Naidheachdan

Atharrachadh air Farpaisean agus Riaghailtean

Published: 13 Apr 2017

​Bidh mòran agaibh ag ullachadh airson cuir a-staigh airson farpaisean Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo a dh’ aithghearr. Dèanamh cinnteach gu bheil sibh a’ cleachdadh an liosta as ùra de farpaisean a’ Mhòid, gun fhios nach deach atharrachaidhean sam bith a dhèanamh ri na farpaisean. Tha sinn air cuid de na riaghailtean atharrachadh am bliadhna, cuideachd. Gheibh sibh na pàipearan seo gu h-ìosal:

http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/rules

Feumar cuir a-staigh airson na farpaisean ro 31 Cèitean 2017 tron phost agus ro 30 Ògmhios 2017 air loidhne. Bidh an siostam iarrtais againn fosgailte a dh’aithghearr.

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios thugainn air 01463 709 705 no post-d gu info@ancomunn.co.uk

« Back to Mod News List

*Farpais A234*

Published: 28 Mar 2017

​​Tha sinn air an òrain ainmichte airson an fharpais seo atharrachadh.

‘S e ‘Maighdean Loch nan Eala’ a th’ ann an àite ‘Eilean Cholla’.

Cuiribh fios gu mairi@ancomunn.co.uk airson leth-bhreac de dh’òrain fhaighinn.

« Back to Mod News List

Sgeama Measaidh nan Cairtean Gàidhlig

Published: 15 Mar 2017

Tha Sgeama Measaidh nan cairtean a’ toirt taic agus spionnadh do dh’fharpaisich an cuid sgilean Gàidhlig a leasachadh, gus am faigh iad na cairtean a tha dhith orra airson pàirt a gabhail ann an cuid de dh’fharpaisean a’ Mhòid. Ri linn seo, tha Sgeama a’ Chomuinn gu mòr a’ cur ris an àrdachadh de fhileantas a-measg inbhich agus luchd-labhairt na Gàidhlig agus ri leasachadh na Gàidhlig san fharsaingeachd.

Faodar iarrtas a chur gu An Comunn Gàidhealach gus measadh a dhèanamh aig àm sam bith den bhliadhna ach tron t-Sultain. B’ fheàrr leis a’ Chomunn Ghàidhealaich nam b’ urrainn do dhaoine Measadh a dhèanamh ro ceann-latha iarrtasan a’ Mhòid.

Bidh agaibh ri Measadh a dhèanamh ro ceann-latha iarrtas a’ Mhòid an ath bhliadhna.

Ma tha sibh airson latha measaidh a chur air dòigh no ma tha ceist sam bith agaibh a thaobh na measaidhean, cuiribh fios gu seonag@ancomunn.co.uk no cuiribh fòn gu 01463 709 705.

« Back to Mod News List

Oidhche Fosgailte- Mòd Loch Abar 2017

Published: 02 Feb 2017

​Tha Comataidh Ionadail Mòd Loch Abar a’ cumail Oidhche Fosgailte air Diluain 6 An Gearran, 7f aig ‘Oisean a’ Mhòid’ air Àrd-Shràid a’ Ghearasdain.

Gheibhear fios mu dheidhinn: de th’anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail, luach eaconamach dhan sgìre agus ciamar a ‘s urrainn dhuibh a bhith an sàs ro làimh no tron tachartas san Dàmhair.

Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh brath chun an duilleag aca no cuiribh post-d thuca air lochabar2017@gmail.com

Bidh fàilte chridheil romhaibh.

« Back to Mod News List

Àite-fuirich rim faotainn- Mòd Loch Abar 2017

Published: 05 Jan 2017

Two rooms within walking distance of Lochaber High School available to rent during the week of the Mod in Lochaber. They are a double and a twin, on ground floor level and served by a toilet/bathroom/shower.

Shared kitchen and sitting room facilities will also be available.

Please phone Isabel on 01397 703 819 for more information

« Back to Mod News List

Aigeallan Airgid 2017

Published: 09 Nov 2016

Feumaidh farpaisich ann an ​A252 (Mnathan) agus A253 (Fireannaich) òran a thaghadh a tha leantainn air cuspair sònraichte.

Airson 2017 ‘s e ‘eileanan’ cuspair an òrain do dh’fharpaisich ann an A252 (Mnathan) agus ‘s e ‘seòladh’ cuspair an òrain do dh’fharpaisich ann an A253 (Fireannaich).

« Back to Mod News List

Shuttle Bus

Published: 17 Oct 2016

​Tha Comhairle nan Eilean Siar a’ cur bus air dòigh a bhios a’ dol timcheall Tallaichean a’ Mhòid tron t-seachdain.

Ma sibh airson bus a chuir air dòigh- cuiribh fòn gu 07795291551

« Back to Mod News List

Massed Choirs 2016

Published: 12 Oct 2016

​​

Please note that the time for this year’s Massed Choir event has changed to 11.30am

« Back to Mod News List

e-Prògram a' Mhòid 2016

Published: 12 Oct 2016

​Am bliadhna, tha prògram digiteach ri fhaotainn airson feadhainn a tha air Prògram a’ Mhòid fhaighinn air-loidhne.

As dèidh dhuibh am prògram fhaighinn bhon siostam air-loidhne againn bidh lethbhreac ri fhaotainn air coimpiutairean, tablets no smartphones a tha freagarrach airson faidhlean pdf.

Tha sinn an dòchas gu bheil an siostam seo a’ cordadh ribh agus gu bheil e feumail airson fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn Mòd nan Eilean Siar 2016.

« Back to Mod News List

BBC Alba a' Craoladh Mòd Nàiseanta Rìoghail 2016 Beò às na h-Eileanan an Iar

Published: 11 Oct 2016

​​

Bidh BBC ALBA a’ craoladh prògraman làitheil bho Mhòd Nàiseanta Rìoghail am-bliadhna anns na h-Eileanan an Iar, nam measg tri prògraman beò bho phrìomh cho-fharpaisean chliùiteach a’ Mhòid.

Is e am Mòd, a tha air a chuir air chois leis a’ Chomunn Gàidhealach, an fhèill as cliùitiche do dh’ealain, ceòl, dùthchas is cànain aig coimhearsnachd na Gàidhlig.

Bidh BBC Gàidhlig a’ riochdachadh prògraman na seachdain bho Dhiluain 17mh gu Dihaoine 21mh Dàmhair a bhios a’ nochdadh air BBC ALBA.

Am-bliadhna, airson a’ chiad uair a-riamh, bidh prògraman beò a’ tighinn gu luchd-amhairc bhon là mu dheireadh den Mhòd le na còisirean mòra a’ strì ann am farpais Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn. Bidh seo a thuilleadh air an dà phrìomh fharpais do sheinneadairean fa leth, Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich air Diciadain agus Bonn Òir an t-Seann Nòis air Diardaoin.

Seo na bhios BBC ALBA a’ craoladh bhon Mhòd:

• Diluain 17mh, 10.00-11.30f – cuid de na thog duaisean bhon chiad là aig Mòd na Cloinne, nam measg an dithis a chaidh urramachadh le Bonn Cuimhneachan Sheumais C. Mhic a’ Phì.
• Dimàirt 18mh, 10.00-11.30f – bidh òigridh a’ nochdadh sa phrògram seo, nam measg am balach agus a’ chaileag a bhuinnig Buinn Airgid phrìseil a’ Chomuinn Ghàidhealaich.
• Diciadain 19mh, 7.30-10.00f – Cathy, beò le Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich le Màiri Anna NicUalraig agus Gillebride Mac ‘Ille Mhaoil a’ toirt seachad mìneachadh air na seinneadairean. Cuideachd air a’ phrògram bidh iadsan a bhuannaich Buinn Airgid airson inbhich a tha ag ionnsachadh Gàidhlig.
• Diardaoin 20mh, 7.30-10.00f – craoladh beò bho fharpais Bonn Òir an t-Seann Nòis. Bidh dithis chliùiteach, an craoladair Mòrag Dhòmhnallach agus an seinneadair Sgitheanach Art MacCarmaig, a’ tilleadh a thoirt beachd air an t-seinn. Bidh na còisirean buannachdail bho fharpaisean nan Còisirean Dùthchail, a chumar air an là sin, a’ nochdadh cuideachd.
• Dihaoine 21mh, 1.30-5.00f – beò bho fharpaisean nan còisirean a tha a’ strì gus Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn a chosnadh. Bidh Calum Màrtainn à Leòdhas agus Lisa NicNèill a tha a’ teagasg ceòl ann am Barraigh a’ toirt thugainn mìneachadh air a’ cho-fharpais a thuilleadh air an fharpais airson Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh.
• Dihaoine 21mh, 10.00-11.30f – blas bho na còisirean a bhuannaich na prìomh dhuaisean sna lathaichean a dh’fhalbh. Cluinnear òrain bho na Còisirean Sgìreil a thog Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn, Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh agus Geall-dùbhlain Esme Nic a’ Ghobhainn. Bidh na còisirean buannachdail bho fharpaisean nan Còisirean Dùthchail a’ nochdadh, nam measg an fheadhainn a bhuannaich Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim McaMhaighstir Caimbeul.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA: “Tha sinn cho toilichte prògraman cho tlachdmhor a chraoladh bho Mhòd na bliadhna-sa às na h-Eileanan an Iar. Bidh BBC ALBA a’ toirt barrachd gu luchd-amhairc gach là bho na prìomh fharpaisean. Ann an cuideachd Chathy bidh sgioba cliùiteach a’ toirt bheachdan agus mìneachadh fhads a tha na prògraman a’ dol a-mach beò”.

Bidh Radio nan Gàidheal a’ tairgse craoladh co-amail de na bhios a’ nochdadh air BBC ALBA a thuilleadh air prògraman a bharrachd. A bharrachd air prògram beò bho chuairtean deuchainn Bonn Òir an t-Seann Nòis madainn Diardaoin aig 9m, cluinnear na còisirean dùthchail feasgar Diardaoin aig 1.30f a’ farpais airson Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim MacMhaighstir Caimbeul. Saoil am buannaich Còisir Ghàidhlig Mhealbhaich agus Còisir Ghàidhlig An Eilein Mhuilich am-bliadhna a-rithist? Dihaoine, bidh prògraman a’ Mhòid a’ tòiseachadh aig 10.00m le fàilte bho Mhòrag Dhòmhnallach do chèilidh cliùiteach Mire ri Mòir, agus gu leòr de dh’òrain bhon fheadhainn a choisinn duaisean.

Tha BBC Radio nan Gàidheal cuideachd gu bhith a’ craoladh sreath phrògraman co-cheangailte ris an fhèis, Seòid a’ Mhòid agus Anna Dholaidh nam measg. Cuiridh Seòid a’ Mhòid air Diluain aig 12.03f a’ phrosbaig air cuid de na ceudan a tha a’ dèanamh obair gu saor-thoileach airson an tachartas a chur air dòigh. Air Dimàirt aig 12.03f, Anna Dholaidh, sgeulachd Anna NicLeòid à Leòdhas a tha fad bhliadhnaichean air a bhith a’ toirt cuideachadh do sheinneadairean san t-seann nòs agus iad a’ dèanamh deiseil airson pàirt a ghabhail sa Mhòd.

Thèid naidheachdan cuideachd a chraoladh tron t-seachdain le Aithris na Maidne agus Aithris an Fheasgair air rèidio agus An Là air BBC ALBA a’ toirt prìomh naidheachdan a’ Mhòid chun an luchd-èisteachd agus luchd-amhairc.

Bidh gach prògram, a thuilleadh air na pìosan as fheàrr bhon Mhòd, ri fhaighinn air an làrach http://www.bbc.co.uk/alba.

« Back to Mod News List

Choir Practice Rooms

Published: 07 Oct 2016

​Tha na h-àitichean gu h-ìosal a’ toirt cothrom do choisirean a tha airson practas a dhèanamh ro farpaisean.

Cuiribh fios thuca airson tuilleadh fios agus airson àite fhaighinn:

Sea Angling Club: 01851 702 021

The Crown Hotel: 01851 703 734

Banca Rìoghail na h-Alba, Steòrnabhagh: 01851 763 806

« Back to Mod News List

Fiosrachaidh mu dheidhinn Tiocaidean a' Mhòid 2016

Published: 27 Sep 2016

Tha tiocaidean rim faotainn airson tachartasan Iomall a’ Mhòid agus cuid de dh’fharpaisean a’ Mhòid.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh a thaobh Iomall a’ Mhòid an seo.

Prìsean

Fosgladh Oifigeil
Official Opening

£5 (Buill: An Asgaidh)
£5 (Members: Free)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ar Cànan ‘s ar Ceòl: Cèol nan Innse Gall
Ar Cànan ‘s ar Ceòl: A Hebridean musical showcase

Cèilidh Phìobaireachd
Piping Ceilidh

Fuaigh Fosgail
Fuaigh Fosgail

Solas
Solas

Farpais Crìochnachaidh an Aigeallain Airgid
Silver Pendant Final

Farpais Crìochnachaidh an Dràma
Drama Finals

Farpais Crìochnachaidh nam Bonn Òir
Gold Medal Final

Farpais Latharna agus an t-Siorraim
Combined Rural Choirs

Farpais Crìochnachaidh an t-Seann Nòis
Traditional Final

Mac-talla Cogaidh
E
choes of War

Cèilidh Thraidiseanta an Neach-Gairm
Convener’s Traditional Cèilidh

Farpais Thulaich Bhardainn & NicDhonnchaidh
Combined Area Choirs (Lovat & Tullibarnine & Margrat Duncan)

Àite Mo Ghaoil
Place Of My Heart

£12 (Buill: £6)
£12 (Members: £6)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Gach Sgeul
Story Telling

£8 (Buill: £4)
£8 (Members: £4)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Càit am faigh mi tiocaidean?

Gheibhear tiocaidean airson na tachartasan seo ron a’ Mhòd bho Oifis a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Steòrnabhagh no air a’ fòn: 01851 703 487.

Bidh tiocaidean rim faotainn tron t-seachdain aig Ionad Fiosrachaidh a’ Mhòid, Sgoil MhicNeacail.

* * *

Tiocaidean airson Fuaigh Fosgail rim faotainn bho Oifis a’ Chomuinn no Bùth MhicGilleBhràith, Baile a’ Mhanaich agus Taigh Chearsabhagh, Loch nam Madadh.

Tiocaidean airson Cèilidh Phìobaireachd rim faotainn bho Bhùth AC MacLean, Bàgh a’ Chaisteil

* * *

Cuideachd, geibhear tiocaidean airson na tachartasan a leanas bhon Lanntair, Steòrnabhagh: Solas, Farpais Crìochnachaidh an Dràma & Àite Mo Ghaoil

* * *

TIOCAIDEAN RI FHAOTAINN AIR LOIDHNE BHO http://enter.ancomunn.co.uk/tickets

Ma tha sibh nur ball, feumaidh àireamh ballrachd a bhith agaibh nuair a tha sibh a’ ceannach thiocaidean. Mur eil fios agaibh air an àireamh agaibh no ma tha ballrachd agaibh, cuiribh fios gu aon de na h-oifisean againn air 01463 709 705 no 01851 703 487.

Ma tha sibh airson ballrachd a thoirt a-mach, tadhlaibh air: www.ancomunn.co.uk no cuiribh fòn gu aon de na h-oifisean againn. Gheibh buill a’ Chomuinn lùghdachadh suas gu 50% air a’ chiad thiocaid airson tachartas sam bith – ‘se sàbhaladh mòr a tha seo dhuibh, gu h-àraidh ma bhios sibh a’ frithealadh mòran fharpaisean tro sheachdain a’ Mhòid!

Ballrachd:
£15 – Inbhich

£5 - Oileanaich

« Back to Mod News List

Mapa airson Mòd nan Eilean Siar

Published: 22 Sep 2016

​Geibhear mapa a’ sealltainn thallaichean agus àitean parcaidh ann am Baile Steòrnabhaigh airson Mòd nan Eilean Siar 2016 gu h-ìosal.

Mapa Baile Steòrnabhaigh

« Back to Mod News List

​Sgeama Measaidh nan Cairtean Gàidhlig

Published: 13 Sep 2016

Cuimhnichibh dèanamh cinnteach ma tha feum agaibh air measadh Gàidhlig a dhèanamh mus gabh sibh pàirt ann an farpaisean.

Ma tha feum agaibh air cairt fhaighinn airson Mòd nan Eilean Siar 2016, cuiribh fios gu Seonag Anderson airson measadh a chuir air dòigh seachdain a’ Mhòid.

Cuideachd, cuimhnichibh gu bheil feum aig inbhich a tha airson Bonn Òr a’ Chomuinn Ghàidhealaich no Bonn Òr an t-Seann Nòis a dhèanamh air cairt fhaighinn gach trì bliadhna.

Ma tha ceist sam bith agaibh a thaobh measadh, cuiribh fios gu An Comunn Gàidhealach tro mheadhain post-dealain gu

seonag@ancomunn.co.uk neo cuiribh fòn gu:

01463 709 705

« Back to Mod News List

*** STIÙBHARDAN***

Published: 08 Sep 2016

​Leis gu bheil Mòd nan Eilean Siar 2016 dìreach còig seachdainnean air falbh, tha comataidh ionadail a’ Mhòid air a bhith a’ sireadh luchd saor-thoileach a bhiodh deònach a bhith nan stiùbhardan air an t-seachdain mhòr fhèin. Tha Neach-Gairm ùr Comataidh Tallaichean agus Stiùbhardachd, Iain MacArtair, a bhuineas do Chàrlabhagh, misneachail mu na dùbhlain a bhios mu choinneamh fhèin agus a’ chomataidh anns na seachdainnean a tha romhainn.

“Tha pàirt cudromach dha rìreabh aig na stiùbhardan ann a bhith a deànamh cinnteach gu bheil a h-uile càil a’ ruith mar bu chòir, agus tha feum air grunnan dhiubh, gu h-àraidh aig toiseach an t-seachdain aig àm farpaisean na cloinne. Le suas gu 30 làrach dha cleachdach aig an aon àm, tha e cudromach gu bheil gu leòr dhaoine deònach taic a thoirt seachad. ‘S e dòigh air leth a tha seo a bhith a’ gabhail pàirt sònraichte ann am Mòd nan Eilean Siar 2016 agus fìor bhlas a’ Mhòid fhaighinn. Bhiodh sinn toilichte cluinntinn bho neach sam bith aig a bheil ùidh ann an cànan, ceòl agus cultar nan Gàidheal”.

Mar a mhìnich Iain:

Ma tha ùidh agaibhse a bhith nur stiùbhard cuiribh fios gu Oifis a’ Chomuinn Ghàidhealaich air 01851 703487 agus leigidh Peigi fios gu Iain MacArtair agus Comataidh Tallaichean agus Stiùbhardach gu bheil sibh air ùidh a chlàradh.

« Back to Mod News List

Duaisean

Published: 28 Jul 2016

Bu chòir dhuibh a bhith mothachail gur e DILUAIN 1 LÙNASTAL 2016 an ceann-latha airson duasain Mòd an Òbain 2015 a thilleadh gu Oifis a’ Chomuinn an Inbhir Nis no Steòrnabhagh. Bu chòir dha na duaisean a bhith glan agus le ainmeanan nuair a thilleas iad.

Taing mhòr dhan a h-uile duine a thill na duaisean mu thràth, le ainmeanan agus air an glanadh.

Ma tha duileaghadas agaibh a thaobh seo, cuiribh fòn gu Oifis Inbhir Nis air 01463 709 705


« Back to Mod News List

C42A

Published: 25 Jul 2016

​​Ann an roinn na h-òigridh anns na h-earranan ainmichte, bu chòir a bhith C42A seach C42, ‘s e mearachd rianachd a tha seo. ‘S e ‘A’ ghaoth’ am pìos fhèin agus ‘s ann dha chlann eadar 11-12 a tha an fharpais.

« Back to Mod News List

Uploading Own Choice Submissions on the Online System

Published: 30 Jun 2016

​- All entries must be paid for before you can submit own choice pieces

- When you have paid for the competition, click on the ‘Manage Submissions’ button (on left hand side of screen)

- You will see the competitions which require own choice music

- Click Add and you will be directed to a page which will allow you to search your computer for your files

- Once selected, upload and finalise the files for your entry to be complete.

- The status of these entries will change to ‘submissions require approval’. An Comunn Gàidhealach staff will be checking andapproving entries in the coming months

Please note: own choice submissions for junior storytelling competitions C21, C25, C41, C41A & C89 are not necessary. However, the system will require for you to upload a document for your submission for your entry to be shown as complete. We ask that you please upload a blank document for this submission.

« Back to Mod News List

Ceann-latha iarrtasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a’ teannadh airson tagraichean air-loidhne

Published: 23 Jun 2016

​​Tha tagraidhean airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2016 a’ taomadh a-steach, ach thathas a’ cur an cuimhne daoine gu bheil an ceann là airson iarrtasan air-loidhne mu choinneamh farpaisean a’ teannadh dlùth. Tha gu deireadh na mìos aig daoine, 30mh den Ògmhìos, a tha airson pàirt a ghabhail ann am Mòd na bliadhna-sa, a thèid a chumail anns na h-Eileanan Siar, airson an t-siathamh turas.

Thuirt Seònaid NicDhòmhnaill, Stiùiriche a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, “Tha làn-chothrom aig farpaisich cur a-steach an cuid iarrtasan on a chaidh an ceann-latha a leudachadh fad mìos na b’ fhaide. Tha an siostam iarrtais ùr againn a chaidh a leasachadh thairis air an dà bhliadhna a chaidh seachad air a dheagh chleachdadh le farpaisich mu thràth, le dùil gum bi fad a bharrachd a’ cur a-steach ro 30mh Ògmhìos. Bu mhath leinn cluinntinn bho fharpaiseach sam bith ma tha trioblaid sam bith aca le bhith a’ cur a-steach iarrtas, agus faodar comhairle a thoirt seachad le seo.”

“Thèid Cuairt Dheireannach nam Bonn Òir a chraoladh beò a-rithist air BBC Alba agus air Rèidio nan Gàidheal oidhche Chiadain seachdain a’ Mhòid, às deidh cho soirbheachail ‘s a bha craoladh Cuairt Dheireannach Bonn Òir an t-Seann Nòis beagan bhliadhnaichean air ais. Chuirear fàilte mhòr air na h-atharrachaidhean seo le farpaisich agus luchd-èisteachd le chèile ‘s tha sinn toilichte gum faigh luchd-coimhid ‘s luchd-èisteachd nas fharsainge an cothrom coimhead air na farpaisean seo a-nist.”

Chuir Neach-gairm na Comataidh Ionadail, Tormod Dòmhallach fàilte air prìomh fhèis chultarail na Gàidhealtachd a’ tilleadh dha na h-Eileanan an Iar. “Tha e air leth freagarrach gun till am Mòd gu na h-Eileanan an Iar seach gur e bun-stèidh a’ Mhòid beartas ar cànan is cultar a’ thaisbeanadh. `S e cànan coimhearsnachd a th’ anns a’ Ghàidhlig sna h-Eileanan agus bi luchd-frithealaidh a’ Mhòid cinnteach gum faighear fàilte fìor Ghàidhealach anns na h-Eileanan am bliadhna-sa.”

Tha Comhairle nan Eilean Siar fhèin a’ coimhead air adhart ris a’ Mhòd a’ tilleadh dha na h-Eileanan, a tha an-còmhnaidh na dheagh àite tarraingeach do luchd-frithealaidh is luchd-èisteachd a’ Mhòid. Thuirt Stiùiriche Poileasaidh, Sgioba na Gàidhlig, Doileag NicLeòid: “Tha Comhairle nan Eilean Siar toilichte dha rìribh taic a chur ris an tachartas am bliadhna-sa agus tha sinn a’ coimhead air adhart gus fàilte a chur air farpaisich, luchd-amharc agus a h-uile duine a bhios an làthair aig na co-fharpaisean agus na tachartasan. Tha a’ Chomhairle air a bhith taiceil don Ghàidhlig anns a h-uile roinn de sheirbheis thairis air na bliadhnachan agus tha an taic sin leantainneach. Tha sinn air a bhith adhartach le cleachdadh na Gàidhlig agus le bhith a’ togail inbhe a’ chànain agus le sin tha e freagarrach gum bi prìomh fhèis na Gàidhlig ga cumail anns na h-Eileanan san Dàmhair.”

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail anns na h-Eileanan Siar eadar 14-22 Dàmhair 2016. Ma tha feum air tuilleadh fiosrachaidh a thaobh Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, feuch gun tadhal sibh air www.ancomunn.co.uk no www.modnaneileansiar2016.com.

« Back to Mod News List

Seirbheis-Bìdhe aig a’ Mhòd

Published: 20 Jun 2016

​Bithear a’ toirt seachad Seirbheis-Bìdhe aig Mòd nan Eilean Siar bho Ionad-bìdhe Sgoil ‘Ic Neacail, Steòrnabhagh rè seachdain a’ Mhòid. Gheibhear dìnnear, biadh teth, blasad-bìdhe, tì/cofaidh agus bèicearachd-dachaigh gach latha dhen Mhòd bho 10m-4f. Bithidh lòn ri fhaighinn aig Oifisean Chomhairle nan Eilean Siar cuideachd le bhith ag òrdachadh ro-làimh.

Ma tha an còisir agaibh biadh fhastadh aig amannan sònraichte tron t-seachdain, faodar fios a chur gu Louise Laing, post-d: louise.laing@cne-siar.gov.uk neo fòn: 01851 822 733, ro-làimh.

Thèid clàr-bìdh a chuairteachadh gu buidhnean sam bith aig a bheil ùidh.

« Back to Mod News List

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2016, na h-Eileanan an Iar- Farpaisean Pìobaireachd

Published: 10 May 2016

​Tha obair ullachaidh airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2016 a-nis aig àrd-ìre agus bu mhath leis a’ Chomunn Ghàidhealach cur an cuimhne fharpaisich pìobaireachd gum feumar tagraidhean a bhith a-steach ro Dihaoine 8mh Iuchar 2016, ‘s nach tèid gabhail ri tagraidhean anmoch neo neo-chrìochnaichte a gheibhear an-dèidh a’ cheann-latha sin.

‘S e seo an t-siathamh turas a thèid am Mòd a chumail sna h-Eileanan an Iar ‘s thèid farpaisean Pìobaireachd na h-òigridh ‘s nan inbheach a chumail ann an Sgoil Lionacleit ann am Beinn na Faoghla am bliadhna Disathairne 15mh Dàmhair 2016

Thuirt Pauline Craib, rùnaire Comunn Phìobaireachd Uibhist is Bharraigh, “Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ cumail farpaisean pìobaireachd a’ Mhòid am bliadhna. ‘S e eachdraidh phròiseil, fharsaing a th’ aig na h-Uibhistich a thaobh na Pìobaireachd ‘s tha an t-uamhas de thàlant a-measg nam pìobairean òga anns na h-Eileanan , mar sin, ‘s ann gu math iomchaidh a tha e gun till farpaisean pìobaireachd a’ Mhòid dhan na h-Eileanan seo.”

Feumar foirmean airson farpaisean pìobaireachd a chur a-steach gu An Comunn Gàidhealach ro Dihaoine 8 Iuchar 2016. Faodar tagraidhean a chur a-steach air loidhne: http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/entryform. Faodar foirm iarrtais a luchdachadh a-nuas agus air a chur a-steach tron phost cuideachd. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu na farpaisean fhèin sa chlàr-eagair aig: http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/rules

Thathas a’ cur an cuimhne farpaisich na h-òigridh mu dheidhinn fharpais fhosgailte Phìobaireachd fo aois 19 bliadhna, an roghainn fhèin .‘S e seo an ceathramh bliadhna a tha an fharpais ga ruith.

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail anns na h-Eileanan an Iar eadar 14mh agus 22mh Dàmhair 2016.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios gu An Comunn Gàidhealach air am fòn, 01463 709705 air neo air a’ phost-d: info@ancomunn.co.uk

« Back to Mod News List

Ceann-lath Ùr airson Mòd 2016

Published: 22 Mar 2016

Bu chòir dhuibh a bhith mothachail gu bheil sinn air na cinn-latha atharrachadh airson foirmean agus earrainnean ainmichte Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo.

Ma tha sibh a’ cuir foirmean thugainn sa’ PHOST, feumar seo a dhèanamh ro 31 Cèitean 2016. Ma thig foirmean thugainn tron phost as dèidh an ceann-latha seo, CHA TÈID GABHAIL RIUTHA.

Ma tha sibh a’ cuir bh’ ur pìosan fèin-thaghte thugainn tron PHOST, feumar seo a chur thugainn ro 31 Cèitean 2016 cuideachd.

Tha ceann-latha ùr ann airson duine sam bith a tha airson cuir a-steach airson farpaisean air-loidhne. Bidh agaibh gu 30 Ògmhios 2016 airson cuir a-steach airson farpaisean tron làrach-lìn. ‘S e seo an ceann-latha airson pìosan fèin-thaghte a chur a-steach air-loidhne cuideachd.

CHA GHABH sinn foirmean no pìosan fèin-thaghte tro post-dealain idir.

Feuch nach fhàg sibh seo chun a’ mhionaid mu dheireadh, gun fhios nach bidh duilgheadasan sam bith agaibh.

Mar a bhios sibh mothachail, tha sinn air a bhith ag obair air an siostam air-lòidhne againn thairis air an dà bhliadhna a chaidh seachad agus tha sinn an dòchas gun cleachd a’ mhòr-chuid de na farpaisich an goireas seo. Leis gu bheil mìos a bharrachd
aig farpaisich ri cuir a-steach airson farpaisean air-loidhne, tha sinn an dòchas gun toir seo air barrachd an siostam seo a chleachdadh. Ma bhios cuideachadh sam bith a dhìth oirbh leis, cuiribh fios thugainn aig àm sam bith.

CINN-LATHA

Tron phost – 31 Cèitean 2016

Pìosan fèin-thaghte tron phost – 31 Cèitean 2016

Air-loidhne – 30 Ògmhios 2016

Pìosan fèin-thaghte air-loidhne – 30 Ògmhios 2016

Leis gum bidh feadhainn de na sgoiltean a’ dùnadh airson saor-làithean na Sàmhraidh ro cheann-latha an t-Ògmhios, dèanaibh cinnteach gun cuir sibh àireamh-fòn air na foirmean agaibh far am faigh sinn grèim oirbh thairis air na saor-làithean. Ma bhios duilgheadasan sam bith ann agus mur a bidh dòigh againn faighinn grèim oirbh, dh’ fhaodadh seo buaidh a thoirt air an àite agaibh san fharpais.

Feuch gun cuir sibh an fhiosrachadh cudthromach seo air adhart gu farpaisich, tidsearan, Rùnairean sam bith agus mar sin air adhart a bhios a’ dèiligeadh ris na foirmean agaibh.

« Back to Mod News List

Cuairt a’ Mhòid

Published: 02 Feb 2016

Leis Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ tilleadh chun na h-Eileannan an Iar am-bliadhna, chìthear sgioba a’ Chomuinn a’ tarring orra le ‘Cuairt a’ Mhòid’ sa Ghearran ‘s a’ tadhail air sgoiltean air feadh Eilean Leòdhais. Thèid Cuairt a’ Mhòid a
chumail thairis air seachdain gus aire a’ Mhòid a thogail agus clann a bhrosnachadh a thaobh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, a thèid a chumail san Dàmhair, 2016. Bidh Seumas Greumach, Manaidsear a’ Mhòid, agus Seonag Anderson, Rianadair a’ Mhòid, a’ stiùireadh an sgioba le luchd-ciùil ionadail, Andy Yearly, Louisa Barron agus Stephen Drummond nam measg. Mar phàirt den Chuairt seo agus, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, bithear a’ cur cuideam air dòighean innse sgeulachdan, rud a chòrdas ris a’ chloinn.

Chaidh Cuairt a’ Mhòid a stèidheachadh an-uiridh san Òban ‘s iad a’ tadhail air 12 sgoiltean sa sgìre. Bha an Iomairt gu math soirbheachail ann a bhith a’ brosnachadh chloinne gus pàirt a ghabhail sa Mhòd agus gus ùidh san fhèis ath-bheothachadh a-measg fharpaisich òga.

Bidh am Mòd a’ tighinn dha na h-Eileanan airson an 6mh turas na eachdraidh am bliadhnas tha luchd-eagrachaidh a’ feuchainn ri dèanamh cinnteach gum bi làn-riochdachadh aige bho nah-Eileanan air fad.

Thuirt Seonag Anderson, Rianadair a’ Mhòid, “S e sgeama a tha ann an Cuairt a Mhòid a tha An Comunn Gàidhealach airson cumail a’ dol gach bliadhna ann an ceàrnaidhean eadar-dhealaichte, airson aire chloinne a tharraing gu na Mòdan ionadail agus nàiseanta ann an dòigh aotrom, spòrsail agus inntinneach. Thathas an dòchas gun tog seo aire òganaich ann an cànan agus cultar na Gàidhlig agus gum bi na mòdan mar mheadhan a thaobh sgilean ciùil agus cànain a leasachadh. Bhiodh e na thlachd dha-rìribh riochdachadh mòr bho na h-Eileanan fhaicinn a’ gabhail pàirt sa Mhòd am-bliadhna, gu h-àraidh leis gu bheil na h-Eileanan làn thàlant a leithid.”

Thathas an dòchas gum bi sgioba a’ Chomuinn a’ tadhail air sgoiltean air feadh nan Eilean Siar nas fhaide sa bhliadhna. Thuirt Seonag, “Gu mì-fhortanach, cha cheadaich an tìde dhuinn faighinn timcheall a h-uile sgoil sna h-Eileanan an triop seo, ach tha sinn airson ceilidh air sgoiltean sna Hearadh, an Uibhist agus ann am Barraigh roimhe a’ Mhòid.

Bha suas ri 10,000 neach a’ frithealadh Mòd Nàiseanta Rìoghail an-uiridh, a chunnacas farpaisich bho air feadh na h-Alba, còisirean Gàidhlig às a’ Ghearmailt agus Canada agus farpaisich inbheach à Astràilia a’ gabhail pàirt. Aig fèis iomall a’ Mhòid bidh cuirmean, seiseanan, òraidean is eile ann an diofar àiteachan air feadh na fèise naoi-latha.

Thèid am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2016 a chumail sna h-Eileanan an Iar eadar 14-22 Dàmhair. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh tadhailibh air: www.ancomunn.co.uk.

« Back to Mod News List

Club 400 Mòd nan Eilean Siar

Published: 29 Jan 2016

Meal an naidheachd dha John Y Moireach, Ceann Loch Gilp, a fhuair an 1mh duais (£250) ann an Club 400 Mòd nan Eilean Siar san Fhaoilleach. Fhuair Joan Bower, Dùn Deagh an 2mh duais (£100) agus fhuair Ealasaid NicIlleathain, Steòrnabhagh, an 3mh duais (£50).

Thèid duaisean an ath mhìos a thogail air an 26mh den Ghearran 2016.

« Back to Mod News List

Club 400 Mòd nan Eilean Siar

Published: 15 Dec 2015

Meal an naidheachd air John Y Murray, Ceann Loch Gilp, a bhuannaich £250 ann an Club 400 Mòd 2016 airson an t-Samhain. Chaidh £100 gu Elizabeth NicIllethain, Steòrnabhagh agus £50 gu Dòmhnall Macleòid, Steòrnabhagh.

Thèid Club 400 an Dùbhlachd a chumail air an 18mh den Dùbhlachd, dìreach ron an Nollaig!

« Back to Mod News List

Duaisean Leabhraichean Mòd 2015

Published: 02 Dec 2015

Thàinig grunn leabhraichean a-steach thugainn airson farpaisean Mòd na bliadhna seo.

Tha sinn a’ cur meal a naidheachd air an fheadhainn a fhuair na duaisean. Seo iad gu h-ìosal:Leabhar Cloinne

‘Cairistìona Camaillean’

Ùghdar / Author: Catriona

NicIlledhuibh

Air a chlò-bhualadh le / Publisher: Acair

Mu dheidhinn an leabhar seo: Tha Cairistìona diùid. Nuair a bheir a’ ghaoth leatha i gu eilean beag Gàidhealach, feumaidh i dòigh a lorg gus tilleadh dhan fhàsaich. An tèid i am falach, no am bi misneachd gu leòr aice gus cuideachadh iarraidh?

Leabhar Deugairean

‘Saighdearan nan Sràidean’

Ùghdar: Fiona Nic an Aba

Air a chlò-bhualadh le: Acair

Mu dheidhinn an leabhar seo: Nuair a bha Caitlin NicRathna boil a’ falbh a Ghlaschu air saor-làithean, cha do smaoinich i riamh gum biodh fadachd oirre tilleadh. Ach rinn na thachair ann an Glaschu dragh mòr do Chaitlin.

Leabhar Inbhich


‘Dol Fodha na Grèine / The Going Down of the Sun’

Ùghdar: Comunn Eachdraidh Nis

Air a chlò-bhualadh le: Acair

Bha Dol Fodha na Grèine air a’ gheàrr-liosta airson Duaisean Saltire na bliadhna seo. Mealaibh ur naidheachd airson seo!

Mu dheidhinn an leabhar seo: Cruinneachadh de dhealbhan agus sgrìobhaidhean bhon sgìre eadar Sgiogarstaigh agus Baile an Truiseil, Eilean Leòdhais. Air fhoillseachadh le Acair ann an co bhonn le Comunn Eachdraidh Nis, a’ comharrachadh ceud bliadhna bhon Chogadh Mhòr.

‘Se leabhar dà-chànanach a tha seo.

« Back to Mod News List

Brot is Milsean

Published: 16 Nov 2015

​Thig còmhla rinn airson brot is milsean gu math blasta Dihaoine 20mh Samhain. Bidh sinn a’ togail airgead airson Mòd nan Eilean Siar 2016

An dòchas gum faic sinn ann sibh!

« Back to Mod News List

Duilleagan Breithneachaidh

Published: 16 Nov 2015

Thathar an dòchas gum bi na duilleagan breithneachaidh a bha air fhàgail às dèidh Mòd Nàiseanta Rìoghail an Òbain a chuir a-mach sa phost ro deireadh na seachdaine. Mur eil iad agaibh ro Dihaoine, cuir fios thugainn ann an oifis a’ Chomainn Inbhir Nis.

01463 709 705

« Back to Mod News List

Errannan Ainmitche

Published: 13 Nov 2015

Earrannan Ainmichte rim faotainn airson Mòd nan Eilean Siar 2016!

Gheibhear an ceannachd air-loidhne an seo.

No ‘s urrainn dhuibh an ceannachd,aig aon de na h-oifisean againn:

An Comunn Gaidhealach
Taigh Bhaile an Athain,
40 Sraid Hunndaidh,
Inbhirnis.
IV3 5HR

Fon: 01463 709705

Post-d: info@ancomunn.co.ukClarsach

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho:

Michelle Kelly,
Rianadair Comunn na Clarsaich Studio G43,
Out of the Blue Drill Hall,
36 Sraid Dalmeny,
Dun Eideann.
EH6 8RG

Fon:0131 554 0212

Post-d:office@clarsachsociety.co.uk

« Back to Mod News List

Mòdan ri thighinn

Published: 16 Oct 2015

Mòd nan Eilean Siar - 14-22 Dàmhair 2016

Mòd Loch Abar - 13-21 Dàmhair 2017

Mòd Dhùn Omhain - 12-20 Dàmhair 2018

Mòd Ghlaschu - 11-19 Dàmhair 2019

« Back to Mod News List

Ceilidh na Cloinne

Published: 10 Oct 2015

​Oidhche spòrsail dha clann agus teaghlaichean. Beagan ùine airson faochadh fhaighinn bho na farpaisean Diluain agus Dimàirt!

« Back to Mod News List

Cearcall Ciùil

Published: 10 Oct 2015

​Tha tòrr a’ dol anns an Òban an t-seachdain seo. Thigibh gu na taighean-seinnse airson deagh cheòl is craic

« Back to Mod News List

Fighe

Published: 10 Oct 2015

​Obair ùr bho Raonaid Walker a tha air duaisean a chosnadh, stèidhichte air òrain is ruitheaman bho ghnìomhachas aodaich na h-Alba. Bidh Art MacCarmaig agus Fiona Nic an t-Sealgair cuideachd nam pàirt den taisbeanadh fìor mhath seo. Ann an co-bhann le Comunn Dunollie

« Back to Mod News List

Seann Bhaile an Òbain

Published: 10 Oct 2015

​Gabh iongnadh mu na caractaran agus na suidheachaidhean a tha air cumadh a thoirt air an Òban thar nam bliadhnaichean le Bob MacCulloch agus ceòl tùsail bho Erik Spence agus Dave Mason.

« Back to Mod News List

Mìorbhall Nam Beann

Published: 10 Oct 2015

​Balaich Dhonnchaidh Bhàin le Iain MacPhàrlain aig an stiùir deiseil gus deagh oidhche a thoirt dhuibh bho na sgrìobh bàrd Earra-Ghàidheal Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. Tha Dualchas Nàdair na h-Alba a’ toirt taic don tachartas seo.

« Back to Mod News List

App a’ Mhòid Nàiseanta 2015

Published: 09 Oct 2015

​Dèan cinnteach gun luchdaich thu sìos an App gun dàil airson fiosrachadh air Mòd an Òbain 2015!

« Back to Mod News List

Clàraidhean de luchd-buannachaidh co-fharpaisean a’ Mhòid aig Stiùidio a' BHBC

Published: 07 Oct 2015

​Clàraidhean de luchd-buannachaidh co-fharpaisean a’ Mhòid aig Stiùidio a’ BHBC, BBC Studio, St. Columba Church Hall, Corran Brae, Oban

Diluain 12mh agus Dimairt 13mh (Na dorsan a’ fosgladh eadar 6.00f agus 6.20f)
Dihaoine 16mh (Na dorsan a’ fosgladh eadar 8.45f agus 9.15f)

Airson tiocaid cuir fòn gu 07624 910 525

Barrachd fiosrachadh

« Back to Mod News List

Foirm airson ticeadan Mòd 2015

Published: 10 Sep 2015

Gheibhear foirm airson ticeadan Mòd na bliadhna seo gu h-ìosal.

Foirm Ticeadan Mòd 2015

« Back to Mod News List

Àite ruith-thairis

Published: 09 Sep 2015

Tha Ionad Achadh na Creige airson cuireadh a thoirt do chòisirean, seinneadairean ‘s luchd-ciùil eile na bothain againn a chleachdadh airson ruith-thairis rè seachdainn a’ Mhòid. Ma bhios ùidh agaibh ann a bhith a’ cleachdadh àite ruith-thairis, feumaidh sibh clàradh cho luath ‘s ghabhas.

Cuiribh fios gu info@obancommunitiestrust.org.uk.

« Back to Mod News List

Prògram Mòd 2015

Published: 08 Jun 2015

Bidh prògram oifigeil Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015 ri cheannach bho Dihaoine 2mh den Dàmhair.

Thèid foirmean a sgaoileadh nas fhaisg air an àm ma bhios sibh airson òrdugh a chur thugainn.

« Back to Mod News List

Pìobaireachd aig Mòd 2015

Published: 08 Jun 2015

The Royal National Mòd will take place in Oban this year with the piping competitions taking place on Saturday 10th October 2015.

Both senior and juniors entries for any piping competitions must be submitted to An Comunn Gàidhealach by Friday 10th July 2015. Please find attached an entry form; entries can also be made online at: http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/entryform. Details about the competitions themselves can be found by downloading the syllabus at: http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/rules

Junior competitors are also reminded of the open junior Pìobaireachd competition for under-19 years of age. It is now in its third year and the competition is competitor’s choice.

Please forward this information to anyone you think may be interested in taking part in the Mòd piping.

For any further information, please visit www.ancomunn.co.uk and our Facebook page.

« Back to Mod News List

Atharrachadh ann an Clàr a' Mhòid

Published: 20 May 2015

Fhad ’s a tha ainmean thagraichean airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015 a’ taomadh a-steach gach latha, tha buidheann eagrachaidh a’ Mhòid, An Comunn Gàidhealach trang ag ullachadh airson tachartas na bliadhna-sa, a thèid a chumail anns an Òban airson an t-siathamh turas deug na eachdraidh. Ged a chaidh mòran de thagraidhean fhaighinn mu-thràth, tha dùil aig a’ Chomuinn Ghàidhealaich gun tig mòran fhathast a-steach eadar seo agus an ceann-latha de 1 Ògmhios 2015. Tha e fìor chudromach gum faighear tagraidhean crìochnaichte a-steach ann an deagh ùine.

Dhaingnich Seònaid NicDhòmhnaill, Stiùiriche a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a’ bheachd seo a bharrachd air a bhith ag ainmeachadh atharrachadh ann an clàr na farpais ainmeil Cuairt Dheireannach Bonn Òir a’ Chomuinn. “Thèid Cuairt Dheireannach nam Bonn Òir a-nis a chraoladh beò air BBC Alba agus air Rèidio nan Gàidheal oidhche Chiadain seachdain a’ Mhòid, às deidh cho soirbheachail ‘s a bha craoladh Cuairt Dheireannach Bonn Òir an t-Seann Nòis beagan bhliadhnaichean air ais. Thèid farpaisean ullachaidh airson Buinn Òir a’ Chomuinn a chumail, mar as àbhaist, tron latha Diciadain, agus thèid farpais ullachaidh an t-Seann Nòis a-nis air adhart tron latha Diardaoin. Thèid farpaisean ullachaidh an Aigeallain Airgid air adhart madainn Diciadain agus a’ Chuairt Dheireannach air adhart air an fheasgair.

Tha An Comunn Gàidhealach an dòchas gun cuir gach cuid na farpaisich agus an luchd-èisteachd fàilte air na h-atharrachaidhean sin. Chuireadh sinn fàilte air tagraidhean a bhith a’ tighinn a-steach ann an tìde agus tha e cudromach gun toir gach neach sùil air an làrach-lìn agus air na clàran gus am faigh iad dearbhadh air atharrachaidhean sam bith a chaidh an toirt a-steach am-bliadhna. Faodar tagraidhean a bhith air an cur a-steach air loidhne cuideachd.”

Chuir Neach-gairm na Comataidh Ionadail, Donnchadh Dòmhnallach fàilte air prìomh fhèis chultarail na Gàidhealtachd a’ tilleadh don Òban. “Tha a’ Chomataidh Ionadail a-nis a’ faicinn toradh an cuid oidhirpean thairis air an dà bhliadhna a dh’ fhalbh, agus tha sinne agus gach neach san Òban, a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ cuir fàilte air sean is òg gu prìomh thachartas ann am mìosachan cultarail na h-Alba. Leis gur e seo “sgìre breith” a’ Mhòid, tha sin a’ ciallachadh gu bheil Mòd san Òban an-còmhnaidh sònraichte math. Leis gu bheil goireasan fìor mhath ann airson farpaisean is tachartasan eile tha am baile eòlach air dèiligeadh ri Mòd agus gheibh sibh faireachdainn den seo nuair a ruigeas sibh. Nì sinn ar dìcheall nas urrainn dhuinn a dhèanamh gus am bi fìor chuimhne mhath agaibh air ur turas chun bhaile.”

Tha Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid cuideachd a’ coimhead air adhart ris a’ Mhòd a’ tilleadh don Òban, a tha an-còmhnaidh na dheagh àite tarraingeach do luchd-frithealaidh is luchd-èisteachd a’ Mhòid. Thuirt Stiùiriche Poileasaidh Taigheadas, Gàidhlig, Coimhearsnachd is Cultar air Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid, Robin Currie: “Tha Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid air leth toilichte a bhith a’ toirt taic don tachartas am-bliadhna agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cur fàilte air mòran fharpaisich is luchd-tadhail don tachartas.”

Thèid Am Mòd Nìaseanta Rìoghail a chumail anns an Òban eadar 9-17 Dàmhair 2015. Ma tha feum air tuilleadh fiosrachaidh a thaobh Am Mòd Nàiseanta Rìoghail no Mòd an Òbain, feuch an tadhal sibh air www.ancomunn.co.uk no www.modanobain2015.com.

« Back to Mod News List

Mòd air Chuairt

Published: 08 Apr 2015

Taisbeanadh leasachaidh gu bhith a’ toirt spionnadh do àireamhan sgoilearan

Leis gu bheil Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’

tilleadh chun dachaigh aige san Òban am-bliadhna, thathas a’ dèanamh oidhirpean

gus ùidh san fhèis ath-bheothachadh a-measg fharpaisich òga. Ged a bha

àireamhan fharpaisich san fhèis Ghàidhlig ann an Inbhir Nis an-uiridh na b’

àirde na bha a-riamh roimhe, is e dìreach triùir òganach à sgìre an Òbain a

shiubhail gu prìomh bhaile na Gàidhealtachd gus pàirt a ghabhail ann.

A-nis, agus am Mòd a’ tighinn don Òban airson an

16mh turas - b’ ann sa bhaile seo a chaidh a’ chiad tachartas a chumail ann an

1892 - tha luchd-eagrachaidh a’ feuchainn ri dèanamh cinnteach gum bi

làn-riochdachadh aige bho sgìre Latharna.

Tha manaidsear a’ Mhòid Seumas Greumach a’ toirt

Taisbeanadh Leasachaidh a’ Mhòid air adhart, a chaidh timcheall 12 sgoil air

feadh an Òbain is Latharna gus com-pàirt a bhrosnachadh anns a’ Mhòd Nàiseanta

Rìoghail eadar 9-17 Dàmhair. Thug Seumas cuid den luchd-ciùil as tàlantaich air

Taobh an Iar na Gàidhealtachd timcheall sgoiltean ann an Taigh an Uuillt, An

Apainn, A’ Chonghail, Am Barra Calltainn, Aird Fheàrna, Cill an Inbhir, An Dùn

Beag, Eisdeal, agus Ach na Creige, Naomh Cholm Cille agus Pàirc an Òban, a

bharrachd air Àrd-sgoil an Òbain.

Fhad ’s a bha iad a’ tadhal air Bun-sgoil Cholm

Chille Dihaoine sa chaidh, thuirt Seumas: “Tha na sgoilearan agus an

luchd-teagaisg air ùidh shònraichte a nochdadh anns gach sgoil. Bha sinn an

dùil an Taisbeanadh Leasachaidh a chleachdadh gus taic ùrachadh ann an sgìrean

eile san dùthaich ach is e an Òban an fhìor àite airson tòiseachadh seach gun

deach àireamh nam farpaisich òga sìos o chionn ghoirid. Tha mothachadh a-measg

luchd-teagaisg ris am bi sinn a’ bruidhinn mun Mhòd ach chan eil iad uile mothachail

air an taic as urrainn dhuinn a thoirt do sgoiltean. Tha sinn airson gum bi

sgìre an Òbain air a riochdachadh gu làidir aig tachartas na bliadhna-sa oir

tha tàlant sònraichte ann agus luchd-teagaisg ciùil a tha fìor mhath.”

A-measg an luchd-ciùil aig Taisbeanadh Leasachaidh

a’ Mhòid bha Sìleas Nic na Ceàrdaich (A’ Chonghail), Moireach Willis (Liosmòr)

agus Fionnlagh Wells (An Òban) a thug mòr thoileachas dha na sgoilearan leis a’

chiùil beòthail aca. Chaidh Oifigear Leasachaidh Gàidhlig Earraghàidheal

Donnchadh MacNèill agus Oifigear Leasachaidh Dràma Fèisean nan Gàidheal

Dùbhghlas Beck an sàs a’ leasachadh sgilean dràma nan sgoilearan agus thug

Tosgaire Gàidhlig 2014 is an craoladair Kirsteen NicDhòmhnaill an eòlas aice

air a’ Mhòd seachad do na sgoilearan.

Aig ìre ionadail, tha a’ chomataidh eagrachaidh a

tha an sàs le Mòd an Òbain am-bliadhna air aontachadh Acadamaidh a’ Mhòid a

stèidheachadh, a chuireas luchd-teagaisg a-steach do sgoiltean ag amas air

barrachd com-pàirt àrdachadh. Bidh am pròiseact seo rudeigin coltach ri Club a’

Mhòid ann am Muile a tha làn-stèidhichte a-nis, agus a tha air a bhith na

mheadhan air mòran fharpaisich bhon eilean a thoirt air adhart gu bhith gu

làidir an sàs aig Mòdan o chionn ghoirid.

Thuirt Donnchadh Dòmhnallach, Neach-gairm a’

Chomataidh Ionadail airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015: “Is e pròiseact pìleat

a tha ann an Acadamaidh a’ Mhòid a tha sinn an dòchas a leanas às deidh a’

Mhòid Nàiseanta Rìoghail am-bliadhna; tha sinn airson gum bi clann sgoile bhon

Òban agus Latharna a’ leantainn a bhith an sàs ann am farpaisean a’ Mhòid. Tha

na h-àireamhan air a bhith a’ tuiteam ach tha na tidsearan glè thrang agus tha

mòran de phàrantan airson an cuid cloinne a thoirt air falbh air saor-làithean

fad làithean-saora san Dàmhair, nuair a bhios an Mòd a’ dol air adhart.”

Bithear an dùil gum bi suas ri 10,000 neach a’

frithealadh Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa, a chuireas fàilte air

farpaisich bho air feadh na h-Alba, còisirean Gàidhlig às a’ Ghearmailt agus

Canada agus farpaisich inbheach à Astràilia. Aig fèis iomaill a’ Mhòid bi

cuirmean, seiseanan, òraidean is cleasachd sràide ann an diofar àiteachan air

feadh na fèise naoi-latha.

« Back to Mod News List

Stovies, Ceilidh & Dannsa san Òbain

Published: 24 Mar 2015

​Oidhche le stovies, cèilidh agus dannsa san Òbain a’ cruinneachadh airgead airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015.

« Back to Mod News List

Ceann-latha mu dheireadh airson Mòd Ionadail an Òbain

Published: 24 Mar 2015

Cuimhnichibh gu feumar cuir a-steach airson farpaisean Mòd Ionadail an Òbain ro Disathairne 4 Giblean. Feumar earrannan fèin thaghte agus cosgaisean sam bith a chur a-steach an uairsin cuideachd.

Cuiribh a h-uile càil gu:

Fùran

Ionad Gàidhlig

Tallaichean a’ Chorrain

An t-Òban

PA34 4AB

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho Moira Dunlop aig moiradunlop@btinternet.com

« Back to Mod News List

Iomall Mòd 2014 air Youtube

Published: 19 Feb 2015

Blasad beag de na rudan a b’ fheàrr a bha a’ dol aig Iomall Mòd Inbhir Nis, 2014. B’ e Iomall Mòid a bu mhotha a chunnacas is a chualas riamh aig Mòd le aoigheachd Ghàidhealach, ceòl agus òrain Ghàidhlig…agus abair gun do chòrd e ris an t-sluagh!

https://www.youtube.com/watch?v=F3Wsx8H43_E

« Back to Mod News List

Mòd 2014 A' Cruthachadh £3.5 Millean

Published: 02 Feb 2015

Tha rannsachadh air sealltainn gun chuir Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014 £3,547,661 a-steach don chomhearsnachd ghnìomhachais ann an Inbhirnis – còrr air £1millean nas àirde na targaid an tachartais.

Tha an aithisg, air a lìbhrigeadh le ‘The Market Specialists’ a’ sealltainn gun tharraing an fhèis naoi-latha, a chaidh air adhart eadar 10-18 Dàmhair 2014 ann an Inbhirnis, còrr air 9000 neach-tadhail sònraichte, agus gun tàinig 78% dhiubh bho thaobh a-muigh a’ bhaile-mhòir a thug aoigheachd dhith. Bha 67% ann an Inbhirnis a dh’ aon ghnothach airson Am Mòd a fhrithealadh, agus bha 25% a’ còmhnaidh ann am Prìomh-bhaile na Gàidhealtachd.

Is e An Comunn Gàidhealach a bhios a’ cur an tachartas air adhart, agus is i an fhèis as cudromaiche don Ghàidhlig ann an Alba. Tha na h-àireamhan a’ dearbhadh cho cudromach sa tha Am Mòd, chan ann a-mhàin ann am mìosachan cultarail na h-Alba ach don eaconomaidh aice cuideachd, oir thuirt 74% den luchd-frithealaidh nach biodh iad air turas a thoirt don àite tron t-seachdain sin, mura biodh gun robh an fhèis ann.

Tha Am Mòd a’ faighinn aoigheachd ann am baile no baile-mòr eadar-dhealaichte gach bliadhna agus tha seo chan ann dìreach gus a bhith a’ toirt daoine an sàs ann an dualchas na Gàidhlig, ach cuideachd gus spionnadh a thoir don eaconomaidh ionadail. Tha na co-dhùnaidhean bhon fhèis ann an 2014 a’ sealltainn gu robh teachd a-steach mòr ann bho thasgadh Chomhairle na Gàidhealtachd san tachartas, le £19 ga chosg anns an sgìre riaghlaidh aca fa chomhair gach £1 a chuir iad a-steach, agus gun dh’ èirich seo gu £25 aig ìre ionadail fa chomhair gach £1 a chuir iad a-steach.

Bha am fèisteas 2014 na phrìomh thachartas am measg na bha a’ comharrachadh Tilleadh Dhachaigh na Gàidhealtachd agus chomharraich seo an tachartas a’ tilleadh a dh’ Inbhirnis mar sgìre aoigheachd às deidh 17 bliadhna; agus bha a’ bhuaidh aige gun samhail. Fhuair taighean-òsta, taighean-bìdh agus bùithtean a’ bhaile-mhòir buannachd às leis gu robh 60% de luchd-frithealaidh a’ fuireach ann an taigh-òsta, taigh-aoigheachd, àite-fuirich air mhàl no òsdail, agus an ùine fuirich cuibheasach do luchd-aoigheachd fad-oidhche aig ìre 4.2 latha. Bh’ innis 62% de luchd-frithealaidh na fèis gun robh iad anns na bùithtean co-dhiù aon uair (25% ag ràdh “a’ mhòr-chuid de làithean”) agus 59% a’ tadhal air taighean-seinnse co-dhiù aon uair (24% ag ràdh “a’ mhòr-chuid de làithean”) agus bha 86% ag ithe a-muigh co-dhiù aon uair (55% ag ràdh “a’ mhòr-chuid de làithean”).

Chaidh 200 farpais air adhart aig àm a’ Mhòid, agus chuir faisg air 100 tachartas air an Iomall ris a’ bheothalachd a bha ann an Inbhirnis. Chaidh bùthan-obrach, leughaidhean-leabhair, seiseanan thig is feuch, cuirmean is cèilidhean air adhart aig gach àm de latha is oidhche air feadh Prìomh-bhaile na Gàidhealtachd. Thàinig luchd-tadhail bho air feadh na h-Alba, na RA, Canada agus eadhon na United Arab Emirates

Mar thoradh air an fhaireachdainn, thuirt 61% gu robh “beothalachd” na fèise “gu mòr nas àirde” no “nas àirde” na bha dùil aca agus thuirt 59% gu robh Inbhirnis mar bhaile-mòr a’ cheart cho drùiteach, agus an aon cheudad a’ nochdadh gun tigeadh iad air ais chun bhaile-mhòir san àm ri teachd airson saor-làithean/ùine ghoirid, Thuirt 16% eile gur dòcha gun dèanadh iad sin.

Thuirt Iain Moireasdan, Àrd-oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich: Tha sinn uamhasach toilichte leis an aithisg seo, gu sònraichte leis gun nochd i gu robh 37% de luchd-frithealaidh ag ionnsachadh no ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh agus tha sinn airson an àireamh sin fhaicinn a’ fàs.

“Tha seo a’ dearbhadh luach an tachartais agus an toradh a dh’ fhaodadh a bhith aige do bhailtean-mòra aoigheachd, luchd-maoineachaidh is buidhnean-taic malairteach eile - tha sinn a’ cur luach mhòr nan cuid taic agus feum againn gu lean e. Dh’ fhaodadh gum biodh an toradh seo air a bhith na b’ àirde buileach nam biodh sinn air maoineachadh a bharrachd fhaighinn agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ faighinn thairis air na cnapan-stara a tha ga dhèanamh duilich dhuinn taic ionmhais fhaighinn don Mhòd
bho, gu sònraichte, Alba Chruthachail, oir chan eil e air a bhith comasach dhuinn a-riamh an cuid taic fhaighinn.

“Feumaidh mi an cothrom seo a ghabhail gus taing a thoirt do Chomhairle na Gàidhealtachd, còmhla ri ar buidhnean-taic dìleas, ar comataidh ionadail ann an Inbhirnis agus a h-uile neach-obrach saor-thoileach a bha a’ strì gus dèanamh cinnteach gum biodh 2014 cho sònraichte math, ach taing cuideachd don h-uile duine a thàinig gu bhith nan farpaisich agus gus na tachartasan againn a fhrithealadh - a-nis air adhart chun Òban ann an 2015, agus tha mi a’ coimhead air adhart ri ur faicinn an sin”.

Thuirt Martin Dorchester, Manaidsear Riaghlaidh CalMac, prìomh bhuidheann taic malairteach a’ Mhòid: “Tha sinn a-riamh air a bhith mothachail gu bheil Am Mòd a’ toirt buaidh mhòr eaconamach air na sgìrean anns a tèid a chumail cho nmath ri bhith na thaisbeanadh luachmhor airson cànan is cultar na Gàidhlig. Bu chòir meal an naidheachd a chuir air a h-uile duine a bha an sàs ann am Mòd Inbhirnis airson an cuid saothair agus tha mi cinnteach gum bi iad air an dòigh nuair a gheibh iad na-mach gun chuir an obair mhòr aca uidhir a-steach don eaconomaidh ionadail.”

Bidh Mòd 2015 a’ dol air adhart eadar 9 – 17 Dàmhair anns an Òban agus tha e a-nis san 123 bliadhna aige.

Thuirt Pròbhaist Inbhirnis, an Comhairliche Ailig Greumach: “Bha e na thoileachas mòr dhuinn aoigheachd a thoirt do Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2014 ann an Inbhirnis. Tha soirbheachas mòr an tachartais ìre cruinneil seo a’ dearbhadh gu soilleir buannachdannneaconomach na Gàidhlig a bharrachd air a bhith a’ cur cuideam air a’ bhuaidh chultarail is dhualchais a tha cho cudromach don Ghàidhealtachd. Is e fìor àite math a th’ ann an Inbhirnis airson tachartasan is fèisean nàiseanta leis gu bheil e cho bàidheil, cho goireasach a thaobh siubhal, cho làn de dh’ àiteachan fuirich agus cho aoigheil agus an raon sùbailte a th’ ann de dh’àiteachan goireasach. Tha an aithisg seo a’ daingneachadh comais Prìomh-bhaile na Gàidhealtachd airson a bhith a’ toirt aoigheachd do thachartasan nàiseanta is eadar-nàiseanta agus bidh sinn ag obair gus tuilleadh a bharrachd a thàladh don Ghàidhealtachd.

“Tha sinn air-leth toilichte gun do chuir taic a’ phobaill agus taic na Comhairle uidhir de theachd a-steach sònraichte don bhaile-mhòir. Tha seo air a bhith na bhuannachd dha solaraichean àite-fuirich, taighean-bìdh is bùithtean agus thàinig àrdachadh cuideachd anns an àireamh de dhaoine a bha a’ tadhal air diofar àiteachan aig àm sa bhliadhna far nach bidh uidhir de dhaoine an làthair. Tha e cuideachd iomchaidh a chomharrachadh gun chruthaich am Mòd fìor fharsaingeachd de chraoladh adhartach ‘sna meadhanan gu nàiseanta don bhaile-mhòir agus don sgìre mun cuairt.

Lean e air “Às deidh aoigheachd a thoirt don Mhòd san Dàmhair agus do Dhuaisean Thraidiseanta na h-Alba san Dùbhlachd, tha sinn a-nis a’ coimhead ar adhart ri bhith a’ toirt aoigheachd do dh’ Fhèis nam Meadhanan Ceilteach sa Ghiblean!”

Thuirt Ceannard Bòrd na Gàidhlig, Iain Aonghas MacAoidh: “Tha sinn toilichte gu bheil ar cuid tasgaidh anns a’ Chomunn Ghàidhealaich na bhuannachd chan ann a-mhàin don Ghàidhlig, ach cuideachd a’ cruthachadh fìor bhuannachdan eaconomach ge bith càite am bi am Mòd a’ dol. Tha seo na thuilleadh dearbhadh air buannachdan deimhinnte sòisealta is eaconomach na Gàidhlig mar a dhearbh an sgrùdadh a cho-mhaoin sinn le IGE, a’ nochdadh gum faodadh luach de dh’ àireamh eadar £81.6m is £148.5m ngach bliadhna a bhith innte do dh’ eaconomaidh na h-Alba.”

Thuirt Mìcheal Cantlay, Cathraiche VisitScotland: “Is e Am Mòd Nàiseanta Riòghail aon de na prìomh thachartasan a tha sa phasgan bliadhnail againn de thachartasan cultarail, agus tha an rannsachadh seo a’ dearbhadh cho cudromach sa tha e do dh’ eaconomaidh luchd-turais. Tha an tachartas a’ tàladh àireamhan mòra de luchd-turais gach bliadhna, a tha an uairsin a’ cur airgead a-steach do ghnìomhachasan ionadail agus do choimhearsnachdan air feadh na dùthcha. Tha dàimh fad-ùine againn leis a’ Mhòd tron sgioba stiùiridh thachartasan againn EventScotland, agus ann an 2014 bha an tachartasn cuideachd mar phàirt de phrògram mòr-thaitneach Tilleadh Dhachaigh na Gàidhealtachd, le ceudad àrd de luchd-turais bho thaobh a-muigh a’ bhaile-mhòir agus bha e gu sònraichte misneachail gun deach ùidh a bharrachd a nochdadh às a dheidh ann a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig.”

A’ toirt taic don Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an 2014 bha Comhairle na Gàidhealtachd, IGE, Caledonian Mac a’ Bhruthainn, Bòrd na Gàidhlig, EventScotland, Banca Rìoghail na h-Alba, ÙTA, BBC ALBA, Riaghaltas na h-Alba agus Am Post Rìoghail.

« Back to Mod News List

Prògram Iomall a' Mhòid

Published: 15 Oct 2014

Chithear Prògram Iomall a’ Mhòid an seo:

« Back to Mod News List

Ceannaichibh Prògram a' Mhòid agaibh

Published: 13 Oct 2014

​Faodaidh tu prògram a’ Mhòid 2014 a cheannach bhon ionad-fàilte aig Eden Court Theatre. Ceannaichear na prògraman aig £6 no £4 airson buill a’ Chomuinn Ghàidhealaich.

« Back to Mod News List

App a' Mhòid!

Published: 09 Oct 2014

Na caill dad de na tha dol air adhart aig a’ Mhòd, luchdaich sìos an app againn! Dèan sgrùdadh beò a rèir cluicheadair, ainm no farpais. Dreachd Android gu bhith a-muigh a dh’ aithghearr http://tinyurl.com/q7u4tqx

« Back to Mod News List

Prògram a' Mhòid

Published: 04 Oct 2014

Tha Prògram a’ Mhòid a-nise ri cheannachd anns na h-oifisean againn ann an Steòrnbhagh agus Inbhir Nis, agus cuideachd bho Comhairle nan Lebhraichean ann an Glaschu.

Ma tha sibh ag iarraidh oirnn leth-bhreac a chur thugaibh sa’ phost, cuiribh fòn thugainn air 01851 703 487.

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 19 Sep 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean na mios seo:

£250 M V Laycock, Inbhir Nàrann

£100 Aonghas G MacLeòid, Inbhir Nis

£50 Heather Chaimbeul, Inbhir Nis

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Pàirceadh @ Mòd 2014

Published: 19 Sep 2014

Fiosrachadh air goiresan pàircidh airson busaichean is càraichean aig Mòd Inbhir Nis, 10-18 Dàmhair 2014:

Fiosrachadh air pàirceadh airson busaichean eadar 10-18 Dàmhair 2014:

Sràid Àrd Rois-chan fhaodar fuireach nas fhaide na 2 uair a thìde eadar 10m-5f (Diluain-Disathairne), chan fhaodar pàirceadh aig uair sam bith eile.

·

Chan fhaighear pàirceadh idir aig prìomh thogalach na Comhairle air sràid Ghleann Urchadain.

Bidh pàirceadh do bhusaichean ri fhaotainn fad an latha air Longman Drive cuideachd (air a ruith le D & E Coaches).

Fiosrachadh air pàirceadh airson càraichean eadar 10-18 Dàmhair 2014:

Gheibhear pàirceadh poblach aig Cùirt Eden feumar tighinn tràth gus àite fhaighinn. Chan eil Cùirt Eden ach beagan mhionaidean air falbh bho mheadhan a’ bhaile. ·

Tha pàirceadh ‘Pay & Display’ ri fhaotainn don phoblach ri taobh Cathair-Eaglais Inbhir Nis.

·

Gheibhear pàirceadh taobh a-muigh Àrd-sgoil Inbhir Nis Diciadain fad na seachdain.

·

Airson tuilleadh pàircidh ann an Inbhir Nis,thoir sùil air a’ mhapa an cois an fhiosrachaidh seo.

« Back to Mod News List

Mòd Nàiseanta Rìoghail @ Blas

Published: 09 Sep 2014

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, an Fhèis Chultarail Ghàidhlig as motha ann an Alba, a’ dol ann an com-pàirt ri Fèis Blas a tha a’ dol air adhart eadar Dihaoine 5 is Disathairne 13 Sultain gus a bhith an sàs ann an cuirmean ann an dachaighean cùraim agus ospadalan air feadh na Gàidhealtachd.

Le dùil ri tachartas ciùil gach oidhche, bidh an dà fhèis a’ co-obrachadh air sia cinn-latha agus àiteachan, gus dèanamh cinnteach gum faigh a h-uile duine tlachd bho chultar na Gàidhlig.

A’ tòiseachadh le ‘Còisir G’, còisir Ghàidhlig Òigridh na Gàidhealtachd, a’ seinn ann an Dachaigh Cùraim Ach an Eas an Inbhir Nis air Disathairne 6 Sultain, bidh tachartasan eile a’ toirt a-steach còmhlan cèilidh Mo Creach a’ cluich airson luchd-còmhnaidh Taigh Srath Alain, Srath Pheofhair air Dimàirt 9mh, agus cluicheadair ionnstramaid Rhona Shutharlanach an còis sgoilearan Àrd-sgoil Gheàrrloch aig Taigh Srath Bhùrn, Geàrrloch air Diardaoin 10mh.

Thuirt Iain Moireasdan, Àrd-oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich: “Is e fìor chothrom math a tha seo do gach cuid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail agus fèis Blas rudeigin a thoirt air ais don choimhearsnachd. Tha cultar na Gàidhlig dathtach agus beairteach gu leòr airson tlachd a thoirt don h-uile duine, agus mar sin is e seo an cothrom as fheàrr gus dèanamh cinnteach gum faigh iadsan nach urrainn a thighinn a-mach gu na h-àiteachan cluiche eòlas fhaighinn air na tha againn ri thabhann.

“Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ tilleadh a dh’ Inbhir Nis airson a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair. Leis gur e seo a’ chiad uair againn air ais anns a’ bhaile-mhòir bho 1997, bidh seo sònraichte math. Is e Tilleadh Dhachaigh na Gàidhealtachd ris an robh fadachd againn a bhios ann!”

Thuirt Art MacCarmaig bho Fèisean nan Gàidheal, a’ bhuidheann a tha os cionn Fèis Blas: “Tha e na thoileachas dhuinn a bhith ag obair còmhla ris a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Ceòl Beò A-nis agus Ceòl ‘sna h-Ospadalan gu bhith toirt luchd-ciùil agus seinneadairean a-steach do dhachaighean cùraim agus ospadalan mar phàirt de phrògram coimhearsnachd a bhios a‘ dol air adhart air feadh na fèise. Tha fòcas sònraichte aig Blas air a bhith a’ toirt òigridh an sàs agus bidh mòran a’ nochdadh taobh ri taobh ri cuid den luchd-ciùil agus seinneadairean as fheàrr anns na 43 prìomh thachartasan aig an fhèis. Tha sinn air leth toilichte gum bi cuid den fheadhainn a bhios a’ gabhail pàirt anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair a’ faighinn cothrom air na sgilean coileanaidh aca a gheurachadh anns na seiseananan sin a’ toirt tlachd dha daoine ‘s dòcha nach urrainn a thighinn a-mach gu cuid de na tachartasan sin.”

Is e Am Mòd Nàiseanta Rìoghail an FhèisChultarail Ghàidhlig as motha ann an Alba. Is e seo an 122mh bliadhna den tachartas, agus is i an fhèis as cudromaiche don Ghàidhlig ann an Alba. Is e seo am prìomh thachartas ann an comharrachadh Tilleadh Dhachaigh na Gàidhealtachd.

Is e An Comunn Gàidhealach, aon de na buidhnean Gaidhlig nàiseanta as sine agus as cliùitiche san t-saoghal a bhios a’ cuir an tachartas naoi-latha air adhart eadar Dihaoine 10 gu Disathairne 18 Dàmhair. Bheir e a-steach farpaisean ann an Dannsa Gàidhealach, Ceòl is Òrain Ghàidhlig, Spòrs, Litreachas is Dràma, a’ toirt cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig aig gach ìre pàirt a ghabhail ann. Tàlaidh e na mìltean de dh’ fharpaisich agus luchd-èisteachd bho air feadh na h-Alba, na RA agus bho gach ceàrnaidh den t-saoghal nam measg na SA, Astràilia agus Canada, gu Inbhirnis.

Ann an 2014 chithear an tachartas Iomaill as motha a-riamh a’ dol air adhart taobh ri taobh ris na farpaisean. Bheir seo a-steach cuirmean, bogadh leabhraichean is CDn, seiseanan ciùil, bàrdachd, dannsa agus cruthan ealain eile de gach seòrsa.

« Back to Mod News List

Dreach Prògram Mòd 2014

Published: 28 Aug 2014

Gheibhear dreach prògram airson farpaisean Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo gu h-ìosal. (Cuimhnichibh nach eil ann ach dreach, agus ‘s dòcha gun tèid atharrachaidhean a dhèanamh fhathast).

Dreach Prògram Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014


Bidh prògram oifigeil a’ Mhòid ri cheannach a dh’ aithghearr.

« Back to Mod News List

Farpais A272 Am Bràighe

Published: 09 Jul 2014

The Music Committee have issued changes to the following prescribed piece. The changes are explained below and should be adhered to for these pieces.

If you have any queries regarding these changes, please don’t hesitate to contactJames Graham at james@ancomunn.co.uk or telephone 01463 709 705.

A272 Am Bràighe

Verse 2: line 1-should read, ‘…’s do bhruachan…’

« Back to Mod News List

Iomall as Motha a-rìamh aig Mòd 2014

Published: 03 Jul 2014

Thèid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, am Fèis Cultarail Gàidhlig as motha an Alba, a chumail an Inbhirnis as t-foghar seo airson a’ chiad uair bho 1997. Is e seo an 122mh bliadhna den tachartas, agus is e an fhèis as cudromaiche don Ghàidhlig ann an Alba.

Is e An Comunn Gàidhealach, aon de na buidhnean Gaidhlig nàiseanta as sine agus as cliùitiche san t-saoghal a bhios a’ cuir an tachartas naoi-latha air adhart eadar Dihaoine 10 gu Disathairne 18 Dàmhair. Bheir e a-steach farpaisean ann an Dannsa Gàidhealach, Ceòl is Òrain Ghàidhlig, Spòrs, Litreachas is Dràma, a’ toirt cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig aig gach ìre pàirt a ghabhail ann. Tàlaidh e na mìltean de dh’ fharpaisich agus luchd-èisteachd bho air feadh na h-Alba, na RA agus bho gach ceàrnaidh den t-saoghal nam measg na SA, Astràilia agus Canada, gu Inbhirnis.

Thathas an dùil gun toir am Mòd spionnadh don bhaile-mhòir, a’ tòiseachadh le caismeachd beòthail le Lòchrain eadar Caisteal Inbhirnis agus Cùirt an Aodainn- am prìomh àite airson an tachartas - far an tèid an tachartas fosglaidh a chumail. Am measg an luchd-ciùil a tha cinnteach a bhith ann aig an fhosgladh, tha Skipinnish agus an còmhlan dùthchail Albannach, Gria.

Ann an 2014 chithear an tachartas Iomaill as motha a-riamh a’ dol air adhart taobh ri taobh ris na farpaisean. Bheir seo a-steach cuirmean, bogadhleabhraichean is CDn, seiseanan ciùil, bàrdachd, dannsa agus cruthan ealain eile de gach seòrsa. Tha timcheall air dusan taigh-seinnse air gealltainn gum bi iad a’ tabhann ceòl traidiseanta Ceilteach san togalach, agus bidh cleasachd sràid a’ dol air adhart air feadh a’ bhaile-mhòir. Bheir an Iomall a-steach Caisteal Urchadan air bruachan Loch Nis, Gearasdan Sheòrais agus Ionad Tadhail Chùil Lodair agus gach sgìre mun cuairt.

Thuirt Iain Moireasdan, Àrd-oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich: “Tha sinn uamhasach toilichte a bhith a’ tilleadh a dh’ Inbhirnis airson a’’ chiad uair ann an 17 bliadhna agus a bhith a’ toirt leinn an Iomall as motha ann an eachdraidh an tachartais.

“Is e farpais cridhe a’ Mhòid agus tha sinn air àireamh mhath de thagraidhean fhaighinn am-bliadhna. Tha an Iomall cuideachd a’ ciallachadh gun urrainn dhuinn Dualchas na Gàidhlig a thoirt gu luchd-èisteachd ur, Gàidheil is Goill còmhla agus a bhith a’ taisbeanadh luchd-ciùil tàlantach bho air feadh an t-saoghail leis a’ phrògram tarraingeach de thachartasan a th’ againn”.

Am measg prìomh thachartasan an Iomaill bidh Cuirm nam Fìdhlear oidhche Shathairne aig Cùirt an Aodainn. Thèid aoigheachd a thoirt don chuirm ann an co-bhonn ri “Blazin in Beauly” fo stiùir ciùil Bruis MacGriogair bho Blazin’ Fiddles, agus anns a’ chuirm chithear còrr is ceud fìdhlear, nam measg cluicheadairean ainmeil bho air feadh an t-saoghail, a bharrachd air buidhnean ionadail, agus tha coltas gum bi seo mar an fhìor chuirm fìdhlearachd as tarraingeach ann an Alba. Thèid cuirm shònraichte gus an 100mh ceann-bliadhna den Chiad Chogadh a chumail feasgair Diciadain, còmhla ris an neach-ciùil Erik Spence, a tha air pìos ciùil a sgrìobhadh gus a dhol leis a’ bhàrdachd “Banntrach Cogaidh” a sgrìobh an t-Urr. Iain Macleòid nach maireann. Bidh Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheofharain agus Còisir Bun-sgoil Lochàrdail a’ gabhail pàirt ann.

Cluinnear cuideachd cuirmean le Skerryvore, an còmhlan seinn Cruinn agus Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionghain ainmeil. Bidh cluicheadairean ainmeil leithid Eòghann MacEanruig, Barluath agus an clàrsair ainmeil Catriona NicAaoidh a’ cluich aig àm lòin ann an Taigh a’ Bhaile eachdraidheil Inbhirnis, agus bidh luchd-ciùil cuideachd aig àiteachan-tadhail inntinneach leithid Caisteal Urchadan, Blàr Chùil Lodair agus Gearasdan Sheòrais.

Bheir na Mòr-chòisirean, le còmhlain pìoba, madainn Disathairne far am bi na ceudan de luchd-còisir a’ seinn, fèis chiùil na seachdain gu crìch.

Thuirt Pròbhaist Inbhirnis, an Comhairliche Ailig Greumach: “Tha a’ choltas ann gum bi Mòd Inbhirnis 2014 na thachartas as fheàrr a bh’ ann a-riamh. Bha Mòd Ionadail Inbhirnis a chaidh a chumail o chionn ghoirid uamhasach soirbheachail, agus tha daoine a’ toirt an aire gu mòr a-nis gum bi Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ tighinn don bhaile-mhòir san Dàmhair. Bidh an raon farsaing de thachartasan agus Iomall mòr a’ Mhòid a’ toirt tlachd mòr do gach cuid an t-sluagh ionadail agus do luchd-turais.”

Thuirt Dàibhidh Boag, Stiùiriche Cleachdaidh Gaidhlig aig Bòrd na Gàidhlig, “Tha an taic leantainneach a tha sinn a’ toirt don Chomunn Ghàidhealach na dhearbhadh air a’ chudrom a tha am Bòrd a’ cuir air an cuid obrach anns na coimhearsnachdan air feadh na h-Alba, a bharrachd air a bhith a’ stèidheachadh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Tha na tachartasan sin a’ cuideachadh le bhith a’ togail ìomhaigh na Gàidhlig am measg a’ mhòr-shluaigh agus tha iad nam fìor chothroman math do luchd-labhairt na Gàidhlig, sean is òg, airson a bhith a’ cruinneachadh agus a’ cleachdadh an cuid cànain”.

Thuirt Màrtainn Dorchester, Stiùiriche Riaghlaidh CalMac “Tha CalMac air a bhith air-leth toilichte taic a thoirt don Mhòd Nàiseanta Rìoghail airson grunn bhliadhnaichean. Tha dà bhuannachd ann an sin le bhith an toiseach a’ daingneachadh ar taic don Ghàidhlig agus cuideachd a’ toirt cothrom gun samhail dhuinn a bhith a’ coinneachadh agus a’ conaltradh ri daoine bho air feadh ar lìonra fad na seachdain sin. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ tighinn a dh’ Inbhirnis agus tha sinn cinnteach gum bi e na fhìor thachartas air am bi cuimhne aig a h-uile duine a tha an sàs ann.”


A’ toirt taic don Mhòd Nàiseanta Rìoghail tha Comhairle na Gàidhealtachd, IGE, Alba Cruthachail, Caledonian Mac a’ Bhruthainn, Bòrd na Gàidhlig, EventScotland, Banca Rìoghail na h-Alba, ÙTA, BBC ALBA, Riaghaltas na h-Alba agus Am Post Rìoghail.

Thuirt Pòl Bush OBE, Àrd-oifigear EventScotland: “Is e comharrachadh agus taisbeanadh sònraichte de dhualchas cultarail na h-Alba a tha sa Mhòd Nàiseanta Rìoghail, a tha a’ toirt ìomhaigh mhòr don dùthaich a h-uile bliadhna. Tha sinn air a bhith ag obair le sgioba a’ Mhòid bho 2004, agus tha e na thoileachas mòr dhuinn a bhith a’ leantainn le ar taic mar phàirt den ghealladh againn a thaobh an Ro-innleachd Ghàidhlig Nàiseanta. Leis gu bheil sinn a’ comharrachadh Tilleadh Dhachaigh na h-Alba 2014, bidh am Mòd aig teis mheadhan prògram Tilleadh Dhachaigh na Gàidhealtachd - sreath fad dà mhìos de thachartasan eadar seann nòs is co-aimsireil.”

Airson an làn phrògram tachartais agus mion-fhiosrachaidh, tadhal air www.ancomunn.co.uk no airson tachartasan an Iomaill tadhal air www.modinbhirnis.co.uk

Airson fosrachadh meadhanan feuch an cuir thu fios gu Wire Media, 0141 440 6761

Kirsty Atkinson, kirsty@wire-media.co.uk, 07736 281 684

Ewan MacGill, Ewan@wire-media.co.uk, 07834 459 955

« Back to Mod News List

Ceann-latha iarrtasan a’ Mhòid

Published: 30 May 2014

Cuimhnichibh gur e A-MÀIREACH an ceann latha airson cuir a-staigh airson farpaisean Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo.

Gheibhear cuir a-staigh airson farpaisean air-loidhne aig:

http://enter.ancomunn.co.uk/users/add

« Back to Mod News List

Karaoke Gàidhlig an Inbhir Nis

Published: 22 May 2014

Disathairne 31 Cèitean, 2014 @ 7.30f.

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 22 May 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean Club 400 na mìos seo:

£250 Morven NicLeòid, Inbhir Nis

£100 Jane Riddick, a’ Mhanachainn

£50 Floranne Reid, Ros Mhaircnidh


Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Còisirean

Published: 21 May 2014

Please note that the rule for Junior choral and senior choral competitions stating, “Prescribed pieces may be sung, if necessary, a semi-tone higher or lower than the set key” is no longer applicable and all choirs may sing prescribed pieces in their own chosen key.

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 21 Apr 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean Club 400 na mìos seo:

£250 Jean Mackay, Inverness

£100 Peggy Mackintosh, Inverness

350 C.A. Hollas, Inverness

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Siostam Air-loidhne

Published: 21 Apr 2014

Gheibhear cuir a-staigh airson farpaisean na bliadhna seo air-loidhne a dh’ aithghearr.

Mur a bheil e comasach dhuibh cuir a-staigh airson farpaisean air-loidhne, faodar foirm a chur thugainn sa’ phost. Gheibhear na foirmean an seo no cuiribh fòn thugainn air 01463 709 705.

« Back to Mod News List

Atharrachadh air Farpaisean

Published: 16 Apr 2014

Bidh mòran agaibh ag ullachadh airson cuir a-staigh airson farpaisean Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo a dh’ aithghearr. Dèanamh cinnteach gu bheil sibh a’ cleachdadh an liosta as ùra de farpaisean a’ Mhòid, gun fhios nach deach atharrachaidhean sam bith a dhèanamh ri na farpaisean.

Clàr-eagair Òigridh 2014

Clàr-eagair nan Inbheach 2014

(Tha na h-atharrachaidhean is ùr ann an dearg).

Feumar cuir a-staigh airson na farpaisean ro 31 Cèitean 2014.

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios thugainn air 01463 709 705 no post-d gu info@ancomunn.co.uk

« Back to Mod News List

Ceartachadh air Òrain Ainmichte

Published: 31 Mar 2014

Tha Earrannan Ainmichte airson Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis 2014 a-nise rim faighinn. Ma bhios atharrachaidhean sam bith ann, cuiridh Comataidh Ciùil fiosrachadh sam bith air an làrach-lìn.

Bithibh mothachail de na atharrachaidhean a leanas.

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu Seumas Greumach aig james@ancomunn.co.uk no cuiribh fòn thuige air 01463 709 705.A221 Mo chailin donn ògVerse 5, line 3 should read;

Nach cosg anns a’ bhliadhn’
blaigh trian a’ ghallain

C78

Please note that the two pieces for C78 that appear in the ‘Còisirean òigridh, luchd-ionnsachaidh’ booklet for Mòd 2014 have been amended and redrafted. These are being reissued to choirs competing in this competition. To get the correct, amended copies please contact An Comunn Gàidhealach at info@ancomunn.co.uk.

A234 ‘O gur mis’ tha sona dheth’:

Verse one is to be sung again at the end of the song.

C44A Hè gràdh, hò gràdh

Chorus to be sung after verse 3 and verse 4 only

C44A Hè gràdh, ho gràdh

Bar 11-the A on the word ‘ghràdh’ should be a B, making two consecutive B’s

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 19 Mar 2014

The winners in the March draw were:

£250 Margaret NicIllinnein, Steòrnabhagh

£100 E M Dhòmhnallach, Inverness

£50 Seumas MacMhathain, Am Blàr Dubh

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 17 Feb 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean na mìos seo:

£250 Mrs K.A. Mackellar, Allt Eireann

£100 Iain MacAmhlaigh, Eilean Leòdhais

£50 E.M. Dòmhnallach, Inbhir Nis

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 17 Feb 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean na mìos seo:

£250 Mrs K.A. Mackellar, Allt Eireann

£100 Iain MacAmhlaigh, Eilean Leòdhais

£50 E.M. Dòmhnallach, Inbhir Nis

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 12 Feb 2014

Seo an fheadhainn a fhuair na duaisean mu dheireadh:

£250 Dòmhnall MacArtair, Inbhir Nis

£100 Iain Moireasdan, Broughty Ferry

£50 Audrey Barnett, Inbhir Nis

Mealaibh ur naidheachd!

Ma tha sibh airson pàirt a ghabhail ann an Club 400 Inbhir Nis

Cuiribh fios gu: Dòmhnall Macleòid: donald@macleod668.orangehome.co.uk

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 07 Jan 2014

Seo an fheadhainn a fhuair na duaisean airson a’ mhios a chaidh seachad:

£250 Murdina Mackay, Inbhir Nis

£100 Seumas Caimbeul, Drochaid Alain

£50 Shona Chaimbeul, Inbhir Nis

Mealaibh ur naidheachd!

Ma tha sibh airson pàirt a ghabhail ann an Club 400 Inbhir Nis, cuiribh fios gu:

Dòmhnall MacLeòid - donald@macleod668.orangehome.co.uk

« Back to Mod News List

Farpais an Aigeallain Airgid

Published: 13 Dec 2013

Thathas a’ cur ann an cuimhne farpaisich an Aigeallain Airgid gum feumar na cuspairean sònraichte, a chaidh a thaghadh airson farpaisean A252 (Mnathan) agus A253 (Fir,) a leantainn. Aig Mòd 2014, ‘s e Gaol an cuspair do na mnathan (A252) agus ‘s e Cogadh a bhios ann do na fir (A253).

Thèid na cuspairean ainmeachadh gach bliadhna air clàr-eagair inbheach a’ Mhòid agus air liosta nam pìosan ainmichte.

Thèid na cuspairean seo a thaghadh gach bliadhna leis a’ Chomataidh Chiùil ‘s bidh iad ag atharrachadh bho bhliadhna gu bliadhna. Thathas an dòchas gum bi roghainn de dh’ òrain nas farsainge aig farpaisich ri linn an atharrachaidh seo.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun atharrachadh seo, cuiribh fios dhan Chomunn Gàidhealaich: info@ancomunn.co.uk neo air am fòn: 01463 709705.

« Back to Mod News List

Farpaisean Còisir Aois 13-18

Published: 20 Nov 2013

Tha atharrachadh ann an cruth farpaisean nan còisirean òigridh, aois 13-18, am bliadhna.

Thèid farpaisean nam fileantaich agus farpaisean nan luchd-ionnsachaidh a chur còmhla agus farpaisean fhosgailte a chumail airson an dà roinn seo. Mar sin, ‘s eòrain airson farpaisean C110, C111 & C112 a dh’ fheumar ionnsachadh airson an dà chuid, fileantaich agus luchd-ionnsachaidh. Cuirear às de dh’ fharpaisean C113, C114 & C115 bho seo a-mach.

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 28 Oct 2013

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean na mìos seo:

£250 - Alison NicMhathain, Am Blàr Dubh

£100 - Carol NicAoidh, Caol Loch Aillse

£50 - Mrs M V Laycock, Inbhir Nàrann

« Back to Mod News List

Mòran Taing

Published: 21 Oct 2013

Uill, a chàirdean, siud Mòd eile seachad. Abair seachdain sònraichte cuideachd! Taing mhòr dhan a h-uile duine a bha an sàs ann - bha e dìreach sgoinneil!

Tha na h-oifisean againn dùinte an t-seachdain-sa, bidh sinn fosgailte a-rithist Diluain sa’ tighinn.

Tha sinn an dòchas gun do chòrd an t-seachdain ribh uile. Chì sinn ann an Inbhir Nis sibh an ath bhliadhna!

Mòran taing dhuibh uile!

« Back to Mod News List

Còisearan

Published: 16 Oct 2013

​Tha sinn an dòchas gun tèid gu math dha na còisirean a bhios a’ seinn a-màireach! Tha sinn cinnteach gun robh iad trang ag ullachadh fad an latha an diugh… bidh sinn coimhead air adhart ri ur faicinn a-màireach!

« Back to Mod News List

Àrd-Ùrlar @ Taisbeanadh a' Mhòid

Published: 16 Oct 2013

​Ma tha còisirean, seinneadairean no cluicheadairean sam bith timcheall a-màireach no Dihaoine, nach tig sibh gu am Piazza, ann am Pàislig, far a bheil Taisbeanadh a’ Mhòid. Tha àrd-ùrlar againn an sin agus bhiodh e math beagan ceòl a bhith againn!

« Back to Mod News List

Seann-Nòs

Published: 16 Oct 2013

Seo liosta de na farpaisich a bhios a’ gabhail pàirt ann am farpais criochnachaidh an t-​Seann Nòs, Diardaoin 17mh den Dàmhair aig 7.30f:

1. Michelle MacNeil

2. Tormod Macleòid

3. Eilidh Munro

4. Neil MacRitchie

5. Hannah Knight

6. Calum Angus Macdonald

7. Iseabail Nic an t-Sagairt

8. Ruairidh MacCormaig

9. Joan Morrison

« Back to Mod News List

Am Bonn Òr

Published: 16 Oct 2013

Thèid farpais criochnachaidh am Bonn Òr a chumail air Diardaoin an 17mh den Dàmhair aig 9m. Seo liosta den fheadhainn a bhios a’ nochdadh:

1. Dòmhnall Iain Brown

2. F Ann Maclean

3. Robert Robertson

4. Eilidh Munro

5. Ross Crichton

6. Alison NicAnnain

7. John Howieson

8. Ceitidh Smith

9. Ruairidh Mac an t-Saoir

« Back to Mod News List

Aigeallan Airgid

Published: 16 Oct 2013

​​Chaidh na farpaisich a leanas troimhe gu farpais criochnachaidh an Aigeallan Airgid a-nochd:

1. Michelle McManus

2. Donald Maciver

3. Ainsley Hamill

4. Pòl Younger

5. Ellen Beard

6. Campbell Mackenzie

7. Jackie Cotter

8. Lawrence Butler Perks

9. Donna Dugdale

10. Alastair Gray


« Back to Mod News List

Duilleagan Breithneachaidh

Published: 14 Oct 2013

Tha duilleagan breithneachaidh bho farpaisean Disathairne agus farpaisean an diugh ri fhaighinn ann an Talla Bhaile Phàislig. Bidh seo fosgailte eadar 9-5 gach latha. Ach mur am faigh sibh cothrom a thighinn ann airson an togail, cuiridh sinn a-mach thugaibh iad sa’ phost!

« Back to Mod News List

Àireamhan Oifis a' Mhòid

Published: 14 Oct 2013

Airson fiosrachadh air cuirmean agus ma tha sibh a’ lorg ticeadan, cuiribh fòn gu Ionad Fiosrachaidh a’ Mhòid air 0141 618 5758.

Ma tha sibh airson tarraing a-mach as farpais, no airson fiosrachadh air farpaisean no farpaisich, cuiribh fòn air 0141 618 5949.

« Back to Mod News List

Siubhail aig a' Mhòd

Published: 07 Oct 2013

Prògram a' Mhòid a-muigh

Published: 07 Oct 2013

Tha Prògram a’ Mhòid a-nise ri cheannachd anns na h-oifisean againn ann an Inbhir Nis agus Steòrnabhagh, agus bho Comhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu.

Ma tha sibh airson fear òrdachadh, cuiribh fòn thugainn air 01851 703 487.

Mòran taing.

« Back to Mod News List

Fiosrachadh airson nam Meadhanan

Published: 02 Oct 2013

Feumar luchd-naidheachd / na meadhanan a tha a’ tadhail air Mòd Phàislig am bliadhna, clàradh air an làrach-lìn againn airson bràiste meadhanan no airson cead faighinn a-steach gu oifis nam meadhanan, coinneamhan nam meadhanan, agus airson fiosrachadh sam bith mu na farpaisean laitheil aig Mòd na bliadhna seo.

Clàraibh an seo:

http://www.ancomunn.co.uk/pages/press-pass-registration

« Back to Mod News List

Atharrachadh air A222

Published: 26 Sep 2013

Bithibh mothachail dhan atharrachadh a leanas:

A222 - Creach na Ciadain

Rann 3, loidhne 2 - Chan e ‘fhaotainn’ a th’ ann ach ‘fheutainn’

Gheibhear liosta de atharrachaidhean sam bith eile aig:

http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/moddetail/changes-to-prescribed-pieces

« Back to Mod News List

Dreach Prògram a' Mhòid

Published: 23 Sep 2013

You can view a draft of this year’s Mod programme via the link below:

Dreach Program a’ Mhoid 2013 (pdf)

The official Mod Programme will be available soon. Keep an eye on the website or on our facebook page to find out when they are here!

« Back to Mod News List

Ùine Fhathast Cur a-steach airson Farpais Ùr

Published: 18 Sep 2013

Ùine Fhathast Cur a-steach airson Farpais Ùr

Am measg thachartasan a’ Mhòid tha farpais Ceanadach NicIllÌosa ann an cruth eadar-dhealaichte am-bliadhna. Thèid am farpais a chumail ann an Taigh-seinnse “Hamishes Hoose” am Pàislig tro sheachdain a’ Mhòid. Gheibh am buannaiche duais a’ Cheanadaich NicIllÌosa a chaidh a thoirt seachad le teaghlach Chaluim Cheanadaich is Anna NicIllÌosa nach maireann. Tha ùine aig daoine fhathast cur a-steach air a shon. Ach, mura h-eil sibh airson pàirt a ghabhail, feuch gun tig sibh ann, bidh oidhche air leth gur feitheamh!

Beagan fiosrachaidh air cruth na farpaise

Thèid am farpais a chumail ann an taigh-sheinnse “Hamishes Hoose” ann am Pàislig. Thèid cuairtean ullachaidh a chumail feasgar Disathairne 12mh, Diluain 14mh, Dimàirt 15mh, Diciadain 16mh, Diardaoin 17mh Dàmhair.

Chan fheumar pàigheadh airson na farpaise seo. Bidh suas ri sia farpaisich anns gach cuairt ullachaidh agus thèid an t-seinneadair as fheàrr anns gach cuairt agus an neach san dàrna àite troimhe chun chuairt dheireannaich oidhche Haoine 18 Dàmhair.

Seinnidh gach farpaiseach airson eadar 6-8 mionaidean. Feumaidh trì òrain aig a’ char as lugha a bhith air an gabhail le gach farpaiseach, le co-dhiù 2 rann anns gach òran. Feumaidh gach òran a bhith sa Ghàidhlig. Chan fheumar ceòl neo facail nan òran a bhith air an toirt seachad. Faodar fiosrachadh a thoirt seachad air na h-òrain, ann an Gàidhlig, eadar a bhith a’ gabhail nan òran.

Faodar ceòl taic a chur ris na h-òrain. Bidh luchd-ciùil, air a’ bhogsa agus air a’ phiana ri fhaotainn airson taic. Faodaidh am farpaiseach ceòl a chumail riutha fhèin cuideachd.

Thèid breithneachadh a dhèanamh air an fharpais le panail bhritheamhan agus an luchd-èisteachd le puingean air an toirt seachad a-mach a 10.

Fiosrachadh a thaobh thagraidhean

Ma tha ùidh agaibh ann an seo, faodar tagradh a chur a-steach fhathast gu: CeilidhSinging.Comp@hotmail.co.uk, neo le bhith a’ cur fios chun a’ Chomuinn Ghàidhealaich aig: info@ancomunn.co.uk neo air an fòn: 01463 709705.

Feumar àireamh fòn, seòladh agus seòladh post-dealan a bhith an cois nan tagraidhean.

Cuiribh fios thugainn dè na làithean nach eil a freagairt oirbh. Thèid taghadh a dhèanamh agus gheibh na farpaisich a-mach dè an latha a bhios iad a’ farpais.

« Back to Mod News List

Prògram a' Mhòid

Published: 12 Sep 2013

Dìreach gus am bidh fios agaibh - bidh Prògram a’ Mhòid ri fhaighinn ann an seachdain no dhà eile - cumaibh sùil an seo!

Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson fear òrdachadh.

Chun an uairsin gheibhear dreach den prògram an seo: Dreach Program a’ Mhoid 2013.pdf

Mòran taing!

« Back to Mod News List

Tillibh ur duaisean!

Published: 09 Sep 2013

A bheil duaisean a’ Mhòid agaibh fhathast? Dèanaibh cinnteach gun till sibh iad thugainn CHO LUATH’S A’ GHABHAS - cuiribh fòn thugainn a dh’ innse ma tha iad air an t-slighe (01851 703 487). Ma tha duilgheadasan agaibh na duaisean fhaighinn thugainn, cuiribh fios thugainn. Chan fhaodar an cumail gu seachdain a’ Mhoid.

Bha còrr aca a bhith air ais againn ro 31 Iuchar.

Dèanaibh cinnteach gu bheil iad air an glanadh agus gu bheil sibh air ainmean a chur orra.

Mòran taing!

« Back to Mod News List

Cuidich aig Mòd Phàislig!

Published: 05 Sep 2013

Am biodh ùidh agaibh ar cuideachadh le stiùbhardachd aig Mòd Phàislig? Tha latha trèanaidh gu bhith again Disathairne 7 Sultain aig 2f ann an Ionad a’ Chaigeann, Pàislig.

Tha sinn an dòchas gun tig sibh còmhla rinn!

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho làrach lìn Comataidh Ionadail Phàislig: http://www.modphaislig.org/

« Back to Mod News List

Foirm Iarrtas airson Ticeadan

Published: 04 Sep 2013

Gheibh sibh an seo foirm-iarrtas airson ticeadan Mòd Phàislig 2013 agus foirm-òrdugh le taghadh den stuth a tha sinn a’ reic ann am Bùth a’ Chomuinn.

Foirm iarrtas ticeadan Mod 2013.doc

Buth a’ Chomuinn.pdf

Ma tha sibh airson òrdugh a chur thugainn, tillibh na foirmean seo thugainn agus cuiridh sinn a-mach thugaibh iad cho luath’s a ghabhas. Ma bhios fiosrachadh sam bith eile a dhìth oirbh, cuiribh fios thugainn.

.

« Back to Mod News List

Pàislig gu bhith a' toirt aoigheachd don 110mh Mòd Nàiseanta

Published: 15 Aug 2013

PRÌOMH PHRÒGRAM AN TACHARTAIS GÀIDHLIG GA AINMEACHADH

Bidh Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, am prìomh thachartas Albannach a tha a’ comharrachadh dualchas cànain is cultair na Gàidhlig, am-bliadhna a’ siubhal gu Pàislig airson a’ chiad uair san eachdraidh 121 bliadhna aige.

Thathas an dùil gun tàladh an comharrachadh ochd-latha de cheòl, dhannsa, dhràma, ealain is litreachais na Gàidhlig, a thèid air adhart eadar Dihaoine 11 is Disathairne 19 Dàmhair, na mìltean de luchd com-pàirt is luchd-tadhail.

Is e An Comunn Gàidhealach, a’ bhuidheann Gàidhlig nàiseanta as sine agus as cliùitich a th’ann, a bhios a’ cur Am Mòd Nàiseanta Rìoghail air adhart, agus bidh seo a’ toirt a-steach farpaisean a bhios a’ tàladh dhannsairean Gàidhealach, phìobairean, luchd-ciùil, sheinneadairean is fharpaisich eile bho choimhearsnachdan air feadh an t-saoghail.

A-nis anns an 121mh bliadhna bho chaidh a stèidheachadh, tha eachdraidh mhòr is chliùiteach aig A’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail agus tha e air fàs gu bhith mar an fhèis as cudromaich don Ghàidhlig ann an Alba, gu cunbhalach a’ toirt aoigheachd do luchd-labhairt na Gàidhlig is do fharpaisich bho cho fad às ri Astràilia, na SA agus Canada.

Thuirt Iain Moireasdan, Àrd-oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich: Tha e na thoileachas mòr dhuinn Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a thoirt a Phàislig airson a’ chiad uair.

Tha e air-leth misneachail a bhith a’ faicinn ged is e seo a’ chiad uair a thug sinn am Mòd a Phàislig, gu bheil àireamh mhòr de thagraidhean air a thighinn a-steach bho inbhich is bho chlann air feadh na h-Alba agus nas fhaide air falbh. Tha faisg air 3,000 luchd com-pàirt air an ainmean a chlàradh mu-thràth, agus mar sin tha sinn ag aithneachadh gum bi am Mòd seo air-leth trang agus beòthail, agus na h-àireamhan de fharpaisich gu math faisg air an àireamh a bha aig Mòd 2009 anns an Òban.

Tha sinn a’ moladh saothair na comataidh ionadail agus a’ toirt taing do na buidhnean a tha a’ cur an taic ris an tachartas seo ann am meadhan na h-Alba, agus tha sinn an dòchas gun tig mòran còmhla rinn airson deagh sheachdain anns a’ bhaile.

Chaidh a’ chiad Mòd a chumail ann an 1892, agus bhon uairsin tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail air fàs gu bhith mar an dàrna fèis as cudromaich ann an Alba, a’ fàs nas tlachdmhoire do dhaoine, le luchd-tadhail a’ tighinn bho cho fad às ri Astràilia, na SA agus Canada. Tha ceangal air a bhith eadar Am Mòd agus an Teaghlach Rìoghail bho 1912, tha a’ Bhan-rìgh fhèin na neach-taic do bhuidheann eagrachaidh a’ Mhòid, An Comunn Gàidhealach, agus tha buill den Teaghlach Rìoghail gu tric a’ tadhal air an tachartas, nam measg A’ Mhòrachd Rìoghail Diùc Baile Bhòid a thadhail air a’ Mhòd ann an 2010 nuair a thug Gallaibh aoigheachd don tachartas airson a’ chiad uair.

Thuirt an Comhairliche Marc Mac a’ Mhaoilein, Stiùiriche Comhairle Siorrachd Roinn Friù: Tha e na thoileachas mòr dhuinn a bhith a’ cur fàilte air a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a Phàislig airson a’ chiad uair.

Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cur fàilte air na mìltean de luchd-tadhail don sgìre fhad’s a bhios am Mòd an seo agus tha mi cinnteach gum bi gu leòr aca ri dhèanamh is ri fhaicinn fhad’s a tha iad an seo.

Air feadh Siorrachd Roinn Friù tha fìor cheanglaichean siubhail math agus dualchas àilteireach làidir, agus bithear a’ taisbeanadh seo aig àm a’ Mhòid.

Leis gu bheil fèis an “Spree” a’ dol air adhart aig an aon àm, bidh fìor fhaireachdainn cuirmeil anns a’ bhaile air feadh an Dàmhair.

Ged is e gu sònraichte tachartas farpaiseach a tha anns a’ Mhòd, tha buaidh mòr sòisealta agus uallach na chois. Le bhith a’ brosnachadh agus a’ comharrachadh dualchas na Gàidhlig gu poblach air àrd-ùrlar eadar-nàiseanta, tha e a’ cuideachadh le bhith a’ toirt daoine is coimhearsnachdan - Gàidheil is Goill - còmhla. Tha e a’ toirt brosnachadh do dhaoine fa-leth is do bhuidhnean a tha tàlantach, na tàlantan sin a leasachadh agus adhartachadh san roinn phoblaich.

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ toirt raon farsaing de chothroman dha farpaisich, eadar gu bheil iad fileanta sa Ghàidhlig no aig ìre thràth de bhith ag ionnsachadh a’ chànain.

Bidh an tachartas a’ tòiseachadh Dihaoine 11 Dàmhair le caismeachd le lòchrain air eagrachadh leis a’ chomataidh ionadail agus a’ toirt a-steach cuid de fharpaisich agus muinntir na sgìre ionadail a’ coiseachd bho Thaigh-tasgaidh Phàislig gu Talla Bhaile Phàislig, a’ comharrachadh toiseach Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa. Thèid tachartas fosglaidh tarraingeach air adhart ann an Talla Bhaile ùr-sgeadaichte Phàislig tràth san àrd-fheasgair, agus bheir seo a-steach luchd-ciùil, dannsairean is seinneadairean.

Thuirt Màrtainn Dorchester, stiùiriche riaghlaidh Calmac: Tha CalMac air a bhith toilichte taic a chumail ris a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail airson grunn bhliadhnaichean. Tha dà bhuannachd an cois seo - a’ toirt taic don Ghàidhlig agus cuideachd a’ toirt dhuinn cothrom gun samhail a bhith a’ coinneachadh agus a’ ceangal a-steach ri daoine bho air feadh na lìonra againn thairis air fad seachdain. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ tighinn gu Pàislig agus tha sinn cinnteach gum bith e na thachartas cuimhneachail don h-uile duine a bhios an sàs ann.

Mar as àbhaist bidh Disathairne a’ toirt aoigheachd don gheama iomain bliadhnail agus am-bliadhna bidh sgioba Chaolais Bhòid a’ cluich an-aghaidh Glaschu Meadhan Earra-ghàidheal. A bharrachd air an sin bidh farpais mòr ball-coise eadar dà sgioba a thèid ainmeachdadh a dh’aithghearr. Thèid Cuirm nam Fìdhlearan air adhart cuideachd san deireadh sheachdain seo le na ceudan de luchd-ciùil a’ taisbeanadh na sgilean ciùil aca. Is àbhaist fèill mhòr a bhith air tiocaidean an tachartais seo agus cha bhith luchd-tadhail airson cothrom frithealaidh a chall.

Tòisichidh farpaisean na cloinne aig toiseach na seachdain le faisg air 1,735 leanabh bho air feadh na dùthcha a’ gabhail pàirt. Tha an àrdachadh ann an àireamh nam farpaiseach aig Mòd na Cloinne mar fhaileas air a’ bhuaidh a tha Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig a-nis a’ toirt air ath-bheothachadh na Gàidhlig ann am meadhan na h-Alba. Bidh cuairtean ullachaidh Bonn Òr an t-Seann Nòis agus Bonn Òr a’ Chomuinn ann Diciadain 16 Dàmhair agus an uairsin na cuairtean deireannach Diardaoin 17 Dàmhair.

Thèid duaisean miannach Mhic Shimidh is Thulaich Bhàrdainn is Mhàiread NicDhonnchaidh a thoirt seachad air Dihaoine 19 Dàmhair mus tèid cuirm na h-oidhche mu dheireadh air adhart. A’ toirt cùisean gu crìch aig Mòd Nàiseanta Rìoghail 2013 cruinnichidh na Mòr-chòisirean madainn Disathairne 20 Dàmhair gus òrain a sheinn air beulaibh Talla Bhaile Phàislig.

Air an iomall gheibh Gàidheil is Goill an cothrom bliadhnail aca coinneachadh gus càirdeas a thogail is ùrachadh. Am measg thachartasan iomaill am-bliadhna tha cèilidhean, tachartasan ciùil, fealla-dhà airson a’ chiad uair, agus tha farpais Ceanadach NicIllÌosa ann an cruth eadar-dhealaichte am-bliadhna. Bidh suas ri sia farpaisich anns gach cuairt ullachaidh agus thèid an seinneadair as fheàrr anns gach cuairt a bharrachd air an neach as fheàrr san dàrna h-àite troimhe chun chuairt dheireannaich oidhche Haoine 18 Dàmhair. Thèid gach cuairt a chumail ann an Taigh-seinnse “Hamishes Hoose” am Pàislig air feadh seachdain a’ Mhòid. Gheibh am buannaiche duais a’ Cheanadaich NicIllÌosa a chaidh a thoirt seachad le teaghlach Chaluim Ceanadach is Anna NicIllÌosa nach maireann.

Thuirt Ceannard Bòrd na Gàidhlig, Iain Aonghas MacAoidh: Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail gu Pàislig. Tha sinn an dùil gun tog Mòd ann am Pàislig, agus na thèid fhoillseachadh na chois, barrachd ùidh anns a’ Ghàidhlig agus cuideachd gum bi e na bhrosnachadh dha pàrantan cothrom a ghabhail air na goireasan foghlaim a tha rim faighinn tron Ghàidhlig, leis na buannachdan a tha nan cois dhan cuid cloinne.

Bheir am fòcas a bheir am Mòd don Ghàidhlig san sgìre seo tuilleadh spionnadh don chonaltradh a tha againn leis an Riaghaltas Ionadail anns an sgìre seo agus nan sgìrean mun cuairt a thaobh mar as fheàrr a thèid coinneachadh ri barrachd is barrachd iarrtais agus mar as urrainnear daoine òga a bhrosnachadh gus beachdachadh air cùrsa-beatha fhaighinn sa Ghàidhlig.

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ faighinn taic bho Comhairle Siorrachd Roinn Friù, Caledonian Mac a’ Bhriuthain, Bòrd na Gàidhlig, EventScotland, a’ bhuidheann tachartais nàiseanta, Banca Rìoghail na h-Alba, SQA, BBC ALBA, Riaghaltas na h-Alba agus Am Posta Rìoghail.

Thuirt Pòl Bush OBE, Prìomh Oifigear Gnìomh aig EventScotland: Tha e na thoileachas dhuinn a bhith a’ toirt taic don Mhòd Nàiseanta Rìoghail am-bliadhna a-rithist, tachartas a tha aithnichte air feadh an t-saoghail mar phrìomh chomharrachadh de chànan is dhualchas na Gàidhlig. Tha sinn toilichte gu bheil uidhir gu bhith a’ gabhail pàirt ann agus tha e misneachail gu bheil an tachartas a’ cumail suas taic ùr bho mheadhan na h-Alba. Leis na tha a’ dol air adhart dha mìltean de chlann is inbhich, agus a’ dol aig an aon àm ris An Spree am-bliadhna, bu chòir gum biodh an t-seachdain na fhìor chomharrachadh de chultar is dhualchas ann am Pàislig.

Tha an Spree (10 gu 20 Dàmhair) a’ tilleadh gu Pàislig às deidh tòiseachadh soirbheachail ann an 2012 agus bidh seo a dh’aon ghnothach a’ dol air adhart aig an aon àm ris a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail.

Airson làn-fhiosrachadh mu phrògram an tachartais, tadhail air www.acgmod.org no airson fiosrachadh mun Iomall tadhal air www.modphaislig.org

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun Spree, tadhal air www.thespree.co.uk

AN DEIREADH

Airson fiosrachadh do na meadhanan dèan conaltradh ri:

Tracy Simpson aig DADA air 0141 222 2266 / 07515 066358 / tracy.simpson@dada.co.uk

Chris Brown aig DADA air 0141 222 2266 / chris.brown@dada.co.uk

Fiosrachadh mu na deilbh:

Ruby O'Hagan, 6, Bun-sgoil Thorn, Baile Eòin ag ullachadh airson an Dannsa Gàidhealach aice mus gabh i pàirt ann am Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa a bhios ann am Pàislig airson a' chiad uair bho thòisich e o chionn 121-bliadhna.

Ruaidhri Irivine, 17, Acadamaidh Dhùbhghlas, Muileann Dhàibhidh a' cluich na clàrsaich aige fhad's a tha Ruby O'Hagan, 6, Bun-sgoil Thorn, Baile Eòin ag ullachadh airson an Dannsa Gàidhealach aice mus gabh i pàirt ann am Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa a bhios ann am Pàislig airson a' chiad uair bho thòisich e o chionn 121-bliadhna.

Caragh NicFhionghuin, 15, agus Abbie NicNèill, 16, bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu ag ullachadh airson an Dannsa Gàidhealach aca mus gabh iad pàirt ann am Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa a bhios ann am Pàislig airson a' chiad uair bho thòisich e o chionn 121-bliadhna.

Ruaidhri Irivine, 17, Acadamaidh Dhùbhghlas, Muileann Dhàibhidh a' cluich na clàrsaich aige fhad's a tha buannaiche farpais fhosgailte na h-Eòrpa is Bhreatainn Abbie NicNèill,16, agus Ruby O'Hagan, 6, ag ullachadh airson an Dannsa Gàidhealach aca mus gabh iad pàirt ann am Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa a bhios ann am Pàislig airson a' chiad uair bho thòisich e o chionn 121-bliadhna.

Notaichean do luchd-deasachaidh

  • Is e An Comunn Gàidhealach, a' bhuidheann Gàidhlig nàiseanta as sine agus as cliùitich a th'ann a tha a' cur air adhart Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, fèis fharpaiseach a tha a' tàladh farpaisich bho choimhearsnachdan Gàidhlig air feadh na RA, Èireann, Astràilia, A' Ghearmailt, Canada agus na SA agus thathas dha fhaicinn mar an tachartas Gàidhlig as motha a th'ann gach bliadhna.
  • EventScotland: Tha EventScotland ag obair gus Alba a dhèanamh na fhìor àrd-ùrlar airson tachartasan. Le bhith a' leasachadh pasgan inntinneach de thachartasan spòrs is cultar tha EventScotland a' cuideachadh le bhith a' togail inbhe eadar-nàiseanta na h-Alba agus a' fàs an eaconomaidh le bhith a' tàladh barrachd luchd-turais. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu EventScotland, na prògraman maoineachaidh aca agus naidheachdan às ùr tadhal air www.EventScotland.org. Lean EventScotland air Twitter @EventScotNews. Tha EventScotland na phàirt de VisitScotland, a' bhuidheann turasachd nàiseanta a tha a' margaideach Alba mar cheann-uidhe dha luchd-turais air feadh an t-saoghail, a' toirt taic don ghnìomhachas turasachd agus a' fàs turasachd seasmhach ann an Alba.
  • Bliadhna Nàdair na h-Alba: Is e iomairt a tha ann am Bliadhna Nàdair na h-Alba www.visitscotland.com/natural airson bòidhchead agus àrainneachd nàdarra gun samhail na h-Alba a thaisbeanadh, agus gus cosgais turasachd fhàs anns gach ceàrnaidh den dùthaich. Is e com-pàirteas a th'ann eadar Riaghaltas na h-Alba, VisitScotland, EventScotland agus Dualchas Nàdair na h-Alba.
-->

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail - Clàr de thachartasan 2013

Ceann-latha Tachartas Àite*
Dihaoine 11 Dàmhair Tachartas fosglaidh Talla Bhaile Phàislig
Disathairne 12 Dàmhair Cuairt Dheireannach Cupa Iomain a’ Mhòid
Caolas Bhòid v. Glaschu Meadhan
Earra-ghàidheal
Pàirce Thornly
Cuirm nam Fìdhlearan Abaid Phàislig
Pìobaireachd Sgoil Ghràmair Phàislig
Didòmhnaich 13 Dàmhair Seirbheis a’ Mhòid Abaid Phàislig
Diluain 14 Dàmhair Cuirm na Cloinne Talla Bhaile Phàislig
Dimàirt 15 Dàmhair Cuirm na Cloinne Talla Bhaile Phàislig
Diciadain 16 Dàmhair Duaisean Litreachais Prìomh Oifisean Comhairle Siorrachd Roinn Friù (Seòmraichean Pòsaidh) - Ri dhearbhadh
Cuairtean Ulllachadh nam Buinn Òir Eaglais Cuimhneachaidh Coats
Cuairt Dheireannach an Agallain Airgid Talla Bhaile Phàislig
Cuairt Dheireannach an Dràma Oilthigh Taobh an Iar na h-Alba (Talla Brough)
Cuairt Ullachadh Buinn Òir an t-Seann Nòis Eaglais Cuimhneachaidh Coats
Diardaoin 17 Dàmhair Dannsa Gàidhealach Oilthigh Taobh an Iar na h-Alba
Cuairt Dheireannach Buinn Òir a’ Chomuinn Talla Bhaile Phàislig
Cuairt Dheireannach Buinn Òir an t-Seann Nòis Talla Bhaile Phàislig
Dihaoine 18 Dàmhair Mac Shimidh & Thulaich Bhàrdainn Talla Bhaile Phàislig
Màiread NicDhonnchaidh Talla Bhaile Phàislig
Cuirm Deireannach Talla Bhaile Phàislig
Disathairne 19 Dàmhair Na mòr-chòisirean Coinnich air beulaibh Talla Bhaile Phàislig

* faodaidh seo atharrachadh. Cum sùil air an làrach-lìn airson a bhith cinnteach.

« Back to Mod News List

Dreach Program a' Mhoid

Published: 22 Jul 2013

Gheibhear dreach program Mod Naiseanta Rioghail na bliadhna seo gu h-iosal.

Cuimhnichibh nach eil ann ach dreach aig an ire seo, mar sin ‘s docha gun teid atharrachaidhean a dheanamh ris.

Dreach Program a’ Mhoid 2013.pdf

« Back to Mod News List

Submit Own Choice Pieces Via Website

Published: 28 Jun 2013

If you have entered for this year’s competitions via our website you can also submit your own choice pieces in the same way. Sign in to your account by clicking on the link below, and then go to ‘Manage Submissions’. You will then be given the option to upload your file(s) and to submit them.

http://enter.acgmod.org.uk/

If you did not enter for competitions online, you will have to either post your pieces (3 copies please) to: Mod Administrator, An Comunn Gàidhealach, Balnain House, 40 Huntly Street, Inverness, IV3 5HR or email them to rena@ancomunn.co.uk

ALL OWN CHOICE PIECES MUST BE RECEIVED BY 30TH JUNE.

« Back to Mod News List

Measaidhean ann an Glaschu

Published: 17 Jun 2013

Thèid latha measaidhean a chumail ann an Oilthigh Ghlaschu air Disathairne an 6mh den Iuchar.

Ma tha sibh airson cairt Gàidhlig fhaighinn cuiribh fios gu Seumas Greumach aig: james@ancomunn.co.uk no cuiribh fòn thuige air 01463 709 705.

Bidh cothroman eile ann ron a’ Mhòd agus thairis air seachdain a’ Mhòid cuideachd mur am faigh sibh ann air an latha seo.

« Back to Mod News List

Ceilidh Uibhist Dheth

Published: 12 Jun 2013

Ceilidh Uibhist Night -15 Ogmhios 2013

Gu mi-fhortannach, tha sinn air an ceilidh a chuir dheth air sgath’s mar a thachair ann an Uibhist aig an deireadh sheachdain.

« Back to Mod News List

Farpaisean Piobaireachd

Published: 04 Jun 2013

The Mòd will take in Paisley this year with the piping competitions taking place on Saturday 12th October 2013.

Both senior and juniors entries for any piping competitions must be submitted to An Comunn Gàidhealach by Friday 12th July 2013.

You can download an entry form at http://www.acgmod.org/nationalmod/entryform; entries can also be made online at www.acgmod.org/nationalmod/entryform. Details about the competitions themselves can be found by downloading the syllabus at: http://www.acgmod.org/nationalmod/rules

This year sees the introduction of a new open junior Piping competition for under 19 years of age. The competition is the playing of a Piobaireachd and is competitor’s choice.

Please forward this information to anyone you think may be interested in taking part in the Mòd piping.

For any further information, please visit www.acgmod.org and our facebook page facebook.com/royalnationalmod.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

And

ERDF
CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD