Mòdan Ionadail

Tha 20 Mòd ionadail an-dràsta ri fhaotainn air feadh na h-Alba aig a bheil cothroman pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànain, ciùil agus cultarach.

Mòdan Ionadail


Cumaibh sùil air an duilleag seo airson barrachd fios mu Mòdan Ionadail 2018. Cuiridh sinn cinn-latha air loidhne nuair a thig iad.

Loch Abar | Lochaber 11-12 Cèitean | May 2018 moirarobertson15@gmail.comAn t-Eilean Sgitheanach | Skye 30 Cèitean/May - 2 Ògmhios/June 2018 http://www.skyemod.co.uk/

Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbride 1-2 Ògmhios | June 2018 catmacdonald292@btinternet.com

Sruighlea | Stirling 1 & 16 Ògmhios | June 2018 modshruighlea@gmail.com

Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithness 2 Ògmhios | June 2018 mhairikirsteen@hotmail.com

Leòdhas | Lewis 5-8 Ògmhios | June 2018 peigi@ancomunn.co.uk

Glaschu | Glasgow 8-9 Ògmhios | June 2018 angelajenkins34@hotmail.com

Obar Pheallaidh | Aberfeldy 8 & 9 Ògmhios | June 2018

Àird nam Murchan | Ardnamurchan 15 Ògmhios | June 2018 telden@btinternet.com

Inbhir Nis | Inverness 15-16 Ògmhios | June 2018 secretary@invernessprovincialmod.co.uk

Ìle | Islay 23 Ògmhios | June 2018 alisongrayislay@aol.co.uk

An Dreòlluinn | Mull 7-8 Sultain | September 2018 enquiries@mullmod.org.uk

Barraigh I Barra 22 Sultain I September 2018 modbharraigh@aol.com

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD