Mòd 2016 Galleries

Gheibh sibh dealbhanan bho Mòd 2016 anns an Gailearaidh againn

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Theid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2017 a chumail ann an Loch Abar 13 - 21 Dàmhair

Tadhalaibh air làrach-lìn Mòd Loch Abar airson barrachd fios bhon Chomataidh Ionadail agus airson fiosrachadh fhaighinn mu àitichean-fuirich:

www.modlochabar.com

DREACH PRÒGRAM 2017

Gheibhear dreach prògram airson farpaisean a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail an seo.

Cuimhnichibh nach eil ann ach dreach agus gun tèid atharraichean a dhèanamh fhathast.

Tiocaidean a’ Mhòid 2017

Tha sinn toilichte gu bheil Prògram a’ Mhòid agus tiocaidean airson tachartasan a’ Mhòid a-nis rim faighinn air loidhe, an seo.

Bidh tiocaidean rim faighinn anns na h-oifisean againn agus sa Ghearasdan a dh’aithghearr. Cumaibh sùil a-mach airson tuilleadh fiosrachach an seo no air an duilleag Facebook againn.

**Bidh sinn a’ cur a-mach na h-òrdughan gu lèir nuair a thig am Prògram. Tha dùil againn am Prògram fhaighinn ann an dà sheachdain**

Future Royal National Mòd Dates

12-20 Dàmhair 2018 - Dùn Omhainn
11-19 Dàmhair 2019 - Glaschu
9-17 Dàmhair 2020- Inbhir Nis

Mòd Announcements

 • Parking Information 2017

  Bidh ​tàillean pharcaidh Comhairle nan Gàidhealtachd fhathast air dòigh seachdain a’ Mhòid. Gheibh sibh mapa de na h-àitichean pharcadh ...
 • ***Appeal for Stewards***

  ​Leis gu bheil Mòd Nàiseanta Rìoghail 2017 dìreach ceitheir seachdainnean air falbh, tha comataidh ionadail a’ Mhòid air a bhith a’ ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Inverness Branch

  ​Bidh Meur Inbhir Nis den Chomunn Gàidhealach agus Comataidh Ionadail Mòd 2020 an làthair aig Fèill an t-Eilean Duibh, anns a’ Bhlàr Dubh ...
 • Uist Provincial Mòd

  ​As deidh na thachair ann am Manchester an t-seachdain seo, thathas air Mòd Ionadail Uibhist a chur dheth. Tha sinn uile a’ cuimhneachadh ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD