Mòdan Ionadail

Tha 20 Mòd ionadail an-dràsta ri fhaotainn air feadh na h-Alba aig a bheil cothroman pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànain, ciùil agus cultarach.

Mòdan Ionadail


Cum sùil air an duilleag seo airson barrachd fios mu Mòdan Ionadail 2017.


Sruighlea / Stirling 12 & 20 Cèitean / May 2017 karenfernie@gmail.com

Uibhist / Uist 26 - 27 Cèitean / May 2017

Skye / Eilean Sgitheanaich 31 Cèitean / May - 3 Ògmhios / June maireadnicolson@btinternet.com

Leòdhas / Lewis 30 Cèitean/May – 2 Ògmhios / June 2017 peigi@ancomunn.co.uk

An t-Òban / Oban 2 - 3 Ògmhios / June 2017 moiradunlop@btinternet.com

Cille Brìde an Ear / East Kilbride 2 - 3 Ògmhios / June 2017 catmacdonald292@btinternet.com

Obar Pheallaidh / Aberfeldy 9 - 10 Ògmhios / June 2017 pad.gaelicmod@gmail.com

Loch Abar / Lochaber 9-10 Ògmhios / June 2017 moirarobertson15@gmail.com

Àird nam Murchan/ Ardnamurchan 16 Ògmhios / June 2017

Inbhir Nis / Inverness 16 – 17 Ògmhios / June 2017 secretary@invernessprovincialmod.co.uk

Ìle / Islay 2 Sultain / September 2017 alisongrayislay@aol.co.uk

An Dreòlluinn / Mull & Iona 8 - 9 Sultain / September 2017 mullmod@donnadugdale.co.uk

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

And

ERDF
CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD