Books

 • 101 Uses for Baler Twine

  101 Uses for Baler Twine

  A must have for country dwellers the world over who already know the astonishing number of ways, apart from baling hay, in which the ubiquitous baler twine can be used- and a recipe book of possibilities for the first time user! Leabhar ion-mhainnaichte do mhuinntir an tuath aig a bheil fìor eòlas air an iomadh dòigh iongantach anns an gabh sreang na bèile a chleachdadh- a thuilleadh air a' ceangal fheòir- agus gu bearbha don fheadhainn nach eil eòlach, bidh sibh air ur beò ghlachadh le cho innleachdach sa tha sreang na bèile!

  £4.99

  £4.99

 • A Hebridean Naturalist's Journal 1817-1818

  A Hebridean Naturalist's Journal 1817-1818

  A Hebridean Naturalist's Journal 1817-1818 by William MacGillivray. Edited by Dr Robert Ralph. William MacGillivray was just 21, on the verge of his career as an outstanding naturalist and bird artist, when he left Aberdeen to spend a year at his childhood home at Northton in Harris. In that year he kept a detailed journal that provides a rare insight into the rural life of 19th century Scotland, especially of the Outer Isles. MacGillivray recorded details of everything that happened in his daily life, the weather, his feelings about the people he met, the food that he ate, the clothes that he wore, even the games that his family played in the evening. Running through the journal is his love of natural history. He wrote about the birds and plants that he saw and made detailed descriptions of them. This year in Harris was to set MacGillivray on the path to becoming one of Scotland's finest naturalists, first in Edinburgh and finally as Regius Professor of Natural History at Aberdeen University.

  £15.00

  £15.00

 • A Stornoway Life

  A Stornoway Life

  "A treasure trove of personalities and of every day events melded with interesting descriptions of the best loved places in our town. It is also an eclectic but well observed and lovingly crafted account of the author's personal interaction with life as it was in his youth, his middle age and his present venerable stage of life." - Sandy Matheson

  £10.50

  £10.50

 • A Very Civil People

  £10.99

  £10.99

 • An Dosan

  An Dosan

  Duine annasach a tha san Dosan, fear òg a tha a' fàgail a dhachaigh 's a' sireadh beatha eile dha fhèin. Gheibh e sin, is thèid e na dhuine dèanadach, trang, mòran a' dol aige. Ach a bheil an saoghal ùr a tha e air a chruthachadh gu bhith na bhuaireadh dha? Tha sgeulachd am broinn sgeulachd seo, is iad air leth tarraingeach. Saoil ciamar a chrìochnaicheas eachdraidh an Dosain?

  £9.99

  £9.99

 • An Sgoil Dhubh

  An Sgoil Dhubh

  An Sgoil Dhubh le Iain F. MacLeòid (2014) 190 pages. Tha an Rìgh marbh, na Draiudhean a-nis a' riaghladh agus tha duine sam bith a bruidhneas nan aghaidh a' dol à sealladh gun sgeul orra tuilleadh. Tha eagal is mì-chinnt air an t-sluagh agus ainm ri chluinntinn nach cualas far iomadach ginealach: An Sgoil Dhubh. Air eailean beag iomallach tha duine òg, Sgàire, a' tachairt air dithis strainnsear air a' mhòintich; toiseach turais a tha ag atharrachadh a bheatha gu tur agus ga thoirt tro chunnart is tro chogadh air an t-slighe a bha an dàn linntean mus do rugadh e. Tha Iain F. MacLeòid gar stiùireadh le sgil an fhìor-sgeulaiche feadh iomadh tìr is saoghal a tha ùr agus iongantach ach fhathast freumhaichte ann an draoidheachd is gaisgeachd nan seann uirsgeul. _____________________________________________________ Aiteal: Sreath de sgrìobhaidean sgoinneil bho sgrìobhaidearan sgaiteach. Sreath ùr bho Acaor, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean.

  £9.99

  £9.99

 • Breab, Breab, Breab- Iain D. Urchardan

  Breab, Breab, Breab- Iain D. Urchardan

  Cluinnear guth an t-seanchaidh gu làidir anns a' chruinneachadh seo, cheart mar gum bhiodh sinn ga èisteachd an tac na teine. Tha Iain D. Urchardan a' cur blas traidiseanta air sgeulachdan an latha an diugh a tha air am breacadh le caractaran agus cainnte a dh'aithnicheadh duine sam bith a thogadh ann an coimhearsnachd Ghàidhealach, ged a bhruidhneas e air cuspairean a bhuineas ri iomadh àm agus àite.

  £11.99

 • Ceòl Chaluim

  Ceòl Chaluim

  The Pipe Music of Calum Campbell of Benbecula. "This collection of music composed by the late Calum Campbell of Benbecula is a very welcome addition to the published repertoire of pipe music. I was fortunate to have known Calum and I remember with warm affection his love of the music and his interest in composing tunes for the pipes. Until the staff at The National Piping Centre took on the task of typesetting his tunes for this publication, I was unaware of the amount of music Calum had written. His tunes are closely tied with the community from which he came, and the Hebridean musical influence, which Calum was nurtured in as one of a family of pipers, leaps from each page." - Roddy MacLeod, MBE

  £10.95

  £10.95

 • Cluicheadairean

  Cluicheadairean

  Cluicheadairean le Catrìona Lexy Chaimbeul (2013) 218 pages. Cho fad 's tha fios aig duine, 's e teaghlach dòigheil, soirbheachail a th'anns na Morrisons. 'S e dotair a th'ann a Sam, le bean bhrèagha, dithis chloinne agus cliù sa choimhearsnachd. Tha choltas air gu bheil a h-uile càil na bheatha slàn, co-iomlan ach tha Sam air a bhith dol a-mach air an oidhche gun innse dhan teaghlach càit' a bheil e a' dol. Chan eil cluicheadair càll-coise san sgìre leithid Chris Morrison. The e òg, eireachdail agus air a shlighe gu beatha ùr na chluicheadair proifeiseanta. Tha e cuideachd ann an gaol airson a' chiad turas na bheatha agus dh'fhodadh sin a h-uile càil a mhilleadh. _____________________________________________________ Aiteal: Sreath de sgrìobhaidean sgoinneil bho sgrìobhaidearan sgaiteach. Sreath ùr bho Acaor, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean.

  £9.99

  £9.99

 • Còisir nan Gunna

  Còisir nan Gunna

  Còisir nan Gunna le Anndra A. Dunn (2013) 224 pages. Is e 1940 a th'ann agus tha an cogadh ann an Eòrpa a' dol gu làidir, le airmean Hitler a' dèanamh ionnsaigh air gach dùtha agus feum aig Breatainn agus an Fhraing seasamh nan aghaidh. Uill, sin a shaoil Uilleam MacLeòid nuair a chaidh e don arm, co-dhiù. Anns an Fhraing chan eil càil a' tachairt, agus chan eil ann an cogadh Uilleam ach sàirdseantan fiadhaich, bully beef a-mach a tionaichean, a' seasamh faire ann an trainnse airson uairean-a-thìde fada- agus sabaid ghoirid gheur bho àm gu àm. Chan e seo na bha e a' sùileachadh bhon chogadh, ach 's dòcha gum fàsadh e cleachdte ris; mura biodh airmean a' Ghearmailt ag ullachadh airson blitzkrieg mhòr ris nach eil an Fhraing neo Breatainn deiseil idir, agus a bheir Uilleam agus a charaidean sios an rathad iargalta a tha a' stad aig baile beag oir-thìr na Frainge: Saint Valéry-en-Caux. _____________________________________________________ Aiteal: Sreath de sgrìobhaidean sgoinneil bho sgrìobhaidearan sgaiteach. Sreath ùr bho Acaor, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean.

  £9.99

  £9.99

 • Cuimhneachan

  Cuimhneachan

  Bàrdachd a' Chiad Chogaidh. Tha guth nan daoine a' tighinn troimhe gu làdair anns a' chiad chruinneachadh de bhàrdachd Ghàidhlig mun Chiad Chogadh Mòr. Tha "Cuimhneachan" a' toirt eachdraidh a' Chogaidh Mhòir beò anns a' Bheurla agus a' Ghàidhlig. Gaelic Poetry of World War One. The voice of the people comes through strongly in this first ever anthology of Gaelic verse from the First World War. "Rememberance" brings the history of the First World War to life in Gaelic with English translation.

  £15.00

  £15.00

9
More
Top