Royal National Mod - Results : 11/10/2014

Comp No: B360
Comp Title: Piping Ceòl Mòr
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Sandy Cameron, Roybridge

The James R Johnston Memorial Trophy

£150 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

Colin Campbell, Inverness

£100 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Jonathan Greenlees, Glasgow.

£75 (An Comunn Gàidhealach)

Comp No: B361
Comp Title: Piping Ceòl Beag
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Gordon McCready, Paisley

The John T MacRae Cup

£100 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

Gavin Ferguson, Glasgow

£75 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Sandy Cameron, Roybridge

£50 (An Comunn Gàidhealach)

4th

Comp No: B362
Comp Title: Piping
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Colin Campbell, Inverness

The Argyllshire Gathering Quaich

£100 (The Argyllshire Gathering)

2nd

Gordon McCreadie, Paisley

£75 (The Argyllshire Gathering)

3rd

James MacPhee, Inverness

£50 (The Argyllshire Gathering)

4th

Comp No: B370
Comp Title: Accordion Music- March, Strathspey, Reel
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Brandon MacPhee, Caithness

The Smith Mearns Trophy

2nd

Graham MacLennan, Stornoway

3rd

Ruairidh MacLean, Loch Bhraoin

Comp No: C108
Comp Title: Bagpipes Open 13-15
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Ben Muir, Taigh Phreston.

The Roderick Munro Quaich

Gold Badge

2nd

Eòghainn Peutan, Àrd-sgoil Phort Rìgh.

Silver Badge

3rd

Katie MacDonald, Barra

Bronze Badge

Comp No: C109
Comp Title: Bagpipes Open 13-15
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Finlay Cameron, Acadamaidh Dholar

Gold Badge

2nd

Calum Craib, Beinn na Faoghla

Silver Badge

3rd

Katie MacDonald, Barra

Bronze Badge

4th

Comp No: C116
Comp Title: Piano Open 13-18
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Cara Gordon, Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa.

The Margaret Hill-Boyle Memorial Trophy

Gold Badge

2nd

Eilidh G Morrison, Sgoil MhicNeacail.

Silver Badge

3rd

Duncan MacLeod, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhuthaich.

Bronze Badge

Comp No: C118
Comp Title: Fiddle Open 13-18
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Magnus Westwell, Ard-sgoil Coille nan Ridirean

The Robert MacCallum Memorial Trophy

Gold Badge

2nd

Hannah MacRae, Àrd-sgoil Lochabair

Silver Badge

3rd

Eilidh MacLeod, Sgoil MhicNeacail.

Bronze Badge

Comp No: C130
Comp Title: Bagpipes Open 16-18
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Cameron MacDougall, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhuthaich.

The Royal Highland Fusiliers Cup

Gold Badge

2nd

Brìghde Chaimbeul, An Caol

Silver Badge

3rd

Melissa Jeffrey, Eilean Leòdhais

Bronze Badge

4th

​Callum Wynd, Ard-sgoil Naomh Modan

 

Also

​5th Ally Weir, Àrd-sgoil Lochabair

6th Theo Pratt, Pìobairean Pàirc Corberry

Comp No: C131
Comp Title: Bagpipes Open 16-18
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Cameron MacDougall, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhuthaich

Col. Murdoch MacTaggart, Bowmore, Memorial Trophy

Gold Badge

2nd

Brìghde Chaimbeul, An Caol.

Silver Badge

3rd

Melissa Jeffrey, Eilean Leòdhais

Bronze Badge

4th

​Callum Wynd, Ard-sgoil Naomh Modan

 

Also

5th Ally Weir, Àrd-sgoil Lochabair

6th Theo Pratt, Pìobairean Pàirc Corberry

Comp No: C132
Comp Title: Piobaireachd Open U19
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Cameron MacDougall, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhuthaich.

£50 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

Brìghde Chaimbeul, An Caol

£30 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Callum Wynd, Ard-sgoil Naomh Modan.

£20 (An Comunn Gàidhealach)

Comp No: C176
Comp Title: Fiddle Groups Open U19
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Tarsainn an Drochaid.

Gold Badge

2nd

Sgoil Chiùil Lochabair.

Silver Badge

3rd

​C for Craic.

Bronze Badge

4th

Sweetie Break.

Comp No: C176A
Comp Title: Fiddle Groups U13
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Na Fidhlearan Beaga.

Gold Badge

Comp No: C178
Comp Title: Accordion Open U19
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Alasdair MacDonald, Àrd-sgoil Gheàrrloch

The Smith Mearns Trophy

Gold Badge

2nd

Connor Alasdair MacPhail, Ard-sgoil Thioradh.

Silver Badge

3rd

Ciorstaidh-Sarah Chaimbeul, An Caol

Bronze Badge

Comp No: C178A
Comp Title: Accordion Music Open U19
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Kyle Gordon Rowan, Ard-sgoil Cnoc a’ Ghiuthais

£50 (An Comunn Gàidhealach)

2nd

Ciorstaidh-Sarah Chaimbeul, An Caol.

£30 (An Comunn Gàidhealach)

3rd

Lauren Anne Maclean, Western Isles.

£20 (An Comunn Gàidhealach)

Comp No: C179
Comp Title: Melodeon Open U19
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Annie Margaret Maclennan, Sgoil MhicNeacail.

Hebrides Haulage Trophy

Gold Badge

2nd

Duncan Shirkie, Sgoil MhicNeacail

Silver Badge

3rd

Catriona Bain, Sgoil MhicNeacail.

Bronze Badge

Comp No: C81
Comp Title: Piano Open U13
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Isla NicLeòid, Bun-sgoil Stafainn.

The Jenny M B Currie Kilt Pin

Gold Badge

2nd

Dòmhnall MacGriogair, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Silver Badge

3rd

Lewis Sutherland, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Bronze Badge

Comp No: C83
Comp Title: Fiddle Open U13
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Rona MacLeod, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhuthaich.

Gold Badge

2nd

Anna Westwell, Àrd-sgoil Broughton

Silver Badge

3rd

Alice Nic a’ Mhaoilein, Còisir Òg an Rubha.

Bronze Badge

Comp No: C84
Comp Title: Accordion Open U13
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Kyle Gordon Rowan, Ard-sgoil Cnoc a’ Ghiuthais.

The Daniel G R Burt (Chapelhall) Airdrie Memorial Trophy

The Smith Mearns Trophy

Gold Badge

2nd

Eòin Coinneach Cuimeanach, Bun-sgoil Gheàrrloch.

Silver Badge

3rd

Anna Magee, Bun-sgoil Thunga

Bronze Badge

Comp No: C85
Comp Title: Chanter Open U13
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Molly Alice Perkins, Sgoil Phaibil

Gold Badge

2nd

Anna Magee, Bun-sgoil Thunga

Silver Badge

3rd

Laura Robertson, Còmhlan-pìoba Loch Abair

Bronze Badge

Comp No: C86
Comp Title: Bagpipes Open U13
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Eòsaph Caimbeul, An Caol.

The Roderick Ross, Ferintosh, Memorial Trophy

Gold Badge

2nd

Archie MacLean, Bun-sgoil an Aodain Bhàin

Silver Badge

3rd

Jonathan Beaton, Àrd-sgoil Phort Righ

Bronze Badge

Comp No: C88
Comp Title: Melodeon Open U13
Comp Date: Saturday, October 11 2014
1st

Calum Alexander Maclennan, Sgoil MhicNeacail.

Salar Flaky Smoked Salmon Trophy

Gold Badge

2nd

Tormod Niall Maclennan, Sgoil Shiaboist.

Silver Badge