Am Bòrd Stiùiridh

Allan Campbell (President)

Ailean Caimbeul (Ceann-suidhe)

​​Rugadh Ailean san Eilean Sgitheanach agus tha e air a bhith gu mòr an sàs ann an iomairtean agus brosnachadh na Gàidhlig rè ùine, agus e air a bhith air ceann a chosnaidh an craoladh agus mar Cheannard air Comunn na Gàidhlig agus an uair sin Bòrd na Gàidhlig.


John Morrison (Chief Executive)

Iain Moireasdan (Ard-Oifigeir)

‘S e Àrd Oifigear a’ Chomuinn Ghaidhealach a th’ ann agus rugadh agus thogadh e ann an Nis, Eilean Leòdhais. Mus do thòisich e aig a’ Chomunn b’ e Manaidsear Ionmhais agus Rianachd aig Bòrd Turasachd Dhùn Dè agus Aonghais agus Iar Rùnaire Colaiste Ealain Jordanstone, Oilthigh Dhùn Dè. Na thìde fhèin tha a’ ruith Sgioba Òigridh Ball-coise agus tha e na bhall de Comhairle Choimhearsnachd Broughty Ferry. Tha e cuideachd na bhall na bhall de Urras Gleidhidh Thogalaichean Taobh Tatha.


Janet MacDonald

Seònaid Nic Dhòmhnaill

Rugadh agus thogadh Seònaid ann an Tobar Mhoire ann am Muile, agus ‘s ann an sin a tha i fhathast a’fuireach! Thug i a-mach ceum ann an Gàidhlig agus Matamataic aig Oilthaigh Dhun Èideann, agus bha i a’teagasg an dà chuspair sin fad iomadh bliadhna. Bhuannaich Seònaid Bonn Òr a’Chomuinn ann an Inbhir Nis ann an 1984, ach ron àm sin bhiodh i a’gabhail pàirt ann am farpaisean aig Mòdan Ionadail agus Nàiseanta. Bha i na ball den chòmhlan “Sound of Mull” a bha gu math ainmeil anns na seachdadan ‘s na h-ochdadan. Tha i fhathast a’seinn ann an Còisir Mhuile agus ann an Atomaig Piseag.


Tha i air a bhith strì às leth na Gàidhlig fad a beatha. On a sguir i theagasg làn-ùine, tha i air a bhith ag obair airson Sabhal Mòr Ostaig, a’cur taic ri oileanaich air a’Chùrsa Inntrigidh, agus cùrsaichean eile. Cuideachd, tha i an sàs ann am Mòd Ionadach na Dreòlluinn, Fèis Mhuile, Co-roinn Ghàidhlig Mhuile agus Idhe, agus iomairtean sam bith a tha cur taic ris a’chànain! Tha Seònaid gu mòr airson Gàidhlig Earra-Ghàidheil a chumail air beulaibh an t-sluaigh, mas urrainn dhith!


Rosemary Ward

Rosemary Ward

Rugadh Rosemary ann am Bail’ Eilidh ach ghluais an teaghlach aice gu Uibhist a Deas nuair a bha i glè òg. Dh’ionnsaich i Gàidhlig ann am bun-sgoil Ghearradh na Mòna agus chaidh i air adhart gu teagasg. ’S i a’ chiad tidsear bogaidh ann am bun-sgoil Shir Iain Macsueil anns na h-ochdadan. Chuir is seachad iomadh bliadhna mar Oifigear Leasachaidh airson Gàidhlig le Comhairle Earra-Ghàidheal agus Bhòid mus deach i gu Bòrd na Gàidhlig mar Stiùiriche Foghlaim. Tha i ag obair mar Cheannard aig Comhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu an dràst. Tha i pòsta aig Gerard agus tha dithis chloinne aca, Sean agus Eilidh.


Donald MacDonald

Dòmhnull Dòmhnullach

Tha Dòmhnull air a bhith na bhall den Chomunn o chionn 1982, nuair a chaidh e a dh’obair ann an Lunnainn. An dèidh tilleadh dhachaidh a Leòdhas aig deireadh na h-ochdadan, thòisich e a’ cuideachadh le bhi a’ ruith Mòd Ionadail Leòdhais agus bha e na cho-ionmhasair aig an dà Mhòd Nàiseanta ma dheireadh a chaidh a chumail anns na h-Eileanan an Iar; ‘se an ionmhasair a rithist airson Mòd 2011. Thàinig e chun a’ bhùird ann an 2007 mar riochdaire bho na h-Eileanan an Iar. Chaith e pìos mòr de bheatha ag obair dha Roinn nan Cuspainn ‘s nan Cìsean (HM C & E) mus do ghluais e airson greiseag gu BT agus an uair sin, gu Comhairle nan Eilean Siar ann an 1987 mar phrògramair anns an Roinn Compiutaireachd aca gus na leig e dheth a dhreuchd ann an 2011. ‘S caomh leis a bhith a’ coiseachd nam beann agus a’ siubhal (gu h-àraid thall thairis).


Alasdair MacCuish

Alasdair MacCumhais

A’ feitheamh ri fiosrachadh pearsanta.


David Cannon

David Cannon

​David Cannon represents Caledonian MacBrayne (CalMac), the main commercial supporter of the Royal National Mod, on the board of An Comunn. A journalist by training, David has more than 30 years experience in press and public relations in both public and private sectors. As CalMac’s Public Affairs Manager he is responsible for CalMac’s relationships with the media and Parliament and is the senior manager responsible for developing and implementing the company’s Gaelic Language Plan. He attended his first Royal National Mod in Falkirk in 2008 and has been a key member of the CalMac team which has been working to raise the company’s profile at the event. He has a strong affinity with the Gàidhealtachd having worked for the former Highlands and Islands Development Board in the 1980s and has enjoyed rekindling his relationship with the area since joining CalMac.Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD