Mòd 2014 Galleries

To view many more photographs from this years Royal National Mòd please visit our image galleries

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta

9 - 17 Dàmhair 2015

www.modanobain2015.com

Bidh prògram oifigeil Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015 ri cheannach bho Dihaoine 2mh den Dàmhair.

Thèid foirmean a sgaoileadh nas fhaisg air an àm ma bhios sibh airson òrdugh a chur thugainn.

Mòd Announcements

 • Mod 2015 Ticket Order Form

  ​ Gheibhear foirm airson ticeadan Mòd na bliadhna seo gu h-ìosal. Foirm Ticeadan Mòd ...
 • Choir Practice Space

  ​ Tha Ionad Achadh na Creige airson cuireadh a thoirt do chòisirean, seinneadairean ‘s luchd-ciùil eile na bothain againn a ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Success at Uist Mod

  ​ ​ Following another successful Mod held in Sgoil an Iochdair on the 29th and 30th of May with a turnout of well over 300 competitors, ...
 • Inverness Provincial Mod

  ​ Just a quick reminder that entries for the Inverness Provincial Mòd close this Friday, 24 April 2015. All entry forms should be returned ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD