Children's Books

 • Làimhsich agus Fairich- a' chiad leabhar-chleasan

  Làimhsich agus Fairich- a' chiad leabhar-chleasan

  Còrdaidh e ris a' chloinn a bhith a' làimhseachadh nan cruthan agus a' faireachdainn nan diofar stuthan anns an leabhar àlainn seo. Children will enjoy touching the shapes and feeling the different things in this lovely book.

  £7.99

  £7.99

 • Latha Bha Siud

  Latha Bha Siud

  Lovely touch and feel book.  When Little Hedgehog's cousin, Baby Hedgehog comes to stay, they go on a special day out. But then Baby Hedgehog loses his favourite blanket and the very special day turns into a very big adventure.

  £4.99

  £4.99

 • Leum Suas air an Sguab

  £5.99

  £5.99

 • Na Deich Spùinnich Bheaga

  Na Deich Spùinnich Bheaga

  Deich spùinnich bheaga a' seòladh air a' chuan, A' sèinn 's ag èigheachd, abair thusa fhauim! Ach dè nì iad nuair a thig ioma-ghaoth? No giobarnach mòr? No Siorc Mòr Acrach? __________________________________________________ Ten little pirates, Sailing the seas, Singing and shouting, what a noise! But what will they do when a big whirl-wind comes? Or a big octopus? Or a big hungry shark? Rannan tradiseanta mu chunntadh le fealla-dhà! Traditional verses about counting with fun!

  £6.99

  £6.99

 • Nora

  Nora

  Nora - an te a dh' ith, agus a dh' ith, agus a dh' ith!  Nora is always hungry. But what happens when she is sent to bed without any supper?! Illustrations by Ben Cort

  £10.99

  £10.99

 • Ralfaidh Rabaid- Mèirleach nan Leabhraichean

  Ralfaidh Rabaid- Mèirleach nan Leabhraichean

  Ralfaidh Rabaid- Mèirleach nan Leabhraichean le Emily MacKenzie Am faca sibhse Ralfaidh Rabaid? Tha amharas gun robh i a' dèanamh nan rudan a leanas: a' goid nobhailean, a' dèanamh às le faclairean, a' toirt leatha leabhraichean bàrdachd, a' liùgadh air falbh le comaigs agus leabhraichean còcaireachd Chunnacas i mu dheireadh faisg air traigh Artair. 'S e Ralfaidh an t-ainm a th' oirre. Bithibh faiceallach ma thèid sibh faisg oirre (ach le leatas is curranan) An urrainn dhutsa ar cuideachadh ga lorg? Còmhla cuiridh sinn stad air goid leabhraichean!

  £6.99

 • Seocan agus Craobh nam Flamag

  Seocan agus Craobh nam Flamag

  Seocan agus Craobh nam Flamag le Julia Donaldon. Dealbhan le David Roberts

  £5.99

  £5.99

 • Tè Bheag a' Ghruffalo

  Tè Bheag a' Ghruffalo

  Thuirt an Gruffalo mòr, fluth air a shròin, Nach bu chòir dha gruffalo, beag no mòr, A dhol a-steach gu bràth a choille nan cnò. Ach aon oidhche fhiadhaich cha tug tè bheag a' Ghruffalo feart air a h-athair agus a-mach leatha dhan t-sneachd. Tha fios nach eil a leithid de bheathach ann ris an Luch Mhòr Ghrànda... no a bheil...? ______________________________________________ "The Gruffalo said that no gruffalo should Ever set foot in the deep dark wood." But one wild and windy night the Gruffalo’s Child ignores her father’s warning and tiptoes out into the snow. After all, the Big Bad Mouse doesn’t really exist... does he?

  £5.99

  £5.99

 • WOW! Thuirt a' Chailleach-Oidhche

  WOW! Thuirt a' Chailleach-Oidhche

  Le Tim Hopgood, a' Ghàidhlig le Tormod Caimbeul Leabhar mu dheidhinn Dathan | A book about Colours "WOW!" arsa cailleach bheag na h-oidhche, a dh'fuirich na dùisg fad an latha. Tugainn còmhla rithe gu saoghal àlainn làn dathan.

  £5.99

40
Top