Mòd 2017 Galleries

Gheibh sibh dealbhan bho Mòd 2017 an seo

Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ‘s sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànan agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Thèid Mòd Nàiseanta Rìoghail 2018 a chumail ann an Dùn Omhain 12 - 20 Dàmhair

Tha sinn an dòchas gum faic sinn ann an Dùn Omhain sibh. Tha làrach-lìn Comataidh Ionadail a’ Mhòid beò a-nis. Dèanaibh cinnteach gun tadhal sibh air airson fiosrachadh a thaobh Comataidh Ionadail a’ Mhòid, tachartasan airson airgead a thogail, àitichean-fiuirich agus cothroman saor-thoileach!

http://www.moddhunomhain.com/

Cuideachd, tha duilleag Facebook aca- dèanamh cinnteach gu bheil sibh gan leantainn.

http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/moddetail/year-of-young-people-20181/ga


Future Royal National Mòd Dates

12-20 Dàmhair 2018 - Dùn Omhain
11-19 Dàmhair 2019 - Glaschu
9-17 Dàmhair 2020- Inbhir Nis

Mòd Announcements

  • Mòd Trophies

    ​Bu chòrr dhuibh a bhith air duaisean a’ Mhòid a thilleadh thugainn a-nis. Bu chòrr dhaibh uile a bhith ann an staid reusanta airson Mòd ...
  • Year of Young People 2018

    ​Bidh fios aig cuid agaibh gur e Bliadhna na h-Òigridh a th’ ann am bliadhna. Tron bhliadhna, bidh sinn a’ faicinn tòrr chothroman dha ò...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD