Ceartachadh air Orain Ainmichte

Chìthear atharrachaidhean ri Earrainnean na bliadhna seo gu h-ìosal.Ma tha ceist sam bith agaibh, cuiribh fios gu Màiri Mhoireasdan aig mairi@ancomunn.co.uk

A305 Gheibhinn Cadal Math
Alto – Bar 17 – iomadh should be aomadh
Sop 1 bar 42, Sop 2 bar 43, Alto bar 44 – earras maoin should be earras ‘s maoin
Bar 12 - Alto line 2nd beat should be a single ‘G’ as it is in bar 36

A306 – Siud mar chaidh an càl a’ dholaidh
Bar 16 & 32 – delete final soprano notes in these bars
Bar 18 – tenors to sing same rhythm as ladies
Bar 53 – Alto line to be sung the same as bar 49
Bar 55 – Alto ‘bhata’ to be sung as two crotchets


A308 -A chaile dhubh a’ sgulair
The word ‘Sgùlair’ should actually be written as ‘Sgulair’ but it shouldn’t affect the musical rhythm of the word

C51A- Cumha nan lasgairean (Learner Girls 11-12)
Verse 4 should be sung as:
“Mo thriùir bhràithrean taobh ri taobh riuth’
‘S fear an taighe, ‘s e bu daoire”


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD