Fiosrachadh a’ Mhòid

Mòd Nàiseanta Rioghail

Taigh Bhaile an Athain,
40 Sràid Hunndaidh,
Inbhir Nis,
IV3 5HR
Fòn: 01463 709705.

Post-d: info@ancomunn.co.uk

Ailean Caimbeul

Ceann-suidhe a’ Chomuinn

Iain Moireasdan
Àrd-Oifigeir a’ Chomuinn

Seonag Anderson
Oifigear a’ Mhòid

Peigi Nic’Illeinein
Rùnaire a’ Chomuinn

Marina NicAoidh
Oifigear a’ Mhòid

Seumas Greumach
Manaidsear a’ Mhòid

Alison Bruce
Oifigear a’ Mhòid

Comunn na Clarsaich

Michelle Kelly, Administrator

The Clarsach Society - Comunn na Clàrsaich
Studio G43,
Out of the Blue Drill Hall
36 Dalmeny Street,
Edinburgh
EH6 8RG

Tel - 0131 554 0212
office@clarsachsociety.co.uk

Dannsa Gaidhealach

Gheibhear fiosrachadh mu farpaisean Dannsa Gaidhealach an seo:
www.toeandheel.com


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD