Mòd 2017 Galleries

Gheibh sibh dealbhan bho Mòd 2017 an seo

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànan ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ‘s sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànan agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2017

Taing mhòr dhan a h-uile duine a bha an sàs ann am Mòd na bliadhna-sa. ‘S e Mòd air leth soirbheachail a bh’ ann. Gheibhear dealbhan oifigeil a chaidh thogail le Graham Hood an seo.

Thèid Mòd Nàiseanta Rìoghail 2018 a chumail ann an Dùn Omhain 12 - 20 Dàmhair

Gheibhear fiosrachadh a thaobh iarrtasan a’ Mhòid aig toiseach na bliadhn’ ùire. Tha sinn an dòchas gum faic sinn ann sibh.

Future Royal National Mòd Dates

12-20 Dàmhair 2018 - Dùn Omhain
11-19 Dàmhair 2019 - Glaschu
9-17 Dàmhair 2020- Inbhir Nis

Mòd Announcements

 • The Royal National Mòd 2021 & 2022

  ​Tha An Comunn Gàidhealach ag aithneachadh an obair mhòr a rinn Pàislig leis an tagradh aca airson inbhe Baile Cultarail na Rìoghachd ...
 • Translation Headsets

  ​​Am b’ urrainn dha duine sam bith a bh’ aig Fosgladh Oifigeil a’ Mhòid am bliadhna ann an Ionad Nibheis, An Gearasdan, dèanamh ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Inverness Branch

  ​Bidh Meur Inbhir Nis den Chomunn Gàidhealach agus Comataidh Ionadail Mòd 2020 an làthair aig Fèill an t-Eilean Duibh, anns a’ Bhlàr Dubh ...
 • Uist Provincial Mòd

  ​As deidh na thachair ann am Manchester an t-seachdain seo, thathas air Mòd Ionadail Uibhist a chur dheth. Tha sinn uile a’ cuimhneachadh ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD