Children's Books

 • 'A' Challaig seo, Chall Ò'

  'A' Challaig seo, Chall Ò'

  'A' Challaig seo, Chall Ò' le Màrtainn Mac an t-Saoir Uaireannan bidh sinn a' faighneachd a bheil droch fhortan gam shireadh-sa a dh'aona-ghnothach? 'S ann mar sin a tha Mìcheal Boidhd a'faireachdainn is cus eile roimhe is e a-nise san àrd-sgoil an Dùn Èideann. Ach nuair a thèid e fhèin is athair a Bharraigh airson na Bliadhn' Ùire, 's ann a thig Mìcheal mu choinneamh eagal mòr: a bheir crathadh air fhèin is air càch; a nì fìor atharrachadh na bheatha bho sin a-mach. _______________________ Pàirt de 'Sgrìob'- Sreath de nobhailean ùra do luchd-leughaidh eadar 10 is 14 bliadhn' a dháois. A part of Sgrìob- a series of new novels for young readers between 10-14 years of age.

  £4.95

  £4.95

 • 100 Facal Furasda

  £5.99

  £5.99

 • A Shutha Chòir

  A Shutha Chòir

  A Shutha Chòir le Rod Campbell Leabhar tog-na-flapaichean Dè an seòrsa peata a dh'iarradh tu fhèin bhon t-sutha? Ailbhean, leòmhann, nathair, no rudeigin na bu lugha? Tog na flapaichean agus faic dè na chaidh a thabhann - cuiridh e iongnadh ort!

  £4.99

  £4.99

 • A' Bhana-phrionnsa Màiri agus a' Phiseag

  A' Bhana-phrionnsa Màiri agus a' Phiseag

  A' Bhana-phrionnsa Màiri agus a' Phiseag - Alison Murray Is mise ise Bana-phrionnsa Màiri, 'S a phiseag dhòigheil - Tè as fheàrr leam. Thall a' fighe tha mo mhàthair, is mu coinneamh m' athair sàmhach. Seall, a' phiseag ag iarraidh cluich, snàth ,un mhionach is mun phluic! Rinn a' phiseag às na deann - snàth ga leantainn a-null 's a-nall... Feuch gu lean thu an snàth, gus an cuidich thu a' Bhana-phrionnsa Màiri a' lorg na piseig.   That's me, Princess Màiri, And the happy kitten - my favourite. Over there is my mother knitting, and opposite her is my quiet father. Look, the kitten wants to play, yarn on his tummy and cheeks! The kitten rushed away - the yarn following him wherever he goes... Try and follow the yarn, so you can help Princess Màiri find her kitten.

  £6.99

  £6.99

 • A' Chiad Leabhar Dubh agus Geal aig Naoidhein

  A' Chiad Leabhar Dubh agus Geal aig Naoidhein

  Gheibh naoidhean tòrr toileachais ann a bhith a' leughadh seo còmhla ribh.   A child will get lots joy reading this book with you.

  £4.99

  £4.99

 • A' Chlach-Ghealaich

  A' Chlach-Ghealaich

  A' Chlach-Ghealaich le Elaine NicFhearghais The beatha Mòrag ann am bùrach. Tha a teaghlach a' tuiteam às a chèile, chan eil caraid aice, agus tha i a' smaoineachadh nach bi adhbhar aice a bhith toilichte tuilleadh. Saoil an atharraich cùisean nuair a thig an nighean ùr, annasach dhan sgoil? _______________________ Pàirt de 'Sgrìob'- Sreath de nobhailean ùra do luchd-leughaidh eadar 10 is 14 bliadhn' a dháois. A part of Sgrìob- a series of new novels for young readers between 10-14 years of age.

  £4.95

  £4.95

 • A' Chraobh Boingeilidh

  A' Chraobh Boingeilidh

  A' Chraobh Boingeilidh - Steaphanaidh Chaimbeul 'S e craobh air leth annasach a tha a' fàs sa Choille Dhorcha, nach e?   It's a very interesting tree that's growing in the Dark Forest, isn't it?

  £5.99

  £5.99

 • Acrachan, A' bhiast a dh'itheas Sgudal!

  Acrachan, A' bhiast a dh'itheas Sgudal!

  Acrachan, A' bhiast a dh'itheas Sgudal! - Chae Strathie / Ben Cort Seo agaibh sgeulachd mu Iain Mac an Tàilleir, bha an rùm aige salach, troimh-a-chèile 's mì-chàilear.  Cha toir càil air Iain a rùm a sgioblachadh - ach cha do thachair Iain a-riamh ri Acrachan... Agus tha a' bhiast mhòr sin a bhios a' snùsail 's a' sèideadh a' lorg stuth a lìonas a mionach mòr acrach.  An ann am broinn na bèist' a bhios Iain air a' cheann thall? Tha plana aige, ach an dùil an sàbhail sin e?   Here is the story about Iain Taylor, his room was dirty, a mess, and unpleasant. Nothing will make Iain tidy his room - but Iain has never met Acrachan... And the big beast who is constantly looking for stuff to fill his big empty stomach. Will Iain end up inside the beast? He has a plan, but will it save him?

  £6.99

  £6.99

 • Am Baile Beag Annasach

  Am Baile Beag Annasach

  Am Baile Beag Annasach le Mairi NicGurmaid  

  £4.95

  £4.95

 • Am Bocan

  Am Bocan

  Airson dithis bhràithrean, bha Ailean agus Ruairidh gu math aocoltach ri chèile. 'S e balach glic a bha ann an Ailean ach bha Ruairidh tric ann an trioblaid. Dh;fhuch bòcan ri seo atharrachadh - ach an dùil an deach leis?   Tha an leabhar seo air fhoillseachadh mar phàirt de shreath labhraichean leughaidh, freagarrach airson clann aig diofar ìrean agus aoisean anns a' bhun-sgoil.

  £5.99

  £5.99

 • Am Faca tu Riamh...?

  Am Faca tu Riamh...?

  Am Faca Tu Riamh...? - Gwen Bowie / Karen Hendry / Margaret Mulholland

  £3.99

  £3.99

 • Am Fuamhaire Spaideil

  Am Fuamhaire Spaideil

  Am Fuamhaire Spaideil - Julia Donaldson / Axel Scheffler / Tormod Caimbeul B' fheàrr le Seòras nach b' esan am fuamhaire bu phiullach a bha sa bhaile. Aon latha nuair a chì e bùth ùr a' reic aodach air leth mòr, tha e a' dèanamh an-àirde inntinn fàs spaideil. Tha Seòras a' dol na fuamhaire ùr aon uair 's gu faigh e lèine, taidh agus brògan gleansach ùr. "Ach thoir sùil orms', a charaid, Chan eil sa bhaile seo cho spaideil." Sin an t-òran a tha e a' seinn. Ach, air a shlighe dhachaidh tha e a' coinneachadh ri diofar bheathaichean a tha a' cur feum air cuideachadh... agus air aodach!   Seòras wished he wasn't the shaggiest giant in the town. One day when he sees a new shop selling really big clothes, he makes up his mind to be well-dressed. Seòras will turn into a new giant once he gets his new shirt, tie and new shiny shoes. "But look at me, friend, there is no one in this town so well-dressed." That is the song he sang. But, on his way home he meets different animals in need of help... and clothes!

  £5.99

  £5.99

40
More
Top

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter
Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe