Children's Books

 • An Crogall Nach Iarraidh Gu Uisge

  An Crogall Nach Iarraidh Gu Uisge

  An Crogall Nach Iarraidh Gu Uisge le Gemma Merino Tha fhios againn uile air iarrtas nan crogall gu uisge. Uill, chan e sin e dhan chrogall seo. Cha tèid e faisg air uisge IDIR, IDIR. 'S ann as fheàrr leis a bhith a' sreap chraobhan! Am faodadh e bhith nach e crogall a tha anns a' chrogall bheag seo idir?   We all know the need crocodiles have for water. Well, that's not the case for this crocodile. He won't go near water EVER, EVER. He would much rather be climbing trees! Could it be that this little crocodile wasn't a crocodile at all?

  £6.99

 • An Cuala Tu Riamh...?

  An Cuala Tu Riamh...?

  An Cuala Tu Riamh...? - Gwen Bowie / Karen Hendry / Margaret Mulholland Dè air thallamh a tha na meanbh-bhiastagan a' dèanamh aig bonn a' ghàrraidh? Rann, tòimhseachain agus stòiridh a chuideachas le puingean sònraichte a thogail ann an dòigh spòrsail. Gheibh luch-ionnsachaidh taic le dòighean-labhairt agus tuigse bhon eadar-theangachadh agus bhon bheag-fhaclair.   What are the insects doing at the bottom of the garden? A Gaelic rhyme, some puzzles and a little story to help reinforce some language structures in a fun way. The story is translated and a glossary of words and phrases is provided to help learners of Gaelic pronounce wirds as well as understand them.

  £3.99

  £3.99

 • An Cuilean-Roin

  An Cuilean-Roin

  An Cuilean-Roin le Morag Stiùbhart Cha toigh le Pàdruig an sgoil - tha e mòran nas toilichte a' siubhal nan cladaichean. Aon latha cha deach e don sgoil agus lorg e cùilean-ròin air a' chladach agus e leònte. Bha e a' dol a dh'iarraidh biadh dhan chuilean nuair a chunnaic e iasgair le cù shìos air a' chladach. Dè thachradh nan lorgadh iad an cuilean-ròin?   Tha an leabhar seo air fhoillseachadh mar phàirt de shreath labhraichean leughaidh, freagarrach airson clann aig diofar ìrean agus aoisean anns a' bhun-sgoil.

  £5.99

  £5.99

 • An Fhaochag agus a' Mhuc-mhara

  An Fhaochag agus a' Mhuc-mhara

  An Fhaochag agus a' Mhuc-mhara le Julia Donaldson / Axel Scheffler / Tormod Caimbeul Ach suas agus sìos le iargain na sùil, a' coimhead na mara 's nam bàtaichean-smùid. "Nach mise", ars ise, "bha an-dràsta air bòrd bàta bòidheach nan crann a' dol a-null an cuan mòr, Dol a dh'fhaicinn an t-saoghail, dè b' fheàrr?" ars an fhaochag.

  £5.99

  £5.99

 • An Latha A Dh' Ith Iad Louis

  An Latha A Dh' Ith Iad Louis

  Nuair a thèid Louis ithe leis a' Ghilpar, feumaidh a phiuthar mhòr, Sarah, gluasad gu luath. Thèid i le cabhaig às dèidh a' Ghulpair, ach chan eil e cho furasta cobhair a dhèanamh air Louis, gu h-àraid nuair a tha creutairean neònach eile leis an acras a' lorg biadh... When Louis was eaten by the Gulpar, his big sister Sarah had to move fast. She quickly went after the Gulpar but it isn't very easy to help Louis, especially when there are other strange, hungry creatures looking for food...

  £5.99

  £5.99

 • An Leanabh Seo

  An Leanabh Seo

  Is fìor thoigh le leanabain a bhith a' coimhead aghaidhean de gach seòrsa. Tha fios gun còrd e riutha a bhith gam faicinn fhèin san sgàthan aig an deireadh cuideachd!   Children really enjoy looking at all sorts of different faces. They will also enjoy seeing themselves in the mirror at the end!

  £4.99

  £4.99

 • An Raga

  An Raga

  An Raga le Stephanie Chaimbeul A rèir nam britheamhan aig farpais Dhòmhnaill Meek 2015, tha an sgeul An Rage "airidh air moladh".

  £5.00

  £5.00

 • An Rathad gu Somalia

  An Rathad gu Somalia

  An Rathad Gu Somalia le Iain Mac a' Ghobhainn Tha Iain a' fagail tèarainteachd na dachaighe airson a' chiad uair agus a' dol don oilthigh a chosnadh ceum ann am Beurla mar a rinn athair roimhe. Ach tha bochdainn nan dèirceach ann an Glaschu, agus na cloinne ann an Somalia a tha a' faicinn air an telebhisean a' cur uabhas air. Ach dè 's urrainn dha a dhèanamh airson an cuideachadh?  

  £2.99

  £2.99

 • An t-Ubhal Seunta

  An t-Ubhal Seunta

  An t-Ubhal Seunta - Mary Beith / Sally Orr Sgeulachd thaitneach le Mary Beith mu ubhal a chaidh fhaicinn ann an coimhearsnachd air mullach craoibhe agus chaidh a thoirt a-nuas ann an dòigh annasach.   A delightful story by Mary Beith about an apple that was seen on top of a tree in a community and was brought down in an interesting way.

  £5.99

  £5.99

 • An Tractar agus an Liobht

  An Tractar agus an Liobht

  An Tractar agus an Liobht le Catriòna NicIlleDhuibh B' e tractaran an rud a b' fheàrr le Ruairidh, ged nach d' fhuair e riamh cothrom am faicinn.   Tractors were Ruairidh's favourite things, even though he has never had a chance to see them.

  £7.00

  £7.00

 • Anns a' Bhùrth

  Anns a' Bhùrth

  Leabhar a ghabhas steigeadh air sèithear àird, cot, no sèithear càir.   A book that can stick to high chairs, cots, or car seats.

  £2.99

  £2.99

 • Aodainn Annasach

  Aodainn Annasach

  Còrdaidh e ri clann a bhith a' feuchainn na h-aodainn annasach a chì sibh san leabhar seo.  Tionndaidh chun duilleig mu dheireadh airson faicinn cho annasach 's a tha thu fhèin a' coimhead san sgàthan iongantais.   The children will enjoy trying the strange faces you see in this book.  Turn to the last page to see how strange you are looking into the mirror.

  £4.99

  £4.99

40
More
Top

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter
Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe