Naidheachdan

Club 400 Inbhir Nis

Published: 29 Apr 2013

Seo an fheadhainn a fhuair na duaisean airson Club 400 na mios seo:

£250 M V Laycock, Inbhir Nàrainn

£100 Iain MacAmhlaigh, Leòdhas

£50 Dòmhnull Dòmhnullach, Steòrnabhagh

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Riaghailtean ACG

Published: 26 Apr 2013

Tha sinn air atharrachaidhean a dheanamh air na Riaghailtean againn. Thoiribh suil orra gun fhios nach eil atharrachaidhean sam bith ann a thaobh na farpaisean agaibh.

Chithear na Riaghailtean an seo:

Riaghailtean ACG Mart 2013.doc

« Back to Mod News List

Atharrachadh air A308

Published: 25 Apr 2013

A308 Tha bean agam (Puirt)

Please click on the following amended musical insert for A308 noting additional changes. The insert refers to the port ‘Tha bean agam’, bars 43, 44 & 45 (page 26 of the booklet version). For choirs who are working from the electronic version, these are bars 147, 148 & 149.

INSERT A308.pdf

« Back to Mod News List

Foirmean Mod 2013

Published: 17 Apr 2013

Gheibhear foirmean airson Mod Naiseanta Rioghail 2013 an seo.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh air 01463 709 705 no cuiribh post-d gu: rena@ancomunn.co.uk

« Back to Mod News List

Duais £200 airson Oran Ur!

Published: 05 Apr 2013

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh mu dheidhinn farpais L402 an seo: http://www.acgmod.org/nationalmod/rules

« Back to Mod News List

Cèartachadh air Òrain Ainmichte 2013

Published: 04 Apr 2013

Tha Comataidh a’ Mhòid air atharrachaidhean a dhèanamh anns na h-Òrain Ainmichte a leanas. Feumar cumail ris na h-atharrachaidhean seo. Ma tha ceist sam bith agaibh cuiribh fios gu Seumas Greumach: james@ancomunn.co.uk no 01463 709 705.

A300-An Dubh-Ghleannach

Bar 45-Words in bass part should be as tenor part.

A302-Eilean mo chrìdh’

Bar 36, word should be ‘thall’ and not ‘ann’

A303-Och nan och ‘s mi fo lèireadh

First note in the soprano’s part should be an E flat, not an F.

Bar 39: Sop and Alto parts should sing ‘laill o ho’ and not ‘faill o ho’.
Bar 50: ‘Hù o ro ho io’, not ‘…a o ro ho io’
Bar 52: Word on first note is ‘ho’, not ‘o’
Bar 54: Word on first note is ‘ho’, not ‘hi’

Bar 78- should be ‘mhuir na mìll’ rather than ‘muir na mhìll’.

Bar 104: ‘laill o ho’, not ‘faill
Bar 106-the word in bass part should be, lèireadh’ and not ‘leiridh’

306-Haoidealan dubh

Bar 44-The word ‘Tha’ is missing in alto part (on the last quaver).

A308-Puirt

Tha bean agam-bar 124 (bar 20 in booklet), tenor and bass should read; ‘thug’ instead of ‘thig’.

Tha bean agam-bar 112 & 148 (8 & 44 in booklet), the crotchet and quaver on the word ‘salach’ should be the other way around, in all parts.

Tha bean agam-bar 148-error in Soprano: should be C sharp (t) not C natural (ta)

Tha bean agam- bar 161 (bar 57 in booklet), the soprano part should read; ‘lèine gheal’ instead of ‘Dè nì mi’.

C78 Ruidhlidh na coilich dhubha

Verse 2 should read:

Ma phòsas Annag an-diugh

Pòsaidh gach uile tè

Ma phòsas Annag an-diugh

Sgaradh air an t-seana bhean

A306, Och nan och ‘s mi fo lèireadh

In bar 31, Alto line, the the vocable ‘Hur-a’ should be ‘Hiu-ra’.

C78 Gille-Calum (Danns’ a’ chlaidheimh)

The solfa in the first two bars of line two (bar 5 & 6) should read: r, ta, s, f, r, ta

A308 Tha bean agam (Puirt)

Please click on the following amended musical insert for A308 noting additional changes. The insert refers to the port ‘Tha bean agam’, bars 43, 44 & 45 (page 26 of the booklet version). For choirs who are working from the electronic version, these are bars 147, 148 & 149.

INSERT A308.pdf

Cumaibh sùil air an làrach-lin againn gun fhios nach bidh fiosrachadh sam bith againn mu na farpaisean:

www.acgmod.org/nationalmod/moddetail/changes-to-prescribed-pieces

« Back to Mod News List

Atharrachaidhean air Farpaisean

Published: 04 Apr 2013

Tha An Comunn air sùil a thoirt air Clàr-Farpaisean a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail agus air na leasachaidhean a leanas a dhèanamh airson Mòd na bliadhna-sa:

Thèid na farpaisean a leanas a thoirt a-mach:

• C47 (Conversation Learners 9-10 years)

• C47A (Conversation Learners 11-12 years)

• C48 (Storytelling Learners 9-10 years)

• C48A (Storytelling Learners 11-12 years)

• C50 (Bible Reading Learners 9-10 years)

• C50A (Bible Reading Learners 11-12 years)

• C82 (Keyboard Open Under 13 years)

• C117 (Keyboard Open 13-18 years)

• C154 (Art Poster Open 16-18 years)

• C170B (Action Song Open Under 19 Years)

• A201 (Recitation, Competitor’s Choice, Senior Learners)

• A202 (Reading Senior Learners)

• A203 (Speech Senior Learners)

• A207 (Recitation, Poetry Composed by Competitor, Senior Fluent)

• A208 (Ancient Folk Tale Senior Fluent)

• A209 (Speech Senior Fluent)

Thèid na farpaisean seo a chur còmhla:

• C24 (Conversation Learners 5-6 years) & C24A (Conversation Learners 7-8 years) will become: C24 (Conversation Learners 5-8 years)

• C25 (Storytelling Learners 5-6 years) & C25A (Storytelling Learners 7-8 years) will become: C25 (Storytelling Learners 5-8 years)

• C39 (Ancient Folk Tale Fluent 9-10 years) & C39A (Ancient Folk Tale Fluent 11-12 years) will become: C39 (Ancient Folk Tale Fluent 9-12 years)

• C43 (Bible Reading Fluent 9-10 years) & C43A (Bible Reading Fluent 11-12 years) will become: C43 (Bible Reading Open 9-12 years)

• C139 (Ancient Folk Tale Fluent 16-18 years), C141 (Storytelling Fluent 16-18 years) and C149 (Storytelling Learners 16-18 years) will become: C141 (Storytelling Open 16-18 years)

• C140 (Understanding Fluent 16-18 years) & C148 (Understanding Learners 16- 18 years) will become: C140 (Understanding Open 16-18 years)

• C143 (Conversation Fluent 16-18 years) & C151 (Conversation Learners 16-18 years) will become: C143 (Conversation Open 16-18 years)

Thèid na farpaisean ùr seo a chur ris a’ Chlàr:

• C178A Accordion (Piano or 3/4/5 row button instrument with Stradella bass) Play a selection of contemporary traditional tunes. Own Choice.

• C180 Waulking (Singing waulking song of own choice. Group must consist of at least 7 persons. Time allocated 10 minutes (this includes setting-up time)).

• C181 New Waulking Song New Gaelic waulking song, put to music. (More than one person may be involved in this work.) Please submit a copy of written music or a CD of the music and written words.


« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD