Mil San Tì?

Mil San Tì?

Tap for gallery

£11.99


Product Information
Specification
Mil San Tì? le Seonag Monk(2016), 220 pages.

The Sìle Armstrong toilichte. Tha i tana, bòidheach, le beatha ghleansach còmhla ris an duine bheartach aice, Seumas. Tha i gu math nas toilichte na a piuthar, Fiona, a tha cho reamhar sluisgeach agus pòsta ris a' phloc ud, Fearghas. Chan eil Fiona a' ceasnachadh co-dhiù a tha i toilichte gus nach eil, i a'gàireachdaich 's a' cumail a-mach às an rathad air beul biorach a peathar-chèile, Nora. Chan eil Nora toilichte. Tha Nora a' ruith taigh-aoigheachd.

'S e sgeul socair air beatha hum drum bhoireannach a th' ann am Mil San Tì, le beagan deoch-làdair, slugadh philichean, neo-dhìlseachd, làmhachas-làidir agus rudeigin car coltach ti murt a' snìomh an sgeòil ri chèile...

_____________________________________________________

Aiteal: Sreath de sgrìobhaidean sgoinneil bho sgrìobhaidearan sgaiteach. Sreath ùr bho Acair, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Product CodeMILL9
Condition
Weight0.32lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top