cearc

  £9.99

  £9.99

 • Cric Crac Crùbag

  Cric Crac Crùbag

  Cric-crac chaidh a' chrùbhag. Cunnt bho aon gu deich fad 's a tha a' chrùbag bheag a' gabhail cuairt dhan chuan mhòr ghorm.

  £5.99

  £5.99

 • Cuach a' Charthannais

  Cuach a' Charthannais

  Cuach a' Charthannais le Chrisella Ross Bha Ceit is Anna mòr aig a chèile ged nach robh pàrantan Anna a' saoilsinn cus dhen chàirdeas eatarra. Nuair a nochd cothrom san sgoil, bha a' chlann-nighean, cuide ri càch, eudmhor airgead a thogail do charthannas. Ach an dùil dè thachair do chrogan Anna agus cò bu choireach ris? Pàirt de 'Sgrìob'- Sreath de nobhailean ùra do luchd-leughaidh eadar 10 is 14 bliadhn' a dháois. A part of Sgrìob- a series of new novels for young readers between 10-14 years of age.

  £4.95

  £4.95

 • Cudail Chan Fhaigh Mi

  Cudail Chan Fhaigh Mi

  Am bi thu a' faireachdainn uaireannan gum bu toigh leat cudail? Bithidh Dòmhnall, agus tha e a' dol a-mach a lorg a' chudail as fheàrr a th' air an t-saoghal. Do you sometimes feel that you would like a cuddle? Dòmhnall does, and he is going out to find the best cuddle in the world.

  £5.99

  £5.99

 • Dealbh is Facal

  Dealbh is Facal

  An attractive, colourful and delightful opportunity to get children off to a good start with Gaelic.

  £10.00

  £10.00

 • Fios is Faireachdainn

  Fios is Faireachdainn

  Ionnsaich tuilleach mu ar faireachdainnean agus a' bhuaidh a bheir seo oirnn. Còrdaidh an leabhar seo le flapaichean gu mòr ris an fheadhainn as òige. Help your little one learn more about their feelings with this interactive book. Children will enjoy going through and lifting the flaps to discover more about feelings and the effect they have on us.

  £4.99

  £4.99

40
More
Top