Acrachan, A' bhiast a dh'itheas Sgudal!

  • Click to enlarge
Acrachan, A' bhiast a dh'itheas Sgudal!

Tap to enlarge

£6.99


Product Information
Specification

Acrachan, A' bhiast a dh'itheas Sgudal! - Chae Strathie / Ben Cort

Seo agaibh sgeulachd mu Iain Mac an Tàilleir, bha an rùm aige salach, troimh-a-chèile 's mì-chàilear. 

Cha toir càil air Iain a rùm a sgioblachadh - ach cha do thachair Iain a-riamh ri Acrachan... Agus tha a' bhiast mhòr sin a bhios a' snùsail 's a' sèideadh a' lorg stuth a lìonas a mionach mòr acrach. 

An ann am broinn na bèist' a bhios Iain air a' cheann thall? Tha plana aige, ach an dùil an sàbhail sin e?

 

Here is the story about Iain Taylor, his room was dirty, a mess, and unpleasant.

Nothing will make Iain tidy his room - but Iain has never met Acrachan... And the big beast who is constantly looking for stuff to fill his big empty stomach.

Will Iain end up inside the beast? He has a plan, but will it save him?

Product CodeAaBadS
ConditionNew

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter
Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe