Royal National Mod - Results : 10/10/2015

Comp No: B342
Comp Title: Fiddle Groups
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Na Seann Dhaoine

The Dr and Mrs Atholl Robertson (Oban) Trophy

£100 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

Na Daoine Eile

£50 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Lochgoilhead Fiddle Workshops

Comp No: B360
Comp Title: Piping Ceòl Mòr
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Jonathan Greenlees, Glaschu.

The James R Johnston Memorial Trophy

£150 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

Angus J Maccoll, An t-Òban.

£100 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Colin Campbell, Inbhir Nis.

£75 (An Comunn Gàidhealach)

Comp No: B361
Comp Title: Piping Ceòl Beag
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Colin Campbell, Inbhir Nis

The John T MacRae Cup

£100 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

J. Decker Forrest, n t-Eilean Sgitheanach

£75 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Jonathan Greenlees, Glaschu

£50 (An Comunn Gàidhealach)

4th

Comp No: B362
Comp Title: Piping
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

J. Decker Forrest, An t-Eilean Sgitheanach

The Argyllshire Gathering Quaich

£100 (The Argyllshire Gathering)

2nd

Cameron Macdougall, Neig

£75 (The Argyllshire Gathering)

3rd

James MacPhee, Inverness

£50 (The Argyllshire Gathering)

4th

Comp No: C108
Comp Title: Bagpipes Open 13-15
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Angus Finlay MacPhee, Inbhir Nis

The Roderick Munro Quaich

Gold Badge

2nd

Finlay Cameron, Drochaid Ruaidh.

Silver Badge

3rd

Eòghainn Peutan, Àrd-sgoil Phort Rìgh

Bronze Badge

Comp No: C109
Comp Title: Bagpipes Open 13-15
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Finlay Cameron, Drochaid Ruaidh

Gold Badge

2nd

Angus Finlay MacPhee, Inbhir Nis

Silver Badge

3rd

Eòghainn Peutan, Àrd-sgoil Phort Rìgh

Bronze Badge

4th

Comp No: C116
Comp Title: Piano Open 13-18
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Alan Angus Rowan, Àrd-sgoil Firrhill

The Margaret Hill-Boyle Memorial Trophy

Gold Badge

2nd

Eilidh G Morrison, Sgoil MhicNeacail.

Silver Badge

3rd

Magnus Westwell, Àrd-sgoil Coille nan Ridirean

Bronze Badge

Comp No: C118
Comp Title: Fiddle Open 13-18
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Magnus Westwell, Ard-sgoil Coille nan Ridirean

The Robert MacCallum Memorial Trophy

Gold Badge

2nd

Hannah MacRae, An Gearasdan

Silver Badge

3rd

Rhona MacKintosh, Sgoil Chiùil Lochabair

Bronze Badge

Comp No: C130
Comp Title: Bagpipes Open 16-18
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Brìghde Chaimbeul, An Caol

The Royal Highland Fusiliers Cup

Gold Badge

2nd

John Campbell, Àrd-sgoil Lourdes.

Silver Badge

3rd

Donald C Stewart, Acadamaidh Baile nan Stiùbhartach.

Bronze Badge

Comp No: C131
Comp Title: Bagpipes Open 16-18
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

John Campbell, Àrd-sgoil Lourdes

Col. Murdoch MacTaggart, Bowmore, Memorial Trophy

Gold Badge

2nd

Donald C Stewart, Acadamaidh Baile nan Stiùbhartach

Silver Badge

3rd

Brìghde Chaimbeul, An Caol

Bronze Badge

Comp No: C132
Comp Title: Piobaireachd Open U19
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Brìghde Chaimbeul, An Caol

£50 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

Finlay Cameron, Drochaid Ruaidh

£30 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Aaron Hossain, Àrd-sgoil an Òbain

£20 (An Comunn Gàidhealach)

Comp No: C176
Comp Title: Fiddle Groups Open U19
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Sgoil Chiùil Lochabair

Gold Badge

2nd

Cracte Leis

Silver Badge

3rd

= Còmhlan-ciùil Bràghaid Albann

= Gleus

Bronze Badge

Comp No: C176A
Comp Title: Fiddle Groups U13
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Am Brag Mor

Gold Badge

Comp No: C178
Comp Title: Accordion Open U19
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Kyle Gordon Rowan, Àrd-sgoil Firrhill

The Smith Mearns Trophy

Gold Badge

2nd

Connor Alasdair MacPhail, Balemartine

Silver Badge

3rd

William Campbell, Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa

Bronze Badge

Comp No: C178A
Comp Title: Accordion Music Open U19
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Kyle Gordon Rowan, Ard-sgoil Firhill

£50 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

William Campbell, Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa

£30 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Duncan Shirkie, Eilean Leòdhais

£20 (An Comunn Gàidhealach)

Comp No: C179
Comp Title: Melodeon Open U19
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Duncan Shirkie, Eilean Leòdhais

Hebrides Haulage Trophy

Gold Badge

2nd

Catriona Bain, Sgoil MhicNeacail

Silver Badge

3rd

Annie Margaret Maclennan, Sgoil MhicNeacail

Bronze Badge

Comp No: C81
Comp Title: Piano Open U13
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Blythe Shand, Touch Primary School, Dunfermline

The Jenny M B Currie Kilt Pin

Gold Badge

2nd

Abigail Cavanagh, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Silver Badge

3rd

Evie MacLean-Yuille

Bronze Badge

Comp No: C83
Comp Title: Fiddle Open U13
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Lachlan Murdo Kennedy, St Mary’s Music School

Gold Badge

2nd

Emma Morrison, Àrd-sgoil Dalziel

Silver Badge

3rd

= Dòmhnall MacGriogair, Sgoil Ghàidhlig Glaschu

= Abbie Morris, Àrd-sgoil Ìle

Bronze Badge

Comp No: C84
Comp Title: Accordion Open U13
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Archie MacKechnie, Acadamaidh Dholar

The Daniel G R Burt (Chapelhall) Airdrie Memorial Trophy

The Smith Mearns Trophy

Gold Badge

2nd

Calum Macdonald, Lochgilphead Campus

Silver Badge

3rd

Eòin Coinneach Cuimeanach, Àrd-sgoil Gheàrrloch.

Bronze Badge

Comp No: C85
Comp Title: Chanter Open U13
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Molly Perkins, Sgoil Lionacleit

Gold Badge

2nd

Laura Robertson, Bun-sgoil Gàidhlig Lochabair

Silver Badge

3rd

Declan Malloy, Bun-sgoil Stafainn

Bronze Badge

Comp No: C86
Comp Title: Bagpipes Open U13
Comp Date: Saturday, October 10 2015
1st

Eilidh Mòrag Nic a’ Phì, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

The Roderick Ross, Ferintosh, Memorial Trophy

Gold Badge

2nd

Innes Munro, Bun-sgoil an Dùn Beag

Silver Badge

3rd

Eòsaph Caimbeul, An Caol

.Bronze Badge