Ceartachadh air Orain Ainmichte

Tha Earrannan Ainmichte airson Mòd Nàiseanta Rìoghail Loch Abar 2017 a-nise rim faighinn.

Thèid atharrachaidhean sam bith a chur gu h-ìosal.

Ma bhios ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu Màiri NicLeòid aig mairi@ancomunn.co.uk no cuiribh fòn thuige air 01463 709 705.

A300 (Sìne Chaluim Bhàin)

Bar 21, Soprano 2 – solfa should be la la so so so. Staff is correct.

A304 (Ho-rò chan eil cadal orm)
Bar 62, soprano 2 & altos – an sporan should be a sporan as it is in Soprano 1.

A306 (Tha fear am Beinn an t-Slocain Duibh/Cha tèid mise Mhùgarradh/’S ann a’ dol a Ghrùlainn)
Bar 5 & 6, Tenor – words as the Alto line
Bar 15 & 16, Bass – words are Ah__________
Bar 50, Tenor – should be the same as Bar 46 soprano part (B D D G G G A G – la do do fa fa fa so fa)

A308 (Poca sìl an t-sealgair/Nuair a bha mi’n cùl a’ Bhealaich)
Bar 61, Alto part, first note should be a low D (so)
Bar 84 & 88, Tenor part, 7th note should be a high D (so)
Arranged by Padruig Mooney, not Seumas McAdam

C50

Prescribed Piece “An Ròs” is given on Mòd CD. However, this competition is own choice and appears as own choice in the syllabus. Competitors can recite An Ròs if they wish.

C71 (Balachan beag a’ chuailein bhàin)
Bar 16 Verse 1 sònraichte changes to sònraicht’

C111 (Mo ghruagach dhonn)
Bar 36 sgrìobhadh changes to treabhadh

C112 (Bàt’ an Tàilleir/Rachainn a shuirghe air Oighrig/Buachaille dubh Fionnaghal)
Bar 10 add air to the final note in the bar (E, la)


Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

And

ERDF
CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD