Am Fuamhaire Spaideil

  • Click to enlarge
Am Fuamhaire Spaideil

Tap to enlarge

£5.99


Product Information
Specification

Am Fuamhaire Spaideil - Julia Donaldson / Axel Scheffler / Tormod Caimbeul

B' fheàrr le Seòras nach b' esan am fuamhaire bu phiullach a bha sa bhaile. Aon latha nuair a chì e bùth ùr a' reic aodach air leth mòr, tha e a' dèanamh an-àirde inntinn fàs spaideil. Tha Seòras a' dol na fuamhaire ùr aon uair 's gu faigh e lèine, taidh agus brògan gleansach ùr. "Ach thoir sùil orms', a charaid, Chan eil sa bhaile seo cho spaideil." Sin an t-òran a tha e a' seinn. Ach, air a shlighe dhachaidh tha e a' coinneachadh ri diofar bheathaichean a tha a' cur feum air cuideachadh... agus air aodach!

 

Seòras wished he wasn't the shaggiest giant in the town. One day when he sees a new shop selling really big clothes, he makes up his mind to be well-dressed. Seòras will turn into a new giant once he gets his new shirt, tie and new shiny shoes. "But look at me, friend, there is no one in this town so well-dressed." That is the song he sang. But, on his way home he meets different animals in need of help... and clothes!

Product CodeAMFS
ConditionNew

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter
Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe