Instrumental Results

Published: 12 Oct 2020

Roinnean nan ionnsramaidean fo aois 13.

1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

Instrumental categories Under 13.

1. ‘Exceptional’ 2. ‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’

(B1) Bogsa CSR fo Aois 13 / Accordion MSR U13

1. Jake, Biggar

2. Eilidh, Inbhir Nis

3. Lauren, Leòdhas

(F1) Fidheall fo aois 13 / Fiddle U13

1. Seonaidh, Barraigh

2. Alice, Steòrnabhagh

3. Eliza, An Gearastan

(P1) Pìana fo aois 13 / Piano U13

1. Grace, Inbhir Nis

2. Hazel, Dùn Èideann

(PB1) Feadan – neach-ionnsachaidh. Fosgailte / Chanter – novices. Open

1. Dòmhnall Eachann, Barraigh

2. Iain, Inbhir Nis

3. Ronnie, Inbhir Nis

(PB3) Pìob – CSR fo aois 13 / Bagpipes MSR U13

1. Archie, An t-Òban

2. Magnus, Massachusetts, Na Stàitean Aonaichte

3. Grace, Inbhir Nis

(PB5) Pìob – fo aois 13 / Bagpipes U13

1. Grace, Inbhir Nis

2. Charlie, Inbhir Nis

3. Archie, An t-Òban

(PB8) Pìobaireachd fo aois 13 / Bagpipes U13

1. Magnus, Massachusetts, Na Stàitean Aonaichte

2. Archie, Muile

3. Charlie, Inbhir Nis

Roinnean nan ionnsramaidean fo aois 19 & Fosgailte.

1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

Instrumental categories Under 19 & Fosgailte.

1. ‘Exceptional’ 2. ‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’

(B2) Bogsa CSR fo aois 19 / Accordion MSR U19

1. Archie, Drochaid Ailein

2. Calum, An t-Òban

3. Darroch, Dùn Phris

(B3) Bogsa fo aois 19 / Accordion U19

1. Archie, Drochaid Ailein

2. Kyle, Dùn Phris

3. Darroch, Dùn Phris

(F2) Fidheall fo aois 19 / Fiddle U19

1. Kathleen, Am Ploc

2. Flora, Seattle, Na Stàitean Aonaichte

3. Rachel, An t-Eilean Sgitheanach

(IB2) Bogsa – Bhalsaichean Gàidhlig Fosgailte / Accordion Gaelic Waltz Open

1. Graham MacIllinnein, Steòrnabhagh

2. Barbara Brandt, Dùn Èideann

(P2) Pìana fo aois 19 / Piano U19

1. Rae,Glaschu

(PB4) Pìob CSR fo aois 19 / Bagpipes MSR U19

1. Ruaraidh, Druim na Drochaid

2. Hector, An Caol

3. Calum, Inbhir Nis

(PB6) Pìob fo aois 19 / Bagpipes U19

1. Ruaraidh, Druim na Drochaid

2. Laura, An Gearastan

3. Logie, An t-Òban

(PB9) Pìobaireachd fo aois 19 / Bagpipes U19

1. Hector, An Caol

2. Ruaraidh, Druim na Drochaid

3. Calum, Inbhir Nis

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

JOIN OUR MAILING LIST FOR THE LATEST NEWS AND UPDATES