Air Loidhne

TORAIDHEAN

Toraidhean Ionnsramaid

Toraidhean Diluain

Toraidhean Dimairt

Toraidhean Diciadain

Toraidhean Litreachas

Toraidhean Diardaoin


.

Program Mod Air-loidhne

.

Tha e na thlachd don Chomunn Gàidhealach foillseachadh gun tèid dreach air loidhne den Mhòd Nàiseanta Rìoghail a chumail nas fhaide air adhart dhan bhliadhna. Mar a bu dual don Mhòd a h-uile bliadhna, ‘s ann anns an Dàmhair a bhios an tachartas; a’ comharrachadh agus a’ taisbeanadh cànan agus cultar na Gàidhlig.

Bha dùil ri Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa ann an Inbhir Nis, ach, mar thoireadh air a’ Choròna-bhìoras, b’ fheudar a chur dheth chun an ath-bhliadhna.

Tha fàilte ga chur air clann agus inbhich pàirt a ghabhail anns an tachartas. Eadar roinnean seinn, bàrdachd, ionnstramaidean agus dannsa Albannach, faodar clàraidhean a chur dhan Chomunn tron eadar-lìon. Bithear gan taisbeanadh tro mheadhanan sòisealta a’ Chomuinn.

Bruthaibh air an ceangal seo airson Clar-eagair Mod Naiseanta Rioghail air-loidhne 2020: Clar-eagair Mod air-loidhne

Bruthaibh air an ceangal seo airson tuilleadh stiùreadh air Mòd Nàiseanta Rìoghail Air loidhne 2020: Stiùreadh Mòd Air-loidhne 2020

Bruthaibh air an ceangal a leanas airson claradh airson farpaisean Mod Naiseanta Rioghail Air-loidhne 2020: Claraibh an seo

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios thugainn air 01463 709705 no post-d gu .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Tha e AN-ASGAIDH do dhuine sam bith a tha airson pàirt a ghabhail anns a’ Mhòd Air-loidhne, ach, ma tha sibh airson taic a thoirt dhan obair againn agus tabhartas a thoirt seachad, faodaidh sibh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn:


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD